- Διαφήμιση -

Χοντρός… τζόγος για τα καζίνο της Αττικής

Η διαδικασία παραχώρησης της άδειας καζίνου στο Ελληνικό μπορεί να μην έχει ακόμα ξεκινήσει, ωστόσο τα άλλα δύο καζίνο - της Πάρνηθας και του Λουτρακίου - προετοιμάζονται ήδη για την… επόμενη μέρα

Ντό­μι­νο εξε­λί­ξε­ων στην αγο­ρά των καζί­νων της Αττι­κής πυρο­δο­τεί η ανα­με­νό­με­νη έλευ­ση του νέου καζί­νου στο Ελλη­νι­κό. Η τρά­που­λα των καζί­νων θα ξανα­μοι­ρα­στεί από την αρχή, αλλά­ζο­ντας ριζι­κά τον χάρ­τη των μεγα­λύ­τε­ρων «ναών του τζό­γου» της χώρας.

Η δια­δι­κα­σία παρα­χώ­ρη­σης της άδειας καζί­νου στο Ελλη­νι­κό μπο­ρεί να μην έχει ακό­μα ξεκι­νή­σει, ωστό­σο τα άλλα δύο καζί­νο — της Πάρ­νη­θας και του Λου­τρα­κί­ου — προ­ε­τοι­μά­ζο­νται ήδη για την… επό­με­νη μέρα.

Ειδι­κό­τε­ρα, σε ό,τι αφο­ρά την καθυ­στέ­ρη­ση που παρα­τη­ρεί­ται στην παρα­χώ­ρη­ση της άδειας του Ελλη­νι­κού, γνώ­στες της αγο­ράς ανα­φέ­ρουν ότι οφεί­λε­ται κυρί­ως στο γεγο­νός ότι «υπερ­τι­μή­θη­κε το δικαί­ω­μα ανά­πτυ­ξης Ολο­κλη­ρω­μέ­νου Κέντρου Ανα­ψυ­χής (IRC) εντός του Ελλη­νι­κού, ενώ ταυ­τό­χρο­να υπο­τι­μή­θη­καν οι απαι­τή­σεις των ενδια­φε­ρό­με­νων επενδυτών».

Ετσι, οι εξι­σώ­σεις που καλού­νται να λύσουν το γρη­γο­ρό­τε­ρο όσοι εμπλέ­κο­νται στο Ελλη­νι­κό, δηλα­δή ο κύριος παρα­χω­ρη­σιού­χος (Lamda), οι υπο-παρα­χω­ρη­σιού­χοι (Caesars, MGE κ.λπ.) και η κυβέρ­νη­ση, προ­κει­μέ­νου να προ­χω­ρή­σει η αδειο­δό­τη­ση του καζί­νου, είναι τρεις:

- Ο καθο­ρι­σμός του μισθώ­μα­τος για την έκτα­ση όπου θα εγκα­τα­στα­θεί το νέο καζί­νο. Πρό­κει­ται για ζήτη­μα που θα πρέ­πει να επι­λυ­θεί προ­τού ξεκι­νή­σει ο δια­γω­νι­σμός για την άδεια.

- Η δεύ­τε­ρη εξί­σω­ση περι­λαμ­βά­νει τις απαι­τή­σεις του επεν­δυ­τή σχε­τι­κά με το μέγε­θος της επι­διω­κό­με­νης ανά­πτυ­ξης εντός του Ολο­κλη­ρω­μέ­νου Κέντρου Ανα­ψυ­χής (IRC).

- Τρί­τος σημα­ντι­κός παρά­γο­ντας είναι οι όροι πολε­ο­δό­μη­σης της υπο-παρα­χω­ρού­με­νης περιοχής.

Με φόντο τις εξε­λί­ξεις αυτές, το καζί­νο της Πάρ­νη­θας προ­ε­τοι­μά­ζει ήδη την κάθο­δό του στην Καλο­γρέ­ζα έως το 2021, ενώ σε τρο­χιά «επα­νεκ­κί­νη­σης» με νέους ιδιο­κτή­τες και κεφά­λαια, εισέρ­χε­ται πλέ­ον και το καζί­νο Λουτρακίου.

 

Το καζίνο Πάρνηθας

Το καζί­νο της Πάρ­νη­θας, σύμ­φω­να με τους μετό­χους του, ανα­μέ­νε­ται να «μετα­κο­μί­σει» σε ιδιω­τι­κή έκτα­ση 55 στρεμ­μά­των (κτή­μα Δηλα­βέ­ρη), κοντά στο Ολυ­μπια­κό Στά­διο της Αθή­νας. Το ύψος της συνο­λι­κής επέν­δυ­σης θα ανέλ­θει στα 200 εκατ. ευρώ.

Με βάση τα σχέ­δια της εται­ρεί­ας «Ελλη­νι­κό Καζί­νο Πάρ­νη­θας Α.Ε», η μετα­φο­ρά θα έχει ολο­κλη­ρω­θεί έως το τέλος του 2021. Το νέο συγκρό­τη­μα, εκτός από το καζί­νο, θα περι­λαμ­βά­νει ένα ξενο­δο­χείο πολυ­τε­λεί­ας, υπη­ρε­σί­ες εστί­α­σης, αίθου­σα συνε­δρί­ων και χώρο πολι­τι­στι­κών — μου­σι­κών εκδη­λώ­σε­ων, ενώ θα απα­σχο­λεί συνο­λι­κά περί­που 2.100 εργαζόμενους.

Φορέ­ας της επέν­δυ­σης είναι η «Ελλη­νι­κό Καζί­νο Πάρ­νη­θας ΑΕ», στην οποία το Δημό­σιο συμ­με­τέ­χει με 49% μέσω της ΕΤΑΔ Α.Ε. Το 51% ανή­κει στην Athens Casino Resort ΑΕ, στην οποία η Regency Entertainment ΑΕ κατέ­χει το 70%. Τα κεφά­λαια για την υλο­ποί­η­ση της επέν­δυ­σης θα προ­έλ­θουν εξ ολο­κλή­ρου από τους ιδιώ­τες μετό­χους της Athens Casino Resort ΑΕ, χωρίς καμία οικο­νο­μι­κή επι­βά­ρυν­ση του Δημο­σί­ου, το οποίο δια­τη­ρεί το ποσο­στό συμ­με­το­χής του. Αλλω­στε, μόλις πρό­σφα­τα, η Regency Entertainment κατέ­λη­ξε σε συμ­φω­νία με τους πιστω­τές της (χρη­μα­το­πι­στω­τι­κοί οίκοι και funds του εξω­τε­ρι­κού και τρεις ελλη­νι­κές συστη­μι­κές τρά­πε­ζες) για την ανα­διάρ­θρω­ση του δανει­σμού της.

Σύμ­φω­να με τους όρους της συμ­φω­νί­ας, από τον συνο­λι­κό δανει­σμό ύψους 382 εκατ. ευρώ, περί­που 304 εκατ. ευρώ κεφα­λαιο­ποι­ή­θη­καν, ενώ το κύριο δάνειο της Regency Entertainment δια­μορ­φώ­νε­ται πλέ­ον σε 78 εκατ. ευρώ, με χρο­νι­κό ορί­ζο­ντα πλή­ρους εξό­φλη­σής του τα τέλη του 2025.

 

Εξελίξεις στο Λουτράκι

Η επι­χεί­ρη­ση Club Hotel Casino Loutraki σύντο­μα ανα­μέ­νε­ται να αλλά­ξει χέρια, επα­να­σχε­διά­ζο­ντας την πορεία της στον κλά­δο των τυχε­ρών παι­γνί­ων και της διασκέδασης-αναψυχής.

Ηδη, ολο­κλη­ρώ­θη­κε η εξα­γο­ρά των δανεί­ων της επι­χεί­ρη­σης, συνο­λι­κού ύψους  50 εκατ. ευρώ (συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων και των ρυθ­μι­σμέ­νων με βάση το άρθρο 106 β) από τον ιρλαν­δι­κής κατα­γω­γής βρε­τα­νι­κό όμι­λο Comer Group. Ο ίδιος όμι­λος συζη­τεί παράλ­λη­λα και την εξα­γο­ρά του συνό­λου των μετο­χών που κατέ­χουν οι δύο ισραη­λι­νοί βασι­κοί μέτο­χοι, προ­κει­μέ­νου να ανα­λά­βει πλή­ρως τη μητρι­κή εται­ρεία Club Hotel Loutraki SA και να κατα­στεί «αφε­ντι­κό» στο καζί­νο Λουτρακίου.

Σημα­ντι­κή για το καζί­νο Λου­τρα­κί­ου θεω­ρεί­ται και η ετυ­μη­γο­ρία του ΣτΕ, για την υπό­θε­ση επι­στρο­φής κεφα­λαί­ων που το καζί­νο αξιώ­νει από το Δημόσιο.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται, πως με τελε­σί­δι­κη από­φα­ση του Διοι­κη­τι­κού Εφε­τεί­ου Τρι­πό­λε­ως το καζί­νο Λου­τρα­κί­ου δικαιώ­θη­κε στην προ­σφυ­γή του να κατα­βά­λει στο Δημό­σιο φόρο 22% και όχι 35%. Με βάση την από­φα­ση αυτή, η δια­χει­ρί­στρια κοι­νο­πρα­ξία του καζί­νου αξιώ­νει από το Δημό­σιο την επι­στρο­φή 44 εκατ. ευρώ ως αχρε­ω­στή­τως κατα­βλη­θέ­ντων και επι­πλέ­ον 45 εκατ. για την υπό­λοι­πη χρο­νι­κή περί­ο­δο λει­τουρ­γί­ας του (μετά την προσφυγή).

 

Οι επιδόσεις των καζίνων

Ο συνο­λι­κός αριθ­μός των επι­σκέ­ψε­ων στα εννέα ελλη­νι­κά καζί­να, το 2017, ανήλ­θε σε 2.456.549. Ο κύκλος εργα­σιών τους (drop), δηλα­δή τα λεφτά που παί­χτη­καν συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των κερ­δών που επα­να­στοι­χη­μα­τί­στη­καν, ανήλ­θε σε 1,582 δισ. ευρώ, ένα­ντι 3,1 δισ. ευρώ το 2008! Εάν από το 1,582 δισ. ευρώ αφαι­ρε­θούν τα κέρ­δη των παι­κτών, τα ακα­θά­ρι­στα έσο­δα των καζί­νων (GGR) ανέρ­χο­νται σε 253,5 εκατ. ευρώ. Αντί­στοι­χα, ανα­μέ­νε­ται να είναι τα οικο­νο­μι­κά μεγέ­θη των καζί­νων και για το 2018. Τα τρία μεγά­λα καζί­να της χώρας (Πάρ­νη­θας, Θεσ­σα­λο­νί­κης και Λου­τρα­κί­ου), το 2017, απέ­σπα­σαν άνω του 80% των συνο­λι­κών εσόδων.

Με το άνοιγ­μα του καζί­νου στο Ελλη­νι­κό και την προ­σέλ­κυ­ση νέων παι­κτών από το εξω­τε­ρι­κό, καθώς και με την ολο­κλή­ρω­ση της μετα­φο­ράς του καζί­νου της Πάρ­νη­θας στο Μαρού­σι, τα μεγέ­θη αυτά εκτι­μά­ται ότι θα αυξηθούν.

 

Πηγή www.tanea.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων