- Διαφήμιση -

Με άρωμα Ford η Έκθεση Kλασικών Aυτοκινήτων στο «The Mall Athens»

Μία διαφορετική και ενδιαφέρουσα έκθεση κλασσικών αυτοκινήτων που άφησαν τη δική τους σφραγίδα στις χρυσές σελίδες της αυτοκίνησης, θα έχουν τη ευκαιρία να απολαύσουν από κοντά όσοι επισκεφθούν το «The Mall Athens» έως και τις 7 Απριλίου.

Συνο­λι­κά 14 εμβλη­μα­τι­κά αυτο­κί­νη­τα του παρελ­θό­ντος θα βρί­σκο­νται στους ορό­φους του μεγα­λύ­τε­ρου και πιο πολυ­σύ­χνα­στου εμπο­ρι­κού κέντρου της Αθή­νας, με στό­χο να «ταξι­δέ­ψουν» τον επι­σκέ­πτη στην ιστο­ρία του μαγι­κού κόσμου των τεσ­σά­ρων τροχών.

Πρό­κει­ται για σπά­νια «κοσμή­μα­τα» μιας άλλης, νοσταλ­γι­κής επο­χής, vintage τετρά­τρο­χα-θρύ­λους με μονα­δι­κές τεχνι­κές περ­γα­μη­νές και απα­ρά­μιλ­λα στοι­χεία σχε­δια­σμού, τα οποία κατά­φε­ραν να κατα­θέ­σουν το δικό τους στίγ­μα, ώστε σήμε­ρα δικαί­ως να θεω­ρού­νται από ειδι­κούς και μη ως «έργα τέχνης φτιαγ­μέ­να από μέταλλο».

Η Ford Motor Ελλάς, τιμώ­ντας την πλού­σια αυτο­κι­νη­τι­στι­κή παρά­δο­ση της μάρ­κας Ford, υπο­στη­ρί­ζει την έκθε­ση «Classic Cars» εκθέ­το­ντας δύο εμβλη­μα­τι­κά, σπορ μοντέ­λα της με μεγά­λη ιστορία.

Ανά­με­σα στα μοντέ­λα, μια Ford Mustang . Ξεκί­νη­σε να κατα­σκευά­ζε­ται στις 9 Μαρ­τί­ου του 1964 και μέχρι σήμε­ρα θεω­ρεί­ται ένα από τα πιο δημο­φι­λή σπορ αυτο­κί­νη­τα σε παγκό­σμιο επίπεδο.

Το 1974, μια custom Mach 1 Mustang Sportsroof, με την ονο­μα­σία «Eleanor», πρω­τα­γω­νί­στη­σε σε μία από τις μεγα­λύ­τε­ρες σε διάρ­κεια, αυτο­κι­νη­τι­στι­κές κατα­διώ­ξεις στην ιστο­ρία του κινη­μα­το­γρά­φου, στο «Gone in 60 seconds». Το 2000, μία «Eleanor» Shelby Mustang GT500 του 1967, απο­τέ­λε­σε το αυτο­κί­νη­το-φετίχ του Nicolas Cage, στο remake της ομώ­νυ­μης ταινίας.

Δίπλα του, ένα Ford Capri που παρου­σιά­στη­κε για πρώ­τη φορά στο ευρω­παϊ­κό κοι­νό το 1969 και κάπως έτσι γεν­νή­θη­κε ένα ακό­μα θρυ­λι­κό αυτο­κί­νη­το με το λογό­τυ­πο της εται­ρεί­ας του Μπλε Οβάλ.

Το Capri εξο­πλί­στη­κε με μια ευρεία γκά­μα κινη­τή­ρων, που ξεκί­να­γαν από τα 1,3L και έφτα­ναν μέχρι και τον V6 των 3,0L που απέ­δι­δε 140 ίππους. Η παρα­γω­γή του συνε­χί­στη­κε μέχρι και το 1994.

 

Πηγή www.tanea.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων