Τρο­χαίο με έναν ελα­φρώς τραυ­μα­τία σημειώ­θη­κε το μεση­μέ­ρι της Τετάρ­της ανά­με­σα σε λεω­φο­ρείο του ΟΑΣΑ και πούλ­μαν στους Θρακομακεδόνες.

Σύμ­φω­να με τις πρώ­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες, το τρο­χαίο σημειώ­θη­κε στη συμ­βο­λή των οδών Αρχε­λά­ου και Παύ­λου Μελά και είχε ως απο­τέ­λε­σμα τον ελα­φρύ τραυ­μα­τι­σμό του οδη­γού του αστι­κού λεω­φο­ρεί­ου, τον οποίο οι άνδρες της Πυρο­σβε­στι­κής χρειά­στη­κε να απεγκλωβίσουν.

Στο σημείο έσπευ­σαν δύο οχή­μα­τα με έξι πυρο­σβέ­στες, ενώ μέχρι στιγ­μής δεν έχει ξεκα­θα­ρι­στεί αν επέ­βαι­ναν επιβάτες.