- Διαφήμιση -

To Open House Athens επιστρέφει στην Αθήνα στις 6 και 7 Απριλίου

Δωρεάν ξεναγήσεις στα σημαντικότερα κτίρια της πόλης

Το 6ο Open House Athens επι­στρέ­φει στην Αθή­να το Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο 6–7 Απρι­λί­ου 2019 με πολ­λές παράλ­λη­λες δρά­σεις που θα πλαι­σιώ­σουν το κυρί­ως πρόγραμμα.

Το Open House είναι ένας από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους διε­θνείς θεσμούς για την ανά­δει­ξη και προ­ώ­θη­ση της αρχι­τε­κτο­νι­κής. Η ιδέα ξεκί­νη­σε από το Λον­δί­νο το 1992 και μέχρι σήμε­ρα δια­δό­θη­κε σε πολ­λές πόλεις ανά την υφήλιο.

Η δρά­ση Open House προ­σκα­λεί το ευρύ κοι­νό να εξε­ρευ­νή­σει και να κατα­νο­ή­σει την αξία της αρχι­τε­κτο­νι­κής. Κάθε χρό­νο για ένα διή­με­ρο, δημό­σια και ιδιω­τι­κά κτί­ρια ανοί­γουν τις πύλες τους στο κοι­νό δωρε­άν και η πόλη μετα­τρέ­πε­ται σε ένα μεγά­λο μου­σείο, με εκθέ­μα­τα τα ίδια της τα κτί­ρια και την αρχι­τε­κτο­νι­κή της. Στην Αθή­να πραγ­μα­το­ποιεί­ται από το 2014 κάθε άνοιξη.

Στη φετι­νή διορ­γά­νω­ση συνο­λι­κά 100 δημό­σια και ιδιω­τι­κά κτί­ρια ανοί­γουν τις πόρ­τες τους για το κοι­νό, ενώ 500 εθε­λο­ντές πραγ­μα­το­ποιούν τις ξεναγήσεις.

Μην χάσε­τε την ευκαι­ρία, λοι­πόν, να ξενα­γη­θεί­τε σε κάποιο από τα κτί­ρια- κοσμή­μα­τα της πόλης, ανά­με­σα στα οποία μνη­μεία, μου­σεία, θέα­τρα, σχο­λεία, κατοι­κί­ες κ.α. τόσο στο κέντρο, όσο και στα προάστια.

 

Πηγή www.newsbeast.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων