- Διαφήμιση -

Φοροδιαφυγή 1,2 εκατ. ευρώ εντόπισε η Οικονομική Αστυνομία

Κατασχέθηκαν 745 κιλά καπνού για ναργιλέ

Εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση που έφερ­νε  λαθραία στη χώρα μας, από τη Γεωρ­γία, καπνό για ναρ­γι­λέ, απο­φεύ­γο­ντας την κατα­βο­λή δασμών και φόρων, εξάρ­θρω­σε η Διεύ­θυν­ση Οικο­νο­μι­κής Αστυ­νο­μί­ας.

Η οργα­νω­μέ­νη αστυ­νο­μι­κή επι­χεί­ρη­ση έγι­νε την Παρα­σκευή σε διά­φο­ρες περιο­χές της Αττι­κής και στο πλαί­σιό της συνε­λή­φθη­σαν 22 άτο­μα, μετα­ξύ των οποί­ων και δύο αρχη­γι­κά μέλη.

Σε βάρος τους, καθώς και σε βάρος ακό­μη ατό­μων που ανα­ζη­τού­νται, σχη­μα­τί­στη­κε δικο­γρα­φία κακουρ­γη­μα­τι­κού χαρα­κτή­ρα για τα –κατά περί­πτω­ση- αδι­κή­μα­τα της συγκρό­τη­σης, έντα­ξης και διεύ­θυν­σης εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης, Εθνι­κού Τελω­νεια­κού Κώδι­κα, πλα­στο­γρα­φί­ας και νομο­θε­σί­ας περί όπλων.

Συγκε­κρι­μέ­να, σύμ­φω­να με την ανα­κοί­νω­ση της ΕΛΑΣ, τα δύο αρχη­γι­κά μέλη, του­λά­χι­στον από τον Νοέμ­βριο του 2018, συγκρό­τη­σαν εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση που δρα­στη­ριο­ποιού­νταν στη λαθρε­μπο­ρία καπνι­κών προ­ϊ­ό­ντων για ναρ­γι­λέ, τον οποίο διέ­θε­ταν σε κατα­στή­μα­τα υγειο­νο­μι­κού ενδια­φέ­ρο­ντος με σκο­πό το παρά­νο­μο οικο­νο­μι­κό κέρδος.

Στην εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση εντά­χθη­καν ως άμε­σοι συνερ­γοί ακό­μη δύο συλ­λη­φθέ­ντες και οι υπό­λοι­ποι ως μέλη. Μετα­ξύ τους υπήρ­χε συγκε­κρι­μέ­νη ιεραρ­χι­κή δομή με δια­κρι­τούς ρόλους (αρχη­γι­κά μέλη — άμε­σοι συνερ­γοί (δια­με­σο­λα­βη­τές), ενώ είχαν προ­βεί στη δια­μόρ­φω­ση πελα­το­λό­γιου και στην ανά­πτυ­ξη επα­φών με άλλα εγκλη­μα­τι­κά δίκτυα προ­μή­θειας λαθρε­μπο­ρευ­μά­των. Επί­σης, διέ­θε­ταν μέσα μετα­φο­ράς για τη δια­κί­νη­ση των λαθραί­ων προ­ϊ­ό­ντων και χώρους αποθήκευσης.

Ανα­φο­ρι­κά με τον τρό­πο δρά­σης τους, εισή­γα­γαν λαθραί­ες ποσό­τη­τες καπνού στη χώρα μας, απο­φεύ­γο­ντας την κατα­βο­λή των ανα­λο­γού­ντων δασμο­φο­ρο­λο­γι­κών επι­βα­ρύν­σε­ων στο ελλη­νι­κό Δημό­σιο. Στη συνέ­χεια απο­θή­κευαν τις ποσό­τη­τες σε χώρους που εκμε­ταλ­λεύ­ο­νταν οι ίδιοι (γρα­φεία μετα­φο­ρών, χώρους στάθ­μευ­σης-παρ­κινγκ) και έπει­τα τις διέ­θε­ταν σε διά­φο­ρες επι­χει­ρή­σεις στην Αττι­κή, χωρίς την έκδο­ση των νόμι­μων παραστατικών.

Η μετα­φο­ρά των παρά­νο­μων προ­ϊ­ό­ντων γινό­ταν του­λά­χι­στον μία φορά την εβδο­μά­δα με φορ­τη­γό όχη­μα και κατέ­λη­γαν σε νόμι­μη επι­χεί­ρη­ση ταχυ­με­τα­φο­ρών εγγρά­φων και αντι­κει­μέ­νων με έδρα την Αθή­να, ιδιο­κτη­σί­ας αρχη­γι­κού μέλους. Ακο­λού­θως, με τη συν­δρο­μή των μελών της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης διο­χε­τεύ­ο­νταν στην αγο­ρά, κυρί­ως σε κατα­στή­μα­τα υγειο­νο­μι­κού ενδια­φέ­ρο­ντος που χρη­σι­μο­ποιού­σαν ναργιλέ.

Σε έρευ­νες που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν σε οκτώ σπί­τια και δεκα­τέσ­σε­ρα κατα­στή­μα­τα και επι­χει­ρή­σεις, βρέ­θη­καν και κατασχέθηκαν:

-πάνω από 745 κιλά καπνού για ναργιλέ,

-5 πιστό­λια, 1 καρα­μπί­να και μάχαι­ρες δια­φό­ρων διαμετρημάτων,

-Ι.Χ. φορ­τη­γό όχη­μα και 4 αυτοκίνητα,

-2.065 ευρώ,

-κινη­τά τηλέ­φω­να και διά­φο­ρα έγγραφα.

Εκτι­μά­ται ότι οι δια­φυ­γό­ντες δασμοί-φόροι από τις συγκε­κρι­μέ­νες ποσό­τη­τες καπνού ανέρ­χο­νται σε 184.030,93 ευρώ.

Σημειώ­νε­ται ότι, η εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση έχει δια­κι­νή­σει του­λά­χι­στον 4.900 κιλά καπνό με τους δια­φυ­γό­ντες δασμούς, φόρους και τις λοι­πές επι­βα­ρύν­σεις να ανέρ­χο­νται κατ’ εκτί­μη­ση σε 1.208.827,60 ευρώ.

Οι συλ­λη­φθέ­ντες, με τη δικο­γρα­φία που σχη­μα­τί­στη­κε σε βάρος τους, οδη­γή­θη­καν στην Εισαγ­γε­λία Πρω­το­δι­κών Αθηνών.

 

Πηγή news.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων