- Διαφήμιση -

Μία ελληνική ανάμεσα στις 50 ομορφότερες πόλεις παγκοσμίως

Σε ποια θέση βρίσκεται στη λίστα διεθνούς ταξιδιωτικού site

Την έβδο­μη θέση στη λίστα με τις 50 ομορ­φό­τε­ρες πόλεις στον κόσμο κατά­φε­ρε να κατα­λά­βει η ελλη­νι­κή πόλη, που συμπε­ρι­λαμ­βά­νε­ται ανά­με­σα στις προ­τά­σεις του Conde Nast Traveler. Αυτή δεν είναι άλλη από την Αθή­να, η οποία για ακό­μη μία φορά κέρ­δι­σε τους ταξι­διω­τι­κούς συντά­κτες του κορυ­φαί­ου site.

Πιο συγκε­κρι­μέ­να, το site του μεγα­λύ­τε­ρου ταξι­διω­τι­κού περιο­δι­κού στον κόσμο ανα­φέ­ρει στο δημο­σί­ευ­μά του για την Αθή­να, ότι πρό­κει­ται για μία από τις αρχαιό­τε­ρες πόλεις στον πλα­νή­τη, που συν­δυά­ζει ιδα­νι­κά την πλού­σια ιστο­ρία με την σύγ­χρο­νη πραγματικότητα.

Στο άρθρο της η ταξι­διω­τι­κή συντά­κτρια Caitlin Morton προ­τεί­νει στους επι­σκέ­πτες της πόλης να πραγ­μα­το­ποι­ή­σουν μια επί­σκε­ψη στον αρχαιο­λο­γι­κό χώρο της Ακρό­πο­λης και να κάνουν μια στά­ση στο Λυκα­βητ­τό, για να απο­λαύ­σουν την άπλε­τη θέα που απλώ­νε­ται μπρο­στά τους.

Επι­πλέ­ον, κάνει ανα­φο­ρά στο ευρω­παϊ­κών προ­δια­γρα­φών Κέντρο Πολι­τι­σμού Ίδρυ­μα Σταύ­ρος Νιάρ­χος, σε σχέ­δια του αρχι­τε­κτο­νι­κού εργα­στη­ρί­ου Renzo Piano Building Workshop του δια­κε­κρι­μέ­νου αρχι­τέ­κτο­να Renzo Piano, όπου φιλο­ξε­νού­νται η Εθνι­κή Λυρι­κή Σκη­νή και η Εθνι­κή Βιβλιο­θή­κη της χώρας.

Δεί­τε ολο­κλη­ρω­μέ­νη τη λίστα με τις προ­τά­σεις του Conde Nast Traveler εδώ.

 

Πλη­ρο­φο­ρί­ες από την πηγή www.newsbeast.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων