- Διαφήμιση -

Πέθανε ο συγγραφέας, μεταφραστής και εικαστικός Πάνος Κουτρουμπούσης

Έφυγε από τη ζωή στα 82 του χρόνια ο συγγραφέας, μεταφραστής και εικαστικός Πάνος Κουτρουμπούσης, μία από τις σημαντικότερες μορφές του μπητ κινήματος στη χώρα μας.

Γεν­νή­θη­κε το 1937 στη Λιβα­δειά και μεγά­λω­σε στην Αθή­να. Σπού­δα­σε σκη­νο­θε­σία στη Ρώμη και μπή­κε στη Σχο­λή Καλών Τεχνών στο Παρί­σι χωρίς όμως τελι­κά να παρα­κο­λου­θή­σει. Στα τέλη της δεκα­ε­τί­ας του ’50 άρχι­σε να δημο­σιεύ­ει δου­λειά του σε έντυ­πα του Λεω­νί­δα Χρη­στά­κη και άλλα περιο­δι­κά της επο­χής, ενώ παράλ­λη­λα εργά­στη­κε στον κινη­μα­το­γρά­φο ως βοη­θός σε παρα­γω­γή ται­νιών. Συμ­με­τεί­χε στην παρέα των Ελλή­νων Υπαρ­ξι­στών, μέλη της οποί­ας μετα­ξύ άλλων ήταν τότε ο Θεό­δω­ρος Πάγκα­λος κι ο Δημή­τρης Που­λι­κά­κος. Ανα­κα­τεύ­τη­κε με το ελλη­νι­κό μπιτ κίνη­μα και από το 1963 συμ­με­τεί­χε στην έκδο­ση του περιο­δι­κού «Πάλι».

Με τον ερχο­μό της δικτα­το­ρί­ας του ’67 έφυ­γε στο Λον­δί­νο, όπου δού­λε­ψε στο ραδιό­φω­νο και σαν εικο­νο­γρά­φος βιβλί­ων επι­στη­μο­νι­κής φαντα­σί­ας και τρό­μου. Πέρα­σε λίγα χρό­νια στη Μέση Ανα­το­λή και την Αμε­ρι­κή, δημο­σιεύ­ο­ντας σε ξένα περιο­δι­κά και εκθέ­το­ντας την εικα­στι­κή δου­λειά του. Το 1978 κυκλο­φό­ρη­σε το πρώ­το του βιβλίο, «Εν αγκα­λία de Κρι­σγια­ούρ­τι» και από τη δεκα­ε­τία του ’80 άρχι­σε να δημο­σιεύ­ει αρκε­τά διη­γή­μα­τα και ιστο­ρί­ες σε πολ­λά ελλη­νι­κά περιο­δι­κά και εφη­με­ρί­δες, μετα­ξύ των οποί­ων Τα Νέα, Ελευ­θε­ρο­τυ­πία, Βαβέλ, Ταχυ­δρό­μος, Αντί. Έργα του (ταχυ­δρά­μα­τα) έχουν παρου­σια­στεί στο «Τρί­το Θέα­τρο» της ΕΡΤ σε σκη­νο­θε­σία Γιώρ­γου Χρι­στο­δου­λά­κη, καθώς και στο ραδιό­φω­νο, στην Ελλά­δα και το εξωτερικό.

Το έργο του Κου­τρου­μπού­ση είναι ένα μίγ­μα σου­ρε­α­λι­σμού, λαϊ­κής αφή­γη­σης, καθα­ρεύ­ου­σας, επι­στη­μο­νι­κής φαντα­σί­ας, κόμικς, λεξι­πλα­σί­ας και μπητ αισθη­τι­κής. Δική του πατέ­ντα είναι τα ταχυ­δρά­μα­τα, μίνι θεα­τρι­κά της μισής ή μιας σελί­δας, ουσια­στι­κά μεγε­θυ­μέ­νες και παραλ­λαγ­μέ­νες στιγ­μές της καθη­με­ρι­νής πραγ­μα­τι­κό­τη­τας, η ερμη­νεία και επε­ξερ­γα­σία των οποί­ων αφή­νε­ται ουσια­στι­κά στον ανα­γνώ­στη. Η μετέ­πει­τα δου­λειά του απο­τε­λεί­ται κυρί­ως από μεγα­λύ­τε­ρα μυθο­πλα­στι­κά – σατι­ρι­κά κομμάτια.

Το εικα­στι­κό του έργο απο­τε­λούν κυρί­ως εικο­νο­γρα­φή­σεις για εξώ­φυλ­λα περιο­δι­κών επι­στη­μο­νι­κής φαντα­σί­ας, ζωγρα­φι­σμέ­να κολάζ, φωτο­γρα­φί­ες και κατασκευές.

 

Σε ανα­κοί­νω­σή της, η Εται­ρεία Συγ­γρα­φέ­ων ανα­φέ­ρει: «Με μεγά­λη θλί­ψη πλη­ρο­φο­ρη­θή­κα­με τον θάνα­το του συγ­γρα­φέα, μετα­φρα­στή και εικα­στι­κού, μέλους της Εται­ρεί­ας Συγ­γρα­φέ­ων, Πάνου Κου­τρου­μπού­ση. Ο Κου­τρου­μπού­σης υπήρ­ξε μία από τις σημα­ντι­κό­τε­ρες μορ­φές του μπητ κινή­μα­τος στη χώρα μας, συμ­με­τεί­χε στην παρέα των Ελλή­νων υπαρ­ξι­στών και δημο­σί­ευ­σε ανα­τρε­πτι­κά διη­γή­μα­τα και ιστο­ρί­ες. Με βιβλία όπως το «Εν αγκα­λία de Κρι­σγια­ούρ­τι», αλλά και με πρω­τό­τυ­πα έργα όπως τα θεα­τρι­κά «ταχυ­δρά­μα­τα», ο Πάνος Κου­τρου­μπού­σης άφη­σε το δικό του στίγ­μα στα ελλη­νι­κά γράμ­μα­τα. Στους οικεί­ους του εκφρά­ζου­με τα θερ­μά μας συλ­λυ­πη­τή­ρια και τη συμπα­ρά­στα­σή μας».

Είναι που­λί;
Είν’ αεροπλάνο;
Είναι παρά­θυ­ρα από βούτυρο;
Τρο­χοί προσευχής;
Είναι “Το Τέλος”;

από Το υπερ­φυ­σι­κό μηχά­νη­μα (Η Επο­χή των Αποκαλύψεων)

ΥΠΠΟΑ — Συλ­λυ­πη­τή­ριο μήνυμα

Το Υπουρ­γείο Πολι­τι­σμού και Αθλη­τι­σμού εκφρά­ζει τα συλ­λυ­πη­τή­ριά του για τον θάνα­το του Έλλη­να συγ­γρα­φέα, μετα­φρα­στή και εικα­στι­κού Πάνου Κου­τρου­μπού­ση. Το έργο του χαρα­κτή­ρι­ζε σου­ρε­α­λι­στι­κή πνοή, εκρη­κτι­κή φαντα­σία και δηκτι­κό χιού­μορ. Αντι­συμ­βα­τι­κός μέχρι το τέλος της ζωής του, ανή­κε στην ομά­δα των Ελλή­νων Υπαρ­ξι­στών και ανα­δεί­χθη­κε σε μια από τις πιο γνω­στές μορ­φές του μπητ κινή­μα­τος στη χώρα μας.

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων