- Διαφήμιση -

Στο Δήμο Αιγάλεω ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης

Ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής συνεχίζοντας τις επισκέψεις του σε Δήμους της Αττικής προκειμένου να ενημερωθεί από τις δημοτικές Αρχές και τοπικούς φορείς για όλα τα τρέχοντα ζητήματα που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες, μετέβη σήμερα στο Δήμο Αιγάλεω.

Ο κ. Πατού­λης συνα­ντή­θη­κε με το Δήμαρ­χο της πόλης και μέλος του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ Δ. Μπίρ­μπα, παρου­σία δημο­τι­κών συμ­βού­λων και συζή­τη­σαν για τις ανά­γκες που υπάρ­χουν αλλά και την πρό­ο­δο των έργων στην πόλη.

Ο κ. Μπίρ­μπας έκα­νε λόγο για ένα Δήμο με ιστο­ρι­κή φυσιο­γνω­μία και τοπι­κές ιδιαι­τε­ρό­τη­τες, επι­ση­μαί­νο­ντας πως λόγω Ιεράς Οδού είναι συγκοι­νω­νια­κά επι­βα­ρυ­μέ­νος. Όπως ανέ­φε­ρε, σημα­ντι­κή ελά­φρυν­ση θα προ­σφέ­ρει η κατα­σκευή του κεντρι­κού σταθ­μού υπε­ρα­στι­κών λεω­φο­ρεί­ων και πρό­σθε­σε πως ταυ­τό­χρο­να με την ίδρυ­ση του Πανε­πι­στη­μί­ου Δυτι­κής Αττι­κής θα δια­μορ­φω­θούν οι συν­θή­κες για την περαι­τέ­ρω ανα­βάθ­μι­ση της πόλης.

Ιδιαί­τε­ρη έμφα­ση δόθη­κε κατά τη συζή­τη­ση η περιο­χή του Ελαιώ­να καθώς το 20% της έκτα­ση ανή­κει στα όρια του Αιγάλεω.

Ειδι­κό­τε­ρα τονί­στη­κε η ανά­γκη να ανα­δε­χθούν τα ιστο­ρι­κά χαρα­κτη­ρι­στι­κά της περιο­χής και να γίνουν παρεμ­βά­σεις οδι­κού χαρα­κτή­ρα, όπως η δια­πλά­τυν­ση της Αγ. Άννης, με στό­χο να γίνει η περιο­χή και πολι­τι­στι­κός προορισμός.

Επι­πρό­σθε­τα, ο κ. Μπίρ­μπας επι­σή­μα­νε την ανά­γκη ενί­σχυ­σης των αντι­πλημ­μυ­ρι­κών έργων κυρί­ως στις περιο­χές παρα­πλεύ­ρως του Κηφι­σού, ανα­βάθ­μι­σης των γηρα­σμέ­νων έργων υπο­δο­μής και ολο­κλη­ρω­μέ­νης δια­χεί­ρι­σης των απορριμμάτων.

«Να αφή­σου­με τις μπα­λω­μα­τι­κές παρεμβάσεις»

Ο κ. Πατού­λης υπο­γράμ­μι­σε πως είναι ανά­γκη να ανα­δει­χθούν τα ιστο­ρι­κά χαρα­κτη­ρι­στι­κά της πόλης του Αιγά­λεω με έμφα­ση στην περιο­χή του Ελαιώ­να, μέσα από ένα στρα­τη­γι­κό σχε­δια­σμό για έργα και υπο­δο­μές που θα στο­χεύ­ουν στην ανά­πτυ­ξη και ανα­βάθ­μι­ση της.

«Ο Ελαιώ­νας είναι μία σημα­ντι­κή κλη­ρο­νο­μιά για την περιο­χή και πρέ­πει να επεν­δύ­σου­με στην ανά­δει­ξη του για να ενι­σχύ­ου­με την εξω­στρέ­φεια του ιστο­ρι­κού πλού­του της περιο­χής», ανέφερε.

«Πρέ­πει να αφή­σου­με τις μπα­λω­μα­τι­κές παρεμ­βά­σεις και να πάμε σε ένα ριζι­κό σχε­δια­σμό για την ισό­τι­μη ανά­πτυ­ξη όλων των Δήμων της Αττι­κής, στους τομείς του επι­χει­ρείν, του πολι­τι­σμού και του αθλη­τι­σμού. Για να το κατα­φέ­ρου­με αυτό πρέ­πει να περά­σου­με σε ένα άλλο μοντέ­λο, αυτό της μητρο­πο­λι­τι­κής περι­φε­ρεια­κής δια­κυ­βέρ­νη­σης» τόνι­σε ο υπο­ψή­φιος Περι­φε­ρειάρ­χης Αττι­κής και πρό­σθε­σε πως σε αυτό το πλαί­σιο θα συστα­θεί ένα συντο­νι­στι­κό όργα­νο που θα συν­δέ­ει την Περι­φέ­ρεια με τους Δήμους προ­κει­μέ­νου να επι­λύ­ο­νται άμε­σα και απο­τε­λε­σμα­τι­κά τα σημα­ντι­κά προ­βλή­μα­τα των πολιτών.

Ειδι­κό­τε­ρα ο κ. Πατού­λης υπο­γράμ­μι­σε πως ζητή­μα­τα προ­τε­ραιό­τη­τας είναι η δια­χεί­ρι­ση των όμβριων υδά­των για την καλύ­τε­ρη αντι­πλημ­μυ­ρι­κή θωρά­κι­ση καθώς και η δια­χεί­ρι­ση των απορριμμάτων.

Επι­κα­λού­με­νος την κορε­σμέ­νη Φυλή σημεί­ω­σε: «Έχου­με φτά­σει στο σημείο μηδέν, δεν υπάρ­χει ούτε λεπτό για χάσι­μο. Κιν­δυ­νεύ­ει το περι­βάλ­λον, η δημό­σια υγεία, σπι­λώ­νε­ται η εικό­να της Αττι­κής μας. Η εκπαί­δευ­ση για το φλέ­γον ζήτη­μα της ανα­κύ­κλω­σης πρέ­πει να ξεκι­νή­σει από τα σχο­λεία, να γίνει νοο­τρο­πία όλων μας, όπως γίνε­ται σε όλη την Ευρώπη».

Παράλ­λη­λα τόνι­σε την ανά­γκη να συμπο­ρευ­θούν αρμο­νι­κά και στε­νά οι δύο βαθ­μοί Αυτο­διοί­κη­σης με στό­χο τη διεκ­δί­κη­ση από κοι­νού παρεμ­βά­σε­ων που θα συμ­βάλ­λουν στην ανα­πτυ­ξια­κή επα­νεκ­κί­νη­ση των τοπι­κών κοινωνιών.

Επί­σκε­ψη στο Αστυ­νο­μι­κό Τμήμα

Ακο­λού­θως ο κ. Πατού­λης επι­σκέ­φθη­κε το Αστυ­νο­μι­κό Τμή­μα της περιο­χής και ενη­με­ρώ­θη­κε από το Διοι­κη­τή για τις ελλεί­ψεις σε προ­σω­πι­κό και εξοπλισμό.

Σε δηλώ­σεις του τόνισε:

«Η εικό­να και στο Αστυ­νο­μι­κό Τμή­μα Αιγά­λεω είναι το ίδιο απο­γοη­τευ­τι­κή με τα άλλα Τμή­μα­τα Ασφα­λεί­ας στην Αττι­κή. Όπως ενη­με­ρω­θή­κα­με από τον Διοι­κη­τή το προ­σω­πι­κό έχει αφυ­δα­τω­θεί σημα­ντι­κά, το κτί­ριο καθα­ρί­ζε­ται από μία καθα­ρί­στρια που προ­σφέ­ρει τις υπη­ρε­σί­ες της εθε­λο­ντι­κά ενώ ο εξο­πλι­σμός για την ασφά­λεια των αστυ­νο­μι­κών στε­λε­χών είναι και σε αυτή την περί­πτω­ση παρω­χη­μέ­νος με οχή­μα­τα των αρχών της δεκα­ε­τί­ας του 2000, που θα έπρε­πε να είχαν από και­ρό αποσυρθεί.

Εμείς, ως Νέα Αρχή, θα ξεκι­νή­σου­με από τα θέμα­τα της ασφά­λειας, σκύ­βο­ντας πάνω στα μεγά­λα προ­βλή­μα­τα που αντι­με­τω­πί­ζουν τα Αστυ­νο­μι­κά Τμή­μα­τα και Τμή­μα­τα Ασφα­λεί­ας της Αττικής.

Με ίδιους πόρους, θα εξα­σφα­λί­σου­με στα αστυ­νο­μι­κά στε­λέ­χη μας τον εξο­πλι­σμό που χρειά­ζο­νται για να κάνουν τη δου­λειά τους, με ασφά­λεια για τους ίδιους και απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα για την κοι­νω­νία, ώστε να ξανα­φέ­ρουν την ηρε­μία και την ασφά­λεια στις πόλεις και τις γει­το­νιές της Αττικής».

Ολο­κλη­ρώ­νο­ντας την επί­σκε­ψη του στο Αιγά­λεω ο κ. Πατού­λης περιό­δευ­σε σε κατα­στή­μα­τα της περιο­χής και ενη­με­ρώ­θη­κε για την εμπο­ρι­κή κίνηση.

 

Πηγή http://www.epoli.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων