- Διαφήμιση -

Δήμος Αθηναίων: Νέα παράταση στα έκτακτα μέτρα για την προστασία των αστέγων από το ψύχος

Μέχρι τις 08:00 το πρωί ανοικτοί θερμαινόμενοι χώροι

Νέα παρά­τα­ση στα έκτα­κτα μέτρα για την προ­στα­σία των αστέ­γων από το ψύχος ανα­κοί­νω­σε ο Δήμος Αθη­ναί­ων.

Έτσι, από τις 8.00 το βρά­δυ από­ψε έως αύριο τις 8.00 το πρωί, οπό­τε θα επα­νε­κτι­μη­θεί η κατά­στα­ση, θα είναι ανοι­κτοί θερ­μαι­νό­με­νοι χώροι στη Λέσχη Φιλί­ας Πανόρ­μου, ο 1ος όρο­φος της 4ης Δημο­τι­κής Κοι­νό­τη­τας, καθώς και το υπνω­τή­ριο επί της οδού Αλι­καρ­νασ­σού 49 στην Ακα­δη­μία Πλάτωνος.

Ταυ­τό­χρο­να συνερ­γεία καθώς και η Κινη­τή Μονά­δα Φρο­ντί­δας του Κέντρου Υπο­δο­χής και Αλλη­λεγ­γύ­ης του Δήμου Αθη­ναί­ων (ΚΥΑΔΑ) θα συνε­χί­σουν να δια­νέ­μουν ζεστό τσάι, φαγη­τό, κου­βέρ­τες και είδη πρώ­της ανά­γκης σε σημεία όπου βρί­σκο­νται άστε­γοι. Ταυ­τό­χρο­να θα ενη­με­ρώ­νουν και για τη λει­τουρ­γία των θερ­μαι­νό­με­νων χώρων.

 

Πηγή www.newsbeast.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων