- Διαφήμιση -

Νεότερα για το ERASMUS

Τριπλασιάζεται ο προϋπολογισμός του προγράμματος ERASMUS για την περίοδο 2021-2027 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Του Νίκου Γιαννή

Τρι­πλα­σιά­ζε­ται ο προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός του προ­γράμ­μα­τος ERASMUS για την περί­ο­δο 2021–2027 από το Ευρω­παϊ­κό Κοι­νο­βού­λιο. Για την καλύ­τε­ρη προ­σαρ­μο­γή του προ­γράμ­μα­τος στις ανά­γκες των μειο­νε­κτού­ντων ατό­μων και την αύξη­ση της συμ­με­το­χής τους, τα μέλη του ΕΚ προ­τεί­νουν η Ευρω­παϊ­κή Επι­τρο­πή και τα εθνι­κά γρα­φεία Erasmus να σχε­διά­σουν ένα ευρω­παϊ­κό πλαί­σιο και να ανα­πτύ­ξουν εθνι­κές στρα­τη­γι­κές για την έντα­ξη στο πρό­γραμ­μα. Θα μπο­ρού­σαν δηλα­δή να πάρουν μέτρα για την παρο­χή μεγα­λύ­τε­ρης οικο­νο­μι­κής στή­ρι­ξης για την κινη­τι­κό­τη­τα, να προ­σαρ­μό­σουν τις μηνιαί­ες επι­χο­ρη­γή­σεις και να επα­νε­ξε­τά­ζουν τακτι­κά τις δαπά­νες δια­βί­ω­σης και διαμονής.

Επι­πλέ­ον ειδι­κή υπο­στή­ρι­ξη θα πρέ­πει να περι­λαμ­βά­νει τη γλωσ­σι­κή εκπαί­δευ­ση, τη διοι­κη­τι­κή υπο­στή­ρι­ξη και τις ευκαι­ρί­ες δια­δι­κτυα­κής εκμά­θη­σης. Ανα­κα­τα­νέ­με­ται επί­σης ο προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός σε διά­φο­ρα τμή­μα­τα του προ­γράμ­μα­τας, προ­σφέ­ρο­ντας στο προ­σω­πι­κό που εργά­ζε­ται σε προ­σχο­λι­κό επί­πε­δο αλλά και στα πρώ­τα στά­δια της εκπαί­δευ­σης, σε νεα­ρούς αθλη­τές αλλά και σε προ­πο­νη­τές την επι­λο­γή να συμ­με­τέ­χουν σε προ­γράμ­μα­τα κινη­τι­κό­τη­τας. Οι ανταλ­λα­γές για σκο­πούς επαγ­γελ­μα­τι­κής εκπαί­δευ­σης, ιδιαί­τε­ρα στις παρα­με­θό­ριες περιο­χές, θα απο­τε­λέ­σουν επί­σης προ­τε­ραιό­τη­τα και θα λάβουν μεγα­λύ­τε­ρο κομ­μά­τι του προϋπολογισμού.

Περισ­σό­τε­ρες συνέρ­γειες με άλλα ευρω­παϊ­κά χρη­μα­το­δο­τι­κά προ­γράμ­μα­τα θα επι­τρέ­ψουν σε πολ­λά ποιο­τι­κά προ­γράμ­μα­τα, τα οποία δεν μπο­ρούν να χρη­μα­το­δο­τη­θούν αυτή τη στιγ­μή από το Erasmus, να επω­φε­λη­θούν από τη συν­δυα­σμέ­νη χρη­μα­το­δό­τη­ση για να συμπλη­ρώ­σουν την προ­σαρ­μο­γή των επι­χο­ρη­γή­σε­ων, της μετα­κί­νη­σης, του κόστους δια­βί­ω­σης για μειο­νε­κτού­ντες εκπαι­δευό­με­νους ή την χρη­μα­το­δό­τη­ση νέων έργων.

Στό­χος είναι το νέο πρό­γραμ­μα Erasmus+ να γίνει πιο φιλι­κό προς τους χρή­στες και πολυ­συλ­λε­κτι­κό, προ­σβά­σι­μο και δίκαιο για όλες τις ομά­δες νέων ανθρώ­πων και ενη­λί­κων, ανε­ξάρ­τη­τα από την οικο­νο­μι­κή τους κατά­στα­ση ή άλλες περιστάσεις.Το Erasmus+ δεν επι­τρέ­πει απλά στους συμ­με­τέ­χο­ντες να σπου­δά­σουν στο εξω­τε­ρι­κό, αλλά βοη­θά­ει επί­σης στην ενί­σχυ­ση της ευρω­παϊ­κής ταυ­τό­τη­τας και τη βελ­τί­ω­ση των επαγ­γελ­μα­τι­κών ευκαι­ριών, παρέ­χει στους συμ­με­τέ­χο­ντες τις γνώ­σεις και τις δεξιό­τη­τες για να εμπλου­τί­σουν την προ­σω­πι­κή και επαγ­γελ­μα­τι­κή τους ζωή. Επεν­δύ­ο­ντας στο Erasmus+ επεν­δύ­ου­με στο μέλ­λον της ΕΕ.

Ο Νίκος Γιαν­νής είναι υπο­ψή­φιος Ευρω­βου­λευ­τής του ΕΛΚ/Ν.Δ

 

 

 

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων