- Διαφήμιση -

Μετρό: Η αλλαγή του ΟΑΣΑ που βάζει τέλος στους τζαμπατζήδες

Πρόκειται για το πρώτο βήμα από την πλευρά του μετρό σε μία προσπάθεια να πληρώνουν όλοι οι επιβάτες εισιτήριο.

Τέλος στους τζα­μπα­τζή­δες βάζει η αλλα­γή που έχει αρχί­σει ήδη να εφαρ­μό­ζε­ται στο μετρό, αφού είναι δια­δε­δο­μέ­νη η πρα­κτι­κή ένας επι­βά­της να χτυ­πά εισι­τή­ριο και δύο να διέρ­χο­νται στις πύλες εισό­δου – εξόδου.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, ήδη σε ορι­σμέ­νους κεντρι­κούς σταθ­μούς του μετρό και του ΗΣΑΠ οι πύλες παρα­μέ­νουν πλέ­ον σημα­ντι­κά λιγό­τε­ρο χρό­νο ανοι­χτές, δυσκο­λεύ­ο­ντας τους τζα­μπα­τζή­δες, οι οποί­οι με γρή­γο­ρες κινή­σεις εκμε­ταλ­λεύ­ο­νταν την καθυ­στέ­ρη­ση στο άνοι­ξε-κλεί­σε της πύλης και περ­νού­σαν χωρίς να πληρώσουν.

Πρό­κει­ται για το πρώ­το βήμα από την πλευ­ρά του μετρό σε μία προ­σπά­θεια να πλη­ρώ­νουν όλοι οι επι­βά­τες εισιτήριο.

Ήδη το μέτρο εφαρ­μό­ζε­ται στους σταθ­μούς Σύνταγ­μα και Συγ­γρού Φιξ στο μετρό και στον σταθ­μό Νεραν­τζιώ­τισ­σα στους ΗΣΑΠ.

 

Πηγή http://www.skai.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων