- Διαφήμιση -

Έπιπλα 10.500 ευρώ για το γραφείο του παρήγγειλε ο Τόλκας — Δείτε το έγγραφο

Στις 15 Φεβρουαρίου υπουργοποιήθηκε, στις 21 του ίδιου μήνα ζήτησε νέα έπιπλα και στις 25/2 το αίτημά του έγινε δεκτό, με απευθείας ανάθεση σε συγκεκριμένη εταιρεία

Νέα έπι­πλα για το γρα­φείο του υφυ­πουρ­γού Μετα­να­στευ­τι­κής Πολι­τι­κής παρήγ­γει­λε ο «νεό­κο­πος» υφυ­πουρ­γός, Άγγε­λος Τόλ­κας.

Όπως προ­κύ­πτει από σχε­τι­κό έγγρα­φο, που είδε το φως της δημο­σιό­τη­τας μέσω Δια­δι­κτύ­ου, ο κ. Τόλ­κας, ο οποί­ος ανέ­λα­βε το νέο του χαρ­το­φυ­λά­κιο στις 15 Φεβρουα­ρί­ου μετά τον τελευ­ταίο ανα­χη­μα­τι­σμό της κυβέρ­νη­σης Τσί­πρα, αιτή­θη­κε, με υπη­ρε­σια­κό σημεί­ω­μα την 21/2 προς τον πολι­τι­κό του προϊ­στά­με­νο, Δημή­τρη Βίτσα, νέα επί­πλω­ση για το γρα­φείο του υφυ­πουρ­γού Μετα­να­στευ­τι­κής Πολι­τι­κής στο κτί­ριο Κερά­νη, ύψους περί τα 10.500 ευρώ.

Στις 25 Φεβρουα­ρί­ου, με απευ­θεί­ας ανά­θε­ση της επί­πλω­σης του γρα­φεί­ου σε συγκε­κρι­μέ­νη εται­ρεία, ο υπουρ­γός Μετα­να­στευ­τι­κής Πολι­τι­κής, Δημή­τρης Βίτσας, ενέ­κρι­νε το σχε­τι­κό αίτημα.

Δεί­τε τα έγγρα­φα που κυκλο­φό­ρη­σαν στο Διαδίκτυο:

Πηγή protothema.gr

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων