- Διαφήμιση -

Δεν υπήρχαν έπιπλα στο γραφείο μου, λέει ο Τόλκας — Τα πήρε μαζί του ο Μπαλάφας;

Άραγε, τα πήρε μαζί του, φεύγοντας, ο προκάτοχός του, Γιάννης Μπαλάφας; - Τι απαντά ο υφυπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, κ. Τόλκας, μετά τις αναφορές στο Διαδίκτυο και τα δημοσιεύματα σχετικά με την παραγγελία επίπλων, αξίας 10.500 ευρώ, για το νέο του γραφείο

Απά­ντη­ση στις ανα­φο­ρές σχε­τι­κά με την παραγ­γε­λία επί­πλων, αξί­ας 10.500 ευρώ, για το νέο του γρα­φείο, μετά την ανά­λη­ψη των καθη­κό­ντων του ως υφυ­πουρ­γού Μετα­να­στευ­τι­κής Πολι­τι­κής, έδω­σε σήμε­ρα ο Άγγε­λος Τόλ­κας.

Μετα­ξύ άλλων, σε ανα­κοί­νω­ση που εκδό­θη­κε από το υπουρ­γείο Μετα­να­στευ­τι­κής Πολι­τι­κής, υπο­γραμ­μί­ζε­ται ότι «κατά την ανά­λη­ψη των καθη­κό­ντων του Υφυ­πουρ­γού, δεν υπήρ­χαν χώροι εργα­σί­ας και υπο­δο­μή γρα­φεί­ων για το σύνο­λο των συνερ­γα­τών, των υπη­ρε­σια­κών παρα­γό­ντων και του ίδιου. Η σχε­τι­κή προ­μή­θεια δεν αφο­ρά σε αντι­κα­τά­στα­ση υφι­στά­με­νων επί­πλων, όπου δεν θα υπήρ­χε και σχε­τι­κή ανά­γκη, αλλά για την εξαρ­χής δια­μόρ­φω­ση του συνό­λου των απαι­τού­με­νων υπο­δο­μών γραφείων».

«Ο χώρος που προ­βλέ­πε­ται για τη στέ­γα­ση της πολι­τι­κής ηγε­σί­ας του Υπουρ­γεί­ου Μετα­να­στευ­τι­κής Πολι­τι­κής είναι το κτί­ριο Κερά­νη επί της Λεω­φό­ρου Θηβών και δεν υπήρ­χε η σχε­τι­κή υλι­κο­τε­χνι­κή υπο­δο­μή παρά μόνο άδειοι χώροι» τονί­ζει ακό­μη το υπουρ­γείο στην ανα­κοί­νω­σή του.

Στο σημείο αυτό αξί­ζει ωστό­σο να επι­ση­μαν­θεί το εξής: την θέση του υφυ­πουρ­γού Μετα­να­στευ­τι­κής Πολι­τι­κής κατεί­χε, μέχρι τις 29 Αυγού­στου του 2018 και σχε­δόν έξι μήνες πριν από την ανά­θε­ση του χαρ­το­φυ­λα­κί­ου στον κ. Τόλ­κα, ο κ. Γιάν­νης Μπα­λά­φας. Σύμ­φω­να με σχε­τι­κή ανα­φο­ρά στην επί­ση­μη ιστο­σε­λί­δα του υπουρ­γεί­ου Μετα­να­στευ­τι­κής, «την Δευ­τέ­ρα 16 Ιου­λί­ου 2018, τα Γρα­φεία του Υπουρ­γού Μετα­να­στευ­τι­κής Πολι­τι­κής, Δημή­τρη Βίτσα και του Υφυ­πουρ­γού Μετα­να­στευ­τι­κής Πολι­τι­κής, Γιάν­νη Μπα­λά­φα, μετα­φέρ­θη­καν και στε­γά­ζο­νται σε κτί­ριο επί της Λεω­φό­ρου Θηβών 196–198 στον Άγιο Ιωάν­νη Ρέντη (πρώ­ην κτί­ριο Καπνο­βιο­μη­χα­νί­ας Κεράνη)».

Εύλο­γα λοι­πόν προ­κύ­πτει το ερώ­τη­μα: Φεύ­γο­ντας από το γρα­φείο του ο κ. Μπα­λά­φας στις 29 Αυγού­στου του 2018, ενά­μι­ση μήνα μετά την μετα­φο­ρά των γρα­φεί­ων στο κτί­ριο της λεω­φό­ρου Θηβών, πήρε μαζί του και τα έπι­πλα; Ή ακο­λού­θη­σε «πλιά­τσι­κο», με απο­τέ­λε­σμα να βρει άδειο το γρα­φείο του ο κ. Τόλκας;

Ανα­λυ­τι­κά η ανα­κοί­νω­ση του υπουρ­γεί­ου Μετα­να­στευ­τι­κής Πολι­τι­κής σχε­τι­κά με την προ­μή­θεια επί­πλων για το γρα­φείο του Άγγε­λου Τόλκα:

«Σε συνέ­χεια δημο­σιευ­μά­των που προ­κα­λούν εντυ­πώ­σεις σχε­τι­κά με την προ­μή­θεια επί­πλων για το γρα­φείο Υφυ­πουρ­γού Μετα­να­στευ­τι­κής πολι­τι­κής κ. Άγγε­λου Τόλ­κα, διευ­κρι­νί­ζο­νται τα εξής:

Κατά την ανά­λη­ψη των καθη­κό­ντων του Υφυ­πουρ­γού, δεν υπήρ­χαν χώροι εργα­σί­ας και υπο­δο­μή γρα­φεί­ων για το σύνο­λο των συνερ­γα­τών, των υπη­ρε­σια­κών παρα­γό­ντων και του ίδιου. Η σχε­τι­κή προ­μή­θεια δεν αφο­ρά σε αντι­κα­τά­στα­ση υφι­στά­με­νων επί­πλων, όπου δεν θα υπήρ­χε και σχε­τι­κή ανά­γκη, αλλά για την εξαρ­χής δια­μόρ­φω­ση του συνό­λου των απαι­τού­με­νων υπο­δο­μών γραφείων.

Ο χώρος που προ­βλέ­πε­ται για τη στέ­γα­ση της πολι­τι­κής ηγε­σί­ας του Υπουρ­γεί­ου Μετα­να­στευ­τι­κής Πολι­τι­κής είναι το κτί­ριο Κερά­νη επί της Λεω­φό­ρου Θηβών και δεν υπήρ­χε η σχε­τι­κή υλι­κο­τε­χνι­κή υπο­δο­μή παρά μόνο άδειοι χώροι.

Όπως προ­κύ­πτει και από το σχε­τι­κό υπη­ρε­σια­κό σημεί­ω­μα του Υφυ­πουρ­γού το οποίο περι­γρά­φει μόνο τον απαι­τού­με­νο εξο­πλι­σμό χωρίς καμία απαί­τη­ση κόστους ή περι­γρα­φή επί­πλων, πρό­κει­ται για καθό­λα νόμι­μη και εγκε­κρι­μέ­νη δαπά­νη, την οποία έφε­ραν εις πέρας τα αρμό­δια Τμή­μα­τα του Υπουρ­γεί­ου Μετα­να­στευ­τι­κής Πολι­τι­κής μέσα από κάθε νόμι­μη και τυπι­κή διαδικασία.

Προ­φα­νώς και η σχε­τι­κή υπο­δο­μή απο­τε­λεί ιδιο­κτη­σία του Υπουρ­γεί­ου Μετα­να­στευ­τι­κής πολι­τι­κής και μόνο.

Απο­τε­λεί σημα­ντι­κή κατά­κτη­ση ο έλεγ­χος δαπα­νών στο Δημό­σιο μέσω της Διαύ­γειας την οποί­αν και σεβό­μα­στε από­λυ­τα. Αλλά απα­ραί­τη­τη είναι και η πλή­ρης και αντι­κει­με­νι­κή ανα­πα­ρα­γω­γή των περιε­χο­μέ­νων της στο δημό­σιο λόγο και όχι η δημιουρ­γία εντυπώσεων.

Τα στοι­χεία είναι στη διά­θε­ση κάθε ενδιαφερόμενου».

 

Πηγή protothema.gr.

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων