- Διαφήμιση -

Οι Αθηναϊκές Διαδρομές Βιβλίου τον Απρίλιο: Περπατώντας στην Αθήνα by the book!

Η Αθήνα 2018 Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου του δήμου Αθηναίων συνεχίζει τις διαδρομές της στην πόλη παρέα με το βιβλίο και με όλους τους κατοίκους της Αθήνας.

Οι Αθη­ναϊ­κές Δια­δρο­μές Βιβλί­ου, μια από τις θεμα­τι­κές ενό­τη­τες της διορ­γά­νω­σης που ανα­ζω­ο­γό­νη­σε το ενδια­φέ­ρον του κόσμου για την πόλη μέσα από τα βιβλία και απο­τέ­λε­σε πρό­τυ­πο και έμπνευ­ση για παρό­μοιες διορ­γα­νώ­σεις στην Αθή­να, θα μας κάνουν παρέα μέχρι και τον Απρί­λιο με λογο­τε­χνι­κές δια­δρο­μές στον ηλε­κτρι­κό Πει­ραιάς-Κηφι­σιά με τον Πέτρο Μάρ­κα­ρη, ανα­ζη­τή­σεις στην Αθή­να του Γιώρ­γου Ιωάν­νου, αόρα­τες δια­δρο­μές της Σχε­δί­ας, ανα­βί­ω­ση της πολιορ­κί­ας της Ακρό­πο­λης με τον Ρένο Χαρα­λα­μπί­δη, ανα­κα­λύ­ψεις στην οδό Ευρι­πί­δου, δια­δρο­μές στη Κυψέ­λη, αρχι­τε­κτο­νι­κούς περι­πά­τους, επι­σκέ­ψεις σε εργα­στή­ρι κλα­σι­κής τυπο­γρα­φί­ας, ανα­ζή­τη­ση της αρχαί­ας αστι­κής οδού κάτω απ’ τη λεω­φό­ρο Βουλιαγμένης!

Οι δρά­σεις, ανοι­κτές και δωρε­άν για το κοι­νό, διορ­γα­νώ­νο­νται σε συνερ­γα­σία με εκδο­τι­κούς οίκους και φορείς και με τη στή­ρι­ξη της Αθή­να 2018 Παγκό­σμια Πρω­τεύ­ου­σα Βιβλί­ου του δήμου Αθη­ναί­ων, μέγας δωρη­τής της οποί­ας είναι το Ίδρυ­μα Σταύ­ρος Νιάρχος.

Πρόγραμμα

 

-Τη Δευτέρα 1η Απριλίου στις 11:00

θα βγού­με «Περ­πα­τώ­ντας στην οδό Ευρι­πί­δου». Η λαο­γρά­φος και συγ­γρα­φέ­ας Ζωή Ρωπα­ΐ­του κάνει περι­ή­γη­ση σε χαρα­κτη­ρι­στι­κά σημεία του κέντρου εμπνευ­σμέ­νη από το βιβλίο της «Ο κόσμος της Ευρι­πί­δου και των πέριξ». Πρό­κει­ται για μια διορ­γά­νω­ση των Εκδό­σε­ων Εστία με τη στή­ρι­ξη της Αθή­να 2018 Παγκό­σμια Πρω­τεύ­ου­σα Βιβλί­ου. Αφε­τη­ρία: Ναός Αγ. Θεο­δώ­ρων (Ευρι­πί­δου & Σκου­λε­νί­ου, κάτω από την πλα­τεία Κλαυθ­μώ­νος). Σημεία δια­δρο­μής: Η εται­ρεία Φίλων του Λαού (Ευρι­πί­δου 14), το σπί­τι του Γ. Ξενό­που­λου (Ευρι­πί­δου 42), το Οινο­μα­γει­ρείο το Δίπορ­το [Σωκρά­τους και Θεά­τρου), η Διπλά­ρειος σχο­λή (Πλα­τεία Θεά­τρου), ο Αγ . Ιωάν­νης της κολώ­νας (Ευρι­πί­δου 70), ο Εκδο­τι­κός οίκος Εστία (Ευρι­πί­δου 84).

Πλη­ρο­φο­ρί­ες:
Ώρα: 11.00 – 13:00. Γλώσ­σα διε­ξα­γω­γής: Ελλη­νι­κά. Συμ­με­το­χή ελεύ­θε­ρη-επι­θυ­μη­τή η δήλω­ση συμ­με­το­χής στο τηλ. 210–3213907

-Το Σάββατο 6 Απριλίου στις 11:00

ακο­λου­θού­με τις «Αόρα­τες Δια­δρο­μές» του περιο­δι­κού δρό­μου «Σχε­δία», ένα πρό­γραμ­μα περι­η­γή­σε­ων στο κέντρο της Αθή­νας, με οδη­γούς (νυν και πρώ­ην) άστε­γους συμπο­λί­τες μας. Με αφε­τη­ρία τα γρα­φεία του περιο­δι­κό δρό­μου «Σχε­δία», (Κολο­κο­τρώ­νη & Νικί­ου 2), ξεκι­νά­με μια δίω­ρη δια­δρο­μή από τη Βαρ­βά­κειο Αγο­ρά μέχρι την πλα­τεία Βάθη με έξι συνο­λι­κά στά­σεις και ανα­φο­ρές δια­κρι­τι­κά έξω από κάποιες από τις σημα­ντι­κό­τε­ρες κοι­νω­νι­κές δομές του κέντρου της πόλης: συσ­σί­τια, υπνω­τή­ρια, κέντρα απε­ξάρ­τη­σης, κέντρα ημέ­ρας κ.ά.
Οι οδη­γοί δίνουν πλη­ρο­φο­ρί­ες για τις υπη­ρε­σί­ες που παρέ­χει κάθε δομή, αλλά κυρί­ως μοι­ρά­ζο­νται εμπει­ρί­ες από το πώς οι ίδιοι έχουν βιώ­σει ή εξα­κο­λου­θούν να βιώ­νουν τη ζωή στο δρό­μο, τις ανθρώ­πι­νες σχέ­σεις, το εύρος των υπη­ρε­σιών, την ανθρω­πο­γε­ω­γρα­φία των δομών και του δυνα­μι­κού τους.

Σκοπός

Βασι­κός στό­χος των περι­η­γή­σε­ων της «Σχε­δί­ας» είναι να ενερ­γο­ποι­ή­σουν τον ίδιο τον άνθρω­πο οδη­γό. Να δημιουρ­γή­σουν νέες ευκαι­ρί­ες να υπο­στη­ρί­ξει τον εαυ­τό του, να εκπαι­δευ­τεί, να κάνει ένα ακό­μη βήμα προς την κοι­νω­νι­κή (επαν)ένταξη. Οι κοι­νω­νι­κές περι­η­γή­σεις της «σχε­δί­ας», επι­πλέ­ον, κάνουν το αόρα­το ορα­τό, συμ­βάλ­λο­ντας στον αγώ­να ενά­ντια στη προ­κα­τά­λη­ψη για τον διπλα­νό μας, που δεν είναι πια διπλα­νός, αλλά και ενά­ντια στο φόβο για την ίδια μας την πόλη. Κυρί­ως, όμως, να έρθουν αντι­μέ­τω­ποι με μια δια­φο­ρε­τι­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα και να ενη­με­ρω­θούν για τις διε­ξό­δους που υπάρ­χουν, εάν κάπο­τε η ζωή τους «αλλά­ξει ρότα». Όχι μέσα από ένα βιβλίο, αλλά κοι­τά­ζο­ντας στα μάτια και συνο­μι­λώ­ντας απευ­θεί­ας με τον ίδιο τον άνθρω­πο-οδη­γό. Η ίδια του η αφή­γη­ση απο­τε­λεί ένα ζωντα­νό βιβλίο.

-Όπως κάθε πρώτο Σάββατο τους προηγούμενους μήνες, έτσι και το Σάββατο 6 Απριλίου

κάνου­με Επί­σκε­ψη σε ένα εργα­στή­ριο κλα­σι­κής τυπο­γρα­φί­ας. Στην τελευ­ταία ξενά­γη­ση στο πλαί­σιο της διορ­γά­νω­σης και σε συνερ­γα­σία με τις Εκδό­σεις Διάτ­των, ο Νίκος Βοζί­κης, από τους τελευ­ταί­ους που ασχο­λεί­ται με την κλα­σι­κή τυπο­γρα­φία υπο­δέ­χε­ται το κοι­νό στο χώρο του, εκεί όπου τυπώ­νει βιβλία με την τυπο­τε­χνι­κή της κλα­σι­κής τυπο­γρα­φί­ας και της χαρα­κτι­κής. Ένας χώρος με το σύνο­λο σχε­δόν των μητρών που χύνο­νται τα τυπο­γρα­φι­κά στοι­χεία, με μηχα­νές χύτευ­σης τυπο­γρα­φι­κών στοι­χεί­ων, με ξύλι­νες κάσες που γίνε­ται η στοι­χειο­θε­σία των κει­μέ­νων στο χέρι, με επί­πε­δα πιε­στή­ρια εκτύ­πω­σης Ηeidelberg του προη­γού­με­νου αιώ­να, με ξύλι­να τυπο­γρα­φι­κά στοι­χεία, όλο το τεχνι­κό υλι­κό που χρειά­ζε­ται για την ολο­κλή­ρω­ση μιας έκδο­σης και συλ­λε­κτι­κές εκδό­σεις που συνο­δεύ­ο­νται με χαρα­κτι­κά από τους σπου­δαιό­τε­ρους σύγ­χρο­νους εικα­στι­κούς καλ­λι­τέ­χνες (Τσό­κλης, Μπό­τσο­γλου, Ψυχο­παί­δης, Αρφα­ράς κ.ά).

Πλη­ρο­φο­ρί­ες:
Χώρος: Τυπο­γρα­φείο Εκδό­σε­ων Διάτ­των, Ζηνο­δώ­ρου 17, Κολω­νός. Ώρα: 12:00 – 15:00. Γλώσ­σα διε­ξα­γω­γής: Ελλη­νι­κά. Ελεύ­θε­ρη συμ­με­το­χή. Για την κρά­τη­ση θέσης στέλ­νε­τε email (info@athens2018.gr) με τα στοι­χεία των συμ­με­τε­χό­ντων, την ημε­ρο­μη­νία, τον τίτλο του προ­γράμ­μα­τος ξενά­γη­σης και τον αριθ­μό ατόμων.

-Επίσης το Σάββατο 6 Απριλίου,όπως και τους προηγούμενους μήνες,

ρίχνου­με «Αρχι­τε­κτο­νι­κές Ματιές στην Πόλη» με το Πολι­τι­στι­κό Ίδρυ­μα Ομί­λου Πει­ραιώς. Με σημείο ανα­φο­ράς την έκδο­ση του ΠΙΟΠ «Αρχι­τε­κτο­νι­κός οδη­γός Αθη­νών», του Διο­νύ­ση Α. Ζήβα, οι συμ­με­τέ­χο­ντες στη δια­δρο­μή θα έχουν την ευκαι­ρία να γνω­ρί­σουν σημα­ντι­κά κτή­ρια του 19ου και 20ού αιώ­να. Η περι­ή­γη­ση διε­ρευ­νά και όψεις της τοπι­κής αθη­ναϊ­κής ιστο­ρί­ας μέσω της αξιο­ποί­η­σης πηγών, ενώ η δια­χρο­νι­κή παρου­σί­α­ση των κτη­ρί­ων με βιω­μα­τι­κά στοι­χεία συμ­βάλ­λει στην κατα­νό­η­ση της έννοιας «μνη­μείο» και στην ευαι­σθη­το­ποί­η­ση σε θέμα­τα προ­στα­σί­ας της πολι­τι­στι­κής κληρονομιάς.

Πλη­ρο­φο­ρί­ες:
Χώρος: κεντρι­κό κτή­ριο ΠΙΟΠ – Αγγ. Γέρο­ντα 6, Πλά­κα. Ώρα: 10:00 – 11:30

-Την Κυριακή 7 Απριλίου στις 11.30

ανα­κα­λύ­πτου­με τα ίχνη της αρχαί­ας Αστι­κής Οδού και το μετρό κάτω από τη λεω­φό­ρο Βου­λιαγ­μέ­νης. Σε συνερ­γα­σία με τις Εκδό­σεις Καπόν, η ανα­σκα­φέ­ας και συγ­γρα­φέ­ας Κων­στα­ντί­να Καζά – Παπα­γε­ωρ­γί­ου, με βάση το βιβλίο της «Η Αρχαία Αστι­κή Οδός και το Μετρό κάτω από τη λεω­φό­ρο Βου­λιαγ­μέ­νης», παρου­σιά­ζει αντι­προ­σω­πευ­τι­κές αρχαιό­τη­τες που ήρθαν στο φως κατά την επέ­κτα­ση του Μετρό στα νότια προ­ά­στεια και δια­τη­ρού­νται στην περιο­χή του Αλί­μου. Αφε­τη­ρία: Βιβλιο­πω­λείο της Ραχήλ (Πλου­τάρ­χου 22, Αθή­να). Εκεί, η κα Καζά – Παπα­γε­ωρ­γί­ου θα κάνει μια σύντο­μη παρου­σί­α­ση της ιστο­ρί­ας και αρχαιο­λο­γί­ας της αρχαί­ας «Αστι­κής Οδού».

Στη συνέ­χεια, θα μετα­φερ­θού­με με πούλ­μαν προς τις αρχαιό­τη­τες της περιο­χής του Αλί­μου, όπου θα περι­η­γη­θού­με πεζή με την παρα­κά­τω δια­δρο­μή: Ξενά­γη­ση στον μυκη­ναϊ­κό οικι­σμό στη θέση Κοντο­πή­γα­δο και στη μυκη­ναϊ­κή εργα­στη­ρια­κή εγκα­τά­στα­ση που δια­τη­ρεί­ται στην επι­φά­νεια του σταθ­μού Μετρό “Άλι­μος”. Ναός Ζωο­δό­χου Πηγής και ξενά­γη­ση στα ερεί­πια της παλαιο­χρι­στια­νι­κής βασι­λι­κής. Ακί­νη­το Κοντέλ­λη (πρώ­ην Sprider). Ξενά­γη­ση στην αστι­κή οδό που δια­τη­ρεί­ται σε υαλο­κα­τα­σκευή εμπρός, στο πλάι και μέσα στο ακί­νη­το. Κατά­λη­ξη σε παρα­κεί­με­νο καφέ και επι­στρο­φή στον σταθμό.

Πλη­ρο­φο­ρί­ες:
Ώρα: 11:30 – 13:30. Γλώσ­σα διε­ξα­γω­γής: Ελλη­νι­κά. Συμ­με­το­χή ελεύ­θε­ρη-απα­ραί­τη­τη η δήλω­ση συμ­με­το­χής στο 210–7241442, 210–9210983 & στο info@kaponeditions.gr

-Την Παρασκευή 12 Απριλίου στις 18:00

κάνου­με μια δια­δρο­μή στην «Ανοι­ξιά­τι­κη Κυψέ­λη»! Περ­πα­τά­με με τη συγ­γρα­φέα Μαρί­να Παπα­γε­ωρ­γί­ου σε μία από τις 14 «δια­δρο­μές» της συλ­λο­γής διη­γη­μά­των «Γλυ­κιά Πενι­κι­λί­νη», σε συνερ­γα­σία με τις Εκδό­σεις Ιωλ­κός. Η ανοι­ξιά­τι­κη Φωκί­ω­νος Νέγρη «ξυπνά» αλη­θι­νές ιστο­ρί­ες και μύθους από την αθη­ναϊ­κή γει­το­νιά που απο­τέ­λε­σε δια­χρο­νι­κή πηγή έμπνευ­σης δημιουρ­γών που την έζη­σαν και την αγάπησαν.

Πλη­ρο­φο­ρί­ες:
Αφε­τη­ρία: Δημο­τι­κή Αγο­ρά Κυψέ­λης (Φωκί­ω­νος Νέγρη 42, Αθή­να). Γλώσ­σα διε­ξα­γω­γής: Ελλη­νι­κά. Συμ­με­το­χή ελεύ­θε­ρη-επι­θυ­μη­τή η δήλω­ση συμ­με­το­χής στο 210- 3304111

-Την Κυριακή 14 Απριλίου στις 11:00

κάνου­με το δρο­μο­λό­γιο του τρέ­νου Πει­ραιάς – Κηφι­σιά μαζί με τον συγ­γρα­φέα Πέτρο Μάρ­κα­ρη στην «Αθή­να της μιας δια­δρο­μής»! Στο πλαί­σιο του προ­γράμ­μα­τος «Το Λιμά­νι ως θέα­τρο αλλα­γής του κόσμου’ που διορ­γα­νώ­νε­ται από την Αθή­να 2018 Παγκό­σμια Πρω­τεύ­ου­σα Βιβλί­ου και το Δημο­τι­κό Θέα­τρο Πει­ραιά, ο Πέτρος Μάρ­κα­ρης μας προ­σκα­λεί σε μια ανα­πά­ντε­χη Αθη­ναϊ­κή Δια­δρο­μή με τον ΗΣΑΠ, βασι­σμέ­νη στο ομώ­νυ­μο βιβλίο του. Οι συμ­με­τέ­χο­ντες μοι­ρά­ζο­νται με τον αγα­πη­μέ­νο συγ­γρα­φέα την αγά­πη τους για τον Ηλε­κτρι­κό, ανα­κα­λύ­πτουν την Αθή­να και την κοι­νω­νι­κή δια­στρω­μά­τω­σή της και κρί­νουν ποιος περι­γρά­φει καλύ­τε­ρα τη δια­δρο­μή: ο Κώστας Χαρί­τος ή ο Πέτρος Μάρ­κα­ρης; Η δρά­ση πραγ­μα­το­ποιεί­ται με τη συνερ­γα­σία των Εκδό­σε­ων Γαβρι­η­λί­δη και με την υπο­στή­ρι­ξη της ΣΤΑΣΥ ΑΕ.

Πλη­ρο­φο­ρί­ες:
Αφε­τη­ρία: σταθ­μός ΗΣΑΠ Πει­ραιά, σημείο ακύ­ρω­σης εισι­τη­ρί­ων. Ώρα: 11:00. Απα­ραί­τη­τη η κρά­τη­ση θέσης στο 210 3722010 και info@athens2018.gr. Οι συμ­με­τέ­χο­ντες θα πρέ­πει να έχουν αγο­ρά­σει το εισι­τή­ριό τους.

Όπως σχο­λιά­ζει ο Πέτρος Μάρ­κα­ρης «Η ‘Αθή­να της μιας δια­δρο­μής’ κυκλο­φό­ρη­σε για πρώ­τη φορά στα γερ­μα­νι­κά το 2010, από τις εκδό­σεις Χάν­ζερ. Όταν σκέ­φτη­κα να το εκδώ­σω και στα ελλη­νι­κά, ομο­λο­γώ ότι δίστα­σα στην αρχή. Δεν είναι αυτο­νό­η­το ότι ένα βιβλίο γραμ­μέ­νο για ξένους παρου­σιά­ζει ενδια­φέ­ρον και για τον Έλλη­να ανα­γνώ­στη. Αν πεί­στη­κα τελι­κά, αυτό οφεί­λε­ται σε τρεις λόγους. Ο πρώ­τος είναι η αγά­πη μου για τον Ηλε­κτρι­κό. Κανέ­να άλλο μέσο συγκοι­νω­νί­ας στην Αθή­να δε μου δίνει τόση χαρά όσο μια δια­δρο­μή με τον Ηλε­κτρι­κό. Πιστεύω μάλι­στα ότι την αγά­πη μου για τον Ηλε­κτρι­κό τη μοι­ρά­ζο­μαι με ένα μεγά­λο μέρος των Αθηναίων.

Ο δεύ­τε­ρος λόγος είναι ότι αυτή η «μία δια­δρο­μή», από τον Πει­ραιά στην Κηφι­σιά, δεν είναι μόνο ο πιο σύντο­μος δρό­μος για να ανα­κα­λύ­ψει κανείς την Αθή­να αλλά και για να γνω­ρί­σει την κοι­νω­νι­κή δια­στρω­μά­τω­σή της. Από το λιμά­νι του Πει­ραιά ως τις μεγα­λο­α­στι­κές συνοι­κί­ες του Αμα­ρου­σί­ου και της Κηφι­σιάς, ο επι­βά­της του Ηλε­κτρι­κού έχει τη δυνα­τό­τη­τα να ταξι­δέ­ψει σε όλα τα κοι­νω­νι­κά στρώ­μα­τα που κατοι­κούν στην πρω­τεύ­ου­σα. Ο τρί­τος λόγος είναι η σχέ­ση μου με τον ήρωά μου, τον αστυ­νό­μο Κώστα Χαρί­το. Εδώ και πάνω από δεκα­πέ­ντε χρό­νια περι­γρά­φω την Αθή­να μέσα από το δικό του βλέμ­μα και τις δια­δρο­μές του. Σκέ­φτη­κα, λοι­πόν, να μπω σε μια κόντρα μαζί του και να περι­γρά­ψω την Αθή­να από τη δική μου οπτι­κή και μέσα από τον Ηλε­κτρι­κό που τόσο αγα­πώ. Αφή­νω σε όσους ανα­γνώ­στες των μυθι­στο­ρη­μά­των μου δια­βά­σουν και αυτό το βιβλίο, να κρί­νουν ποιος από τους δυο μας περι­γρά­φει την Αθή­να καλύτερα!».

-Την Κυριακή 14 Απριλίου στις 12:00

«Μεγά­λη πόλη, δυστυ­χί­ες απέ­ρα­ντες : Περί­πα­τος στην Αθή­να του Γιώρ­γου Ιωάν­νου»: Μέσα από διη­γή­μα­τα, εξο­μο­λο­γή­σεις και δοκί­μια του συγ­γρα­φέα Γιώρ­γου Ιωάν­νου, η Ομά­δα Άστυ με τη στή­ρι­ξη της Αθή­να 2018 Παγκό­σμια Πρω­τεύ­ου­σα Βιβλί­ου, οργα­νώ­νει μια δια­δρο­μή από το Σταθ­μό Λαρί­σης ως τα Εξάρ­χεια ακο­λου­θώ­ντας το βλέμ­μα και το αίσθη­μα του συγ­γρα­φέα για την πόλη και τους ανθρώ­πους της. Αν και το λογο­τε­χνι­κό του έργο είναι ταυ­τι­σμέ­νο στη συνεί­δη­ση των περισ­σό­τε­ρων με τη Θεσ­σα­λο­νί­κη, τα κεί­με­να του Γιώρ­γου Ιωάν­νου περιέ­χουν μια ιδιαί­τε­ρη ματιά για την Αθήνα.

Στη δια­δρο­μή αυτή, ανι­χνεύ­ου­με την εικό­να του Ιωάν­νου για την Αθή­να, καθώς και την οπτι­κή γωνία της μετα­πο­λε­μι­κής λογο­τε­χνι­κής γενιάς για τη μεγά­λη πόλη. Περ­πα­τώ­ντας τη δια­δρο­μή που έκα­νε ο ίδιος ο συγ­γρα­φέ­ας για να φτά­σει σπί­τι του, (κατε­βαί­νο­ντας από τη Θεσ­σα­λο­νί­κη) ακο­λου­θού­με συγ­χρό­νως την θεμα­τι­κή και αισθη­τι­κή δια­δρο­μή που έκα­νε μια ολό­κλη­ρη γενιά από την επαρ­χία στην πρωτεύουσα.

Πλη­ρο­φο­ρί­ες:
Αφε­τη­ρία: Μετρό Μετα­ξουρ­γείο. Ώρα: 12:00. Γλώσ­σα Διε­ξα­γω­γής: Ελλη­νι­κά. Συμ­με­το­χή ελεύθερη.

-Το Σάββατο 20 Απριλίου στις 12:00

ανα­βιώ­νου­με την «Πολιορ­κία της Ακρό­πο­λης μέσα από τα μάτια του Στρα­τη­γού Μακρυ­γιάν­νη» με τον ηθο­ποιό και σκη­νο­θέ­τη Ρένο Χαρα­λα­μπί­δη. Ξανα­ζού­με τη δεύ­τε­ρη πολιορ­κία της Ακρό­πο­λης (1826) και τις προ­σπά­θειες των Ελλή­νων να ανα­κα­τα­λά­βουν την Ακρό­πο­λη από τους Τούρ­κους με βάση τα κεί­με­να του στρα­τη­γού Μακρυ­γιάν­νη. Σημεία Δια­δρο­μής: Θέα­τρο Διο­νύ­σου, Ηρώ­δειο, Άρειος Πάγος, Προ­πύ­λαια Ακρό­πο­λης. Τη δια­δρο­μή διορ­γα­νώ­νουν το Θέα­τρο Τέχνης και ο Ρένος Χαρα­λα­μπί­δης, με τη στή­ρι­ξη της Αθή­να 2018 Παγκό­σμια Πρω­τεύ­ου­σα Βιβλίου.

Η δια­δρο­μή συν­δέ­ε­ται με το πρό­γραμ­μα «200 χρό­νια από την Επα­νά­στα­ση: Ποια είναι η σύγ­χρο­νη Ελλά­δα;», που κατά την περί­ο­δο Ιανουα­ρί­ου-Απρι­λί­ου 2019 υλο­ποιεί­ται από το Θέα­τρο Τέχνης στο πλαί­σιο και με τη στή­ρι­ξη της διορ­γά­νω­σης «Αθή­να 2018 Παγκό­σμια Πρω­τεύ­ου­σα Βιβλί­ου» του δήμου Αθηναίων.

Πλη­ρο­φο­ρί­ες:
Σημείο συνά­ντη­σης: Θέα­τρο Τέχνης, Φρυ­νί­χου 14, Πλά­κα. Πλη­ρο­φο­ρί­ες και κρα­τή­σεις στο τηλ. 2103722010 και info@athens2018.gr. Επι­θυ­μη­τή (όχι απα­ραί­τη­τη) η χρή­ση κιαλιών.

Το πρό­γραμ­μα της διορ­γά­νω­σης Αθή­να 2018-Παγκό­σμια Πρω­τεύ­ου­σα Βιβλί­ου του δήμου Αθη­ναί­ων υλο­ποιεί­ται χάρη στη στή­ρι­ξη και των δωρη­τών: Μέγας δωρη­τής είναι το Ίδρυ­μα Σταύ­ρος Νιάρ­χος. Χρυ­σοί δωρη­τές είναι το Ίδρυ­μα Ι. Λάτση και η εται­ρία Core Α.Ε. Δωρη­τές είναι το Ίδρυ­μα Ωνά­ση, το Κοι­νω­φε­λές Ίδρυ­μα Κοι­νω­νι­κού και Πολι­τι­στι­κού Έργου (ΚΙΚΠΕ), το Ίδρυ­μα Α. Κ. Λασκα­ρί­δη και ο Οργα­νι­σμός Συλ­λο­γι­κής Δια­χεί­ρι­σης Έργων Λόγου (ΟΣΔΕΛ). Πολύ­τι­μοι υπο­στη­ρι­κτές είναι η Aegean Airlines, ο Διε­θνής Αερο­λι­μέ­νας Αθη­νών και η εται­ρία Στα­θε­ρές Συγκοι­νω­νί­ες (ΣΤΑΣΥ).

 

Πηγή www.culturenow.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων