- Διαφήμιση -

Κατασχέθηκαν σχεδόν έξι τόνοι τυριών στον Πειραιά

Δεν έφεραν κωδικό κτηνιατρικής έγκρισης και ημερομηνία διατηρησιμότητας

Τυριά βάρους 5,806 τόνων δέσμευ­σαν οι ελεγ­κτές τρο­φί­μων του Τμή­μα­τος Κτη­νια­τρι­κής Δημό­σιας Υγεί­ας της Διεύ­θυν­σης Αγρο­τι­κής Οικο­νο­μί­ας και Κτη­νια­τρι­κής Πει­ραιά, στο πλαί­σιο των συστη­μα­τι­κών και στο­χευ­μέ­νων ελέγ­χων που πραγ­μα­το­ποιούν στην αγορά.

Συγκε­κρι­μέ­να, κατά τη διάρ­κεια υγειο­νο­μι­κού κτη­νια­τρι­κό ελέγ­χου που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε σε ψυκτι­κή απο­θή­κη του Πει­ραιά, οι ελεγ­κτές κτη­νί­α­τροι εντό­πι­σαν και δέσμευ­σαν 515 χαρ­το­κι­βώ­τια με τυρο­κο­μι­κά προϊόντα.

Πρό­κει­ται για κεφα­λο­γρα­βιέ­ρα και παρα­δο­σια­κό τυρί Ηπεί­ρου, από τα οποία απου­σί­α­ζαν ο κωδι­κός αριθ­μός κτη­νια­τρι­κής έγκρι­σης και η ημε­ρο­μη­νία ελά­χι­στης δια­τη­ρη­σι­μό­τη­τας στις ατο­μι­κές συσκευα­σί­ες των προϊόντων.

Φωτο­γρα­φία αρχείου

 

Πηγή www.news.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων