- Διαφήμιση -

Πάνω από 1.400 τα εγκαταλελειμμένα κτίρια στην Αθήνα ‑Περίπου 200 έχουν χαρακτηριστεί «διατηρητέα»

Περισσότερα από 1.400 υπολογίζεται πως είναι τα εγκαταλελειμμένα κτίρια σε όλη την Αθήνα.

Ένα από αυτά, στην οδό Αρτε­μι­σί­ου 30, στον Κερα­μει­κό, κατέρ­ρευ­σε τα ξημε­ρώ­μα­τα της Κυρια­κής, φέρ­νο­ντας το θέμα και πάλι στην επι­και­ρό­τη­τα. Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι τερά­στια κομ­μά­τια τσι­μέ­ντου κατα­πλά­κω­σαν δύο σταθ­μευ­μέ­να οχή­μα­τα, πανι­κο­βάλ­λο­ντας τους κατοί­κους από τον εκκω­φα­ντι­κό θόρυβο.

Οι κάτοι­κοι της περιο­χής είχαν πολ­λά­κις επι­κοι­νω­νή­σει με τον δήμο της Αθή­νας επι­ση­μαί­νο­ντας το πρό­βλη­μα, όμως όπως δήλω­σε στον «Ελεύ­θε­ρο Τύπο» ο αντι­δή­μαρ­χος Υπο­δο­μής Γιώρ­γος Απο­στο­λό­που­λος, μέχρι σήμε­ρα δεν έχει γίνει καν επί­ση­μη κατα­γρα­φή των κτι­ρί­ων αυτών. Ο ίδιος υπο­στή­ρι­ξε πως πρό­σφα­τα ο δήμος ανέ­λα­βε σχε­τι­κή πρω­το­βου­λία και πως πλέ­ον η κατα­γρα­φή αυτή βρί­σκε­ται σε εξέλιξη.

Έτσι, τα 1.400 εγκα­τα­λε­λειμ­μέ­να κτί­ρια βρί­σκο­νται στους δρό­μους της πόλης και απο­τε­λούν εν δυνά­μει κίν­δυ­νο για τους κατοί­κους. Υπο­λο­γί­ζε­ται ότι περί­που 200 από αυτά είναι χαρα­κτη­ρι­σμέ­να «δια­τη­ρη­τέα» από το υπουρ­γείο Περι­βάλ­λο­ντος και άλλα 400 από το υπουρ­γείο Πολιτισμού.

Τα υπό­λοι­πα, που σχε­δόν όλα δεν έχουν δηλω­θεί στο κτη­μα­το­λό­γιο, θεω­ρού­νται «αγνώ­στου ιδιοκτήτη».

 

Πηγή http://www.iefimerida.gr

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων