- Διαφήμιση -

Ο Δήμος Αθηναίων έχασε 276 μοτοσικλέτες αλλά πλήρωνε τα τέλη κυκλοφορίας

Ούτε ένα, ούτε δύο αλλά… 276 μηχανάκια, δίκυκλα και τρίκυκλα έχει χάσει ο Δήμος Αθηναίων από τα γκαράζ του από το 2005 έως σήμερα!

Όπως γρά­φει η εφη­με­ρί­δα «Έθνος», την κατα­μέ­τρη­ση αυτή πραγ­μα­το­ποί­η­σε η ειδι­κή επι­τρο­πή που συστή­θη­κε με αντι­κεί­με­νο την «από­συρ­ση ή διά­θε­ση οχημάτων».

Ακό­μη πιο… προ­βλη­μα­τι­κό είναι το γεγο­νός πως η τρι­με­λής αυτή επι­τρο­πή δια­πί­στω­σε πως τα οχή­μα­τα αυτά –που αγο­ρά­στη­καν ως εργα­λεία δου­λειάς και πλη­ρώ­θη­καν με χρή­μα­τα των δημο­τών- εμφα­νί­ζο­νται ως ενερ­γά στα αρχεία της Τρο­χαί­ας Αθη­νών και του υπουρ­γεί­ου Μετα­φο­ρών, με απο­τέ­λε­σμα ο Δήμος να χρε­ώ­νε­ται κανο­νι­κά τα ετή­σια τέλη κυκλο­φο­ρί­ας τους!

Όπως γρά­φει η ίδια εφη­με­ρί­δα, το εν λόγω ζήτη­μα θα τεθεί επί τάπη­τος στο δημο­τι­κό συμ­βού­λιο της Αθή­νας. Το ζητού­με­νο θα είναι να απο­φα­σι­στεί η δια­γρα­φή όλων αυτών των 276 οχη­μά­των από τον στό­λο του δήμου ώστε να στα­μα­τή­σει η πλη­ρω­μή των τελών κυκλο­φο­ρί­ας, που συνέ­χι­σαν να κατα­βάλ­λο­νται επί 14 χρό­νια σαν να περίσ­σευαν χρή­μα­τα για την ενί­σχυ­ση του κρα­τι­κού προϋπολογισμού.

Στο ειση­γη­τι­κό που συνο­δεύ­ει το συγκε­κρι­μέ­νο θέμα περι­γρά­φο­νται διά­φο­ρα δια­δι­κα­στι­κά και ο χαμέ­νος «στό­λος» δίκυ­κλων του Δήμου Αθη­ναί­ων με ενδια­φέ­ρου­σες λεπτομέρειες

  • Ανά­με­σα στα 276 οχή­μα­τα, υπάρ­χουν 10 δίκυ­κλα με ημε­ρο­μη­νία πρώ­της άδειας κυκλο­φο­ρί­ας το 1980!
  • Πάνω από τα μισά, δηλα­δή 141 δίκυ­κλα, είχαν πρω­το­κυ­κλο­φο­ρή­σει πριν από το 1989.
  • Υπάρ­χουν όμως και δώδε­κα που κυκλο­φό­ρη­σαν μετά το 2000, μέχρι και το 2005.
  • Χαμέ­να είναι και δέκα τρί­κυ­κλα Piaggio τα οποία είχαν απο­κτη­θεί το 1995.
  • Στις μάρ­κες των χαμέ­νων δικύ­κλων κυριαρ­χεί εμφα­νώς η ιτα­λι­κή Piaggio, με 155 δίκυ­κλα και τρί­κυ­κλα. Κατα­γρά­φο­νται χωρι­στά 30 μηχα­νά­κια Vespa, αν και ως τύπος δικύ­κλου κατα­σκευά­ζε­ται επί­σης από την Piaggio. Σε μεγά­λη από­στα­ση, αλλά με ισχυ­ρή παρου­σία, είναι τα 65 δίκυ­κλα Yamaha και ακο­λου­θούν 20 Honda, 3 ανα­το­λι­κο­γερ­μα­νι­κές Jawa, 2 Peugeot και μόλις 1 Suzuki.

Στην εισή­γη­ση δεν εξη­γεί­ται πώς χάθη­καν αυτά τα μηχα­νά­κια, ούτε και σε τι ποσό φθά­νουν τα τέλη κυκλο­φο­ρί­ας που μπο­ρεί να πλη­ρώ­θη­καν όλα αυτά τα χρό­νια. Τα τρία μέλη της επι­τρο­πής, οι αντι­δή­μαρ­χοι Γ. Μπρού­λιας και Α. Βαρε­λάς και ο προϊ­στά­με­νος της Διεύ­θυν­σης Μηχα­νο­λο­γι­κού Δ. Ψύλ­λος, περι­γρά­φουν τα ευρή­μα­τα της έρευ­νας ως εξής:

1. Τα 276 δίκυ­κλα οχή­μα­τα δεν δηλώ­θη­καν ως ενερ­γά από καμία υπη­ρε­σία του δήμου όταν έγι­νε φυσι­κή απο­γρα­φή οχη­μά­των και μηχα­νη­μά­των κατά τα έτη 2012, 2013, 2017 και 2018.
2. Σύμ­φω­να με έγγρα­φα αρχειο­θε­τη­μέ­να και χρο­νο­λο­γού­με­να από το 2005 και μετά, «τα περισ­σό­τε­ρα από τα εν λόγω δίκυ­κλα οχή­μα­τα είχαν παρα­δο­θεί στο συνερ­γείο οχη­μά­των προς από­συρ­ση». Ομως, «για κάποιον άγνω­στο λόγο δεν είχε ολο­κλη­ρω­θεί η δια­δι­κα­σία της απόσυρσης».
3. Τα 276 δίκυ­κλα «δεν βρέ­θη­καν, παρό­τι διε­ξή­χθη έρευ­να σε όλους τους υπη­ρε­σια­κούςδημο­τι­κούς χώρους στάθ­μευ­σης» είναι η πικρή ομο­λο­γία των αρμο­δί­ων του δήμου.
4. Και ακο­λου­θεί ο… λογα­ρια­σμός: «Τα δίκυ­κλα αυτά φαί­νο­νται ως ενερ­γά, με απο­τέ­λε­σμα να χρε­ώ­νε­ται ο δήμος με τα ετή­σια τέλη κυκλο­φο­ρί­ας τους»

 

Πηγή amp.cnn.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων