- Διαφήμιση -

Καταδίκη για Πολάκη και δικαίωση μετά θάνατον για τον δημοσιογράφο Βασίλη Μπεσκένη

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών έκρινε σήμερα ένοχο για εξύβριση τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη.

Το Πολυ­με­λές Πρω­το­δι­κείο Αθη­νών έκρι­νε σήμε­ρα ένο­χο για εξύ­βρι­ση τον ανα­πλη­ρω­τή υπουρ­γό Υγεί­ας Παύ­λο Πολά­κη, για τις δημό­σιες καταγ­γε­λί­ες του κατά του δημο­σιο­γρά­φου Βασί­λη Μπε­σκέ­νη, τον οποίο κατη­γό­ρη­σε ότι δήθεν διο­ρί­στη­κε στο ΚΕΕΛΠΝΟ όταν απο­χώ­ρη­σε από το γρα­φείο Τύπου του υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας, επί υπουρ­γί­ας Άδω­νι Γεωργιάδη.

Ομως η δικαί­ω­ση του δημο­σιο­γρά­φου ήρθε πολύ αργά, αφού ο Βασί­λης Μπε­σκέ­νης έφυ­γε από τη ζωή από καρ­δια­κή προ­σβο­λή, σε ηλι­κία μόλις 43 ετών, τον Δεκέμ­βριο του 2017.

Το δικα­στή­ριο επέ­βα­λε και χρη­μα­τι­κή απο­ζη­μί­ω­ση στην οικο­γέ­νεια του αδι­κο­χα­μέ­νου δημο­σιο­γρά­φου. Η υπό­θε­ση αφο­ρού­σε τους ισχυ­ρι­σμούς του Παύ­λου Πολά­κη στη Βου­λή ότι ο πρώ­ην υπουρ­γός Υγεί­ας Αδω­νις Γεωρ­γιά­δης είχε στεί­λει μέσω του διευ­θυ­ντή του στο ΚΕΕΛΠΝΟ λίστα με 25 άτο­μα για να διο­ρι­στούν στο Κέντρο, μετα­ξύ των οποί­ων και ο δημο­σιο­γρά­φος Βασί­λης Μπεσκένης.

Οπως απο­δεί­χθη­κε όμως, ο Βασί­λης Μπε­σκέ­νης δεν είχε καμία απο­λύ­τως σχέ­ση με το ΚΕΕΛΠΝΟ... Η από­φα­ση, που δημο­σιεύ­τη­κε στα dikaiologitika.gr, απο­κα­λύ­πτει ότι το Πολυ­με­λές Πρω­το­δι­κείο Αθη­νών δέχτη­κε τα επι­χει­ρή­μα­τα του Βασί­λη Μπε­σκέ­νη, επι­ση­μαί­νο­ντας ότι πρό­κει­ται για «ψευ­δείς ισχυ­ρι­σμούς» του υπουρ­γού που είχαν σκο­πό «να προ­σβά­λουν και προ­σέ­βα­λαν την τιμή και την υπό­λη­ψή του».

Στην από­φα­ση ακό­μα σημειώ­νε­ται ότι ο Παύ­λος Πολά­κης, κάνο­ντας τους ψευ­δείς αυτούς ισχυ­ρι­σμούς, «δεν είχε ιδιαί­τε­ρη απο­δει­κτι­κή θεμε­λί­ω­ση», ενώ δεν έμει­νε μόνο στα όσα είπε στο Κοι­νο­βού­λιο, αλλά προ­χώ­ρη­σε και σε δημό­σιες αναρ­τή­σεις στο Facebook. Σημειώ­νε­ται ότι σύμ­φω­να με την από­φα­ση ο Π. Πολά­κης δεν προ­σπά­θη­σε καν να βρει απο­δει­κτι­κά στοι­χεία πριν απο­φα­σί­σει να εξυ­βρί­σει τον Βασί­λη Μπε­σκέ­νη, καθώς απο­δεί­χθη­κε ότι η σχε­τι­κή έρευ­να έγι­νε μετά τις δηλώ­σεις του και όχι από τον ίδιο αλλά από την Εισαγ­γε­λία κατά της Διαφθοράς…

Πηγή http://www.iefimerida.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων