- Διαφήμιση -

Νέα αποκάλυψη για το Μάτι: Δεν είχαν σήμα οι ασύρματοι!

Μάτι, Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018. Η μεγάλη φωτιά στην ανατολική Αττική ήταν σε εξέλιξη. Μόνο που Πυροσβέστες και Αστυνομικοί ήταν στο «σκοτάδι». Γιατί οι ασύρματοι, δεν λειτουργούσαν!

Τις κρί­σι­μες ώρες της φωτιάς στο Μάτι που κόστι­σε τη ζωή σε 100 ανθρώ­πους, εκεί­νοι που θα έπρε­πε να μπο­ρούν να βοη­θή­σουν όσους είχαν ανά­γκη, δεν μπο­ρού­σαν. Και δεν μπο­ρού­σαν για­τί οι ασύρ­μα­τοι δεν λει­τουρ­γού­σαν! Αυτό απο­κα­λύ­πτει δημο­σί­ευ­μα της εφη­με­ρί­δας Ελεύ­θε­ρος Τύπος, επι­κα­λού­με­νη στοι­χεία από τη δικογραφία.

Το δημο­σί­ευ­μα κάνει λόγο για επα­νεκ­κι­νή­σεις ασυρ­μά­των, για τηλε­φω­νι­κές κλή­σεις από τα προ­σω­πι­κά τους κινη­τά που έκα­ναν τα πλη­ρώ­μα­τα πυρο­σβε­στι­κών ελι­κο­πτέ­ρων και αερο­σκα­φών για να μπο­ρέ­σουν να επι­κοι­νω­νή­σουν με τις επί­γειες δυνά­μεις και το κέντρο επιχειρήσεων!

Όλα αυτά προ­κύ­πτουν από τη δικο­γρα­φία και από την έκθε­ση ανα­φο­ρών και ενη­με­ρω­τι­κών για την δυσλει­τουρ­γία των ασυρ­μά­των, όπου υπάρ­χουν ανα­φο­ρές αξιω­μα­τι­κών για τις προ­βλη­μα­τι­κές επι­κοι­νω­νί­ες, που προ­ϋ­πήρ­χαν της τρα­γω­δί­ας στο Μάτι.

Σε κατά­θε­ση του στις 4 Αυγού­στου 2018, υπα­στυ­νό­μος της Άμε­σης Δρά­σης, ανα­φέ­ρει την έλλει­ψη ενη­μέ­ρω­σης από την Πυρο­σβε­στι­κή: «Για την πυρ­κα­γιά δεν είχε καμία άμε­ση ενη­μέ­ρω­ση από την Π.Υ. με αίτη­μα την παρο­χή συν­δρο­μής – βοή­θειας ή για την πορεία και την εξέ­λι­ξή της. Η ενη­μέ­ρω­ση του Κέντρου για την εξέ­λι­ξη του περι­στα­τι­κού γινό­ταν μόνο από τις αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις που βρί­σκο­νταν στο σημείο».

Άλλος αξιω­μα­τι­κός στις 30 Ιου­λί­ου 2018 ανα­φέ­ρει: «Καθ’ όλη τη διάρ­κεια δια­πι­στώ­θη­κε δυσλει­τουρ­γία εκπο­μπής και λήψης σήμα­τος, ιδιαί­τε­ρα με τους σταθ­μούς των οικεί­ων αστυ­νο­μι­κών τμη­μά­των και ένε­κα αυτού η επι­κοι­νω­νία γινό­ταν πολ­λές φορές τηλε­φω­νι­κά».

«Δεν γνωρίζαμε που ήταν οι δυνάμεις»

Σε ανα­φο­ρά του, στο τέλος Ιου­λί­ου, άλλος υπα­στυ­νό­μος στο τηλε­φω­νι­κό κέντρο της Άμε­σης Δρά­σης είχε ανα­φέ­ρει: «Η επι­κοι­νω­νία με τις βρα­δι­νές δυνά­μεις όπως με ενη­μέ­ρω­σαν οι εκφω­νη­τές του Κέντρου Επι­χει­ρή­σε­ων της ΓΑΔΑ στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή Ραφή­νας – Νέου Βου­τζά – Μάτι – Νέας Μάρ­κης καθώς και με τον επι­κε­φα­λής των μέτρων τάξης ο οποί­ος ήταν υπεύ­θυ­νος για την κατα­νο­μή των δυνά­με­ων, ήταν δυσχε­ρής και τις περισ­σό­τε­ρες φορές γινό­ταν τηλε­φω­νι­κά, πολ­λές φορές με τα προ­σω­πι­κά κινη­τά τηλέ­φω­να των εκφω­νη­τών πλην κάποιων περι­πτώ­σε­ων όπου υπήρ­χαν σημεία στα οποία η επι­κοι­νω­νία ήταν καλή. Το ίδιο πρό­βλη­μα επι­κρα­τού­σε τόσο στο ανα­λο­γι­κό όσο και στο ψηφια­κό σύστη­μα επι­κοι­νω­νί­ας».

Άλλος αξιω­μα­τι­κός περι­γρά­φει ακό­μη χει­ρό­τε­ρα τα όσα συνέ­βαι­ναν: «Λόγω της δυσλει­τουρ­γί­ας εκπο­μπής και λήψης σήμα­τος δεν γνω­ρί­ζα­με το ακρι­βές σημείο που βρί­σκο­νταν οι δυνά­μεις», «λόγω του έντο­νου προ­βλή­μα­τος της κακής επι­κοι­νω­νί­ας τις περισ­σό­τε­ρες φορές ενη­με­ρω­νό­μουν για την επι­κρα­τού­σα κατά­στα­ση μέσω του προ­σω­πι­κού μου τηλε­φώ­νου και ενη­μέ­ρω­να και τους ανώ­τε­ρους αξιω­μα­τι­κούς».

Σε άλλη ανα­φο­ρά αξιω­μα­τι­κός της Άμε­σης Δρά­σης δηλώ­νει ότι δεν μπο­ρού­σε να προσ­διο­ρί­σει τον αριθ­μό των κλή­σε­ων που έκα­νε στο Κέντρο Επι­χει­ρή­σε­ων της Πυρο­σβε­στι­κής Υπη­ρε­σί­ας και επι­ση­μαί­νει: «Υπήρ­ξαν περι­πτώ­σεις, που το Κέντρο της Πυρο­σβε­στι­κής Υπη­ρε­σί­ας δεν απά­ντη­σε στις κλή­σεις που πραγ­μα­το­ποί­η­σα ειδι­κά τις πρώ­τες ώρες της υπη­ρε­σί­ας μου».

Όλα αυτά ενώ σε έγγρα­φό της η Διεύ­θυν­ση Τεχνι­κών Εφαρ­μο­γών και Διεύ­θυν­ση Τεχνι­κής Υπο­στή­ρι­ξης ανα­φέ­ρει ανα­λυ­τι­κά τις δυσλει­τουρ­γί­ες στη λήψη σήμα­τος του συστή­μα­τος ραδιο­ε­πι­κοι­νω­νιών TETRA EXTRASαπό τις 16:54 τις 23ης Ιου­λί­ου 2018 έως τις 05:30 της 24ης Ιου­λί­ου 2018 σε Κινέτ­ταΡαφή­ναΝέα ΜάκρηΜάτι και Νέο Βου­τζά. Σε άλλη ανα­φο­ρά στις 29 προς 30 Ιου­λί­ου, μετά την τρα­γω­δία κατα­γρά­φε­ται η ανυ­παρ­ξία σήμα­τος στη Λ. Μαρα­θώ­νος και Πευ­κά­λης στη Νέα Μάκρη, Λ. Μαρα­θώ­νος και Ευβοί­ας στη Ραφή­να, οικι­σμός Γαλή­νη στην Κινέτ­τα, Ζεφύ­ρου και Καλα­βρύ­των στη Νέα Μάκρη, οδό Δημο­κρα­τί­ας στη Νέα Μάκρη. Επι­ση­μαί­νε­ται επί­σης πως «κάνο­ντας επα­νεκ­κί­νη­ση των φορη­τών ασυρ­μά­των υπάρ­χουν φορές που επα­νέρ­χε­ται το σήμα αλλά όχι πάντα».

Οι αστυ­νο­μι­κές ανα­φο­ρές τονί­ζουν πως μεγά­λο πρό­βλη­μα με έλλει­ψη σήμα­τος (σ.σ. ένδει­ξη καμία υπη­ρε­σία) παρα­τη­ρεί­ται καθη­με­ρι­νά «πέριξ των κυβερ­νη­τι­κών κτι­ρί­ων της Βου­λής, του Μεγά­ρου Μαξί­μου, του Προ­ε­δρι­κού Μεγά­ρου και της πρε­σβεί­ας των ΗΠΑ». Ανά­λο­γα προ­βλή­μα­τα είχαν παρα­τη­ρη­θεί σε πολ­λές περιο­χές του Λεκα­νο­πε­δί­ου στις 15 Ιου­νί­ου αλλά και στις 2 Ιου­λί­ου κατά τη διάρ­κεια συγκέ­ντρω­σης στο Σύνταγ­μα κατά της Συμ­φω­νί­ας των Πρεσπών.

Χαρα­κτη­ρι­στι­κά, σε ανα­φο­ρά της Υπο­διεύ­θυν­σης Απο­κα­τά­στα­σης Τάξης στις 2 Ιου­λί­ου 2018, δια­πι­στώ­νο­νται γενι­κό­τε­ρα προ­βλή­μα­τα στην επι­κοι­νω­νία του Κέντρου Επι­χει­ρή­σε­ων με τα ΜΑΤ, καθώς οι φορη­τοί ασύρ­μα­τοι λαμ­βά­νουν σήμα­τα του Κέντρου Επι­χει­ρή­σε­ων, αλλά δεν είναι δυνα­τή η δια­βί­βα­ση απά­ντη­σης από τις δυνά­μεις που επι­χει­ρούν. Η προ­βλη­μα­τι­κή επι­κοι­νω­νία παρα­τη­ρεί­ται στην Ηρώ­δου Αττι­κού και Λυκεί­ουπρε­σβεία ΗΠΑΑγί­ας Γλυ­κε­ρί­ας και Κόκ­κε­ρελ και στο Εφε­τείο Αθη­νών, πιθα­νόν λόγω της κακής κατά­στα­σης των φορη­τών ασυρ­μά­των από την πολυχρησία.

Σημειώ­νε­ται πως το σύστη­μα ραδιο­ε­πι­κοι­νω­νιών τρεις ημέ­ρες πριν από την τρα­γω­δία από την 20:55 της 20ης Ιου­λί­ου 2018 έως και 01:10 της 21ης Ιου­λί­ου 2018 ήταν εκτός λει­τουρ­γί­ας λόγω βλά­βης.

Off για 6,5 ώρες τη «Μαύρη Δευτέρα»

Στο Αστυ­νο­μι­κό Τμή­μα Ραφή­νας, ο σταθ­μός βάσης εκπο­μπής του νέου ψηφια­κού συστή­μα­τος ραδιο­ε­πι­κοι­νω­νί­ας SEPURA, για τις επι­κοι­νω­νί­ες των αστυ­νο­μι­κών, στα­μά­τη­σε να εκπέ­μπει για 6,5 ώρες (!) από τις 19:20 έως τις 02:00, εξαι­τί­ας δια­κο­πής ρεύ­μα­τος την «Μαύ­ρη Δευ­τέ­ρα». Κανείς δεν είχε σκε­φτεί να υπάρ­χει ένα… UPS, για την αδιά­λει­πτη παρο­χή ενέρ­γειας από την μπα­τα­ρία του συστήματος.

Οι υπη­ρε­σί­ες της Τρο­χαί­ας δεν είχαν ασυρ­μά­τους συμ­βα­τούς με το νέο ψηφια­κό σύστη­μα ραδιο­ε­πι­κοι­νω­νί­ας, κάτι που θα τους διευ­κό­λυ­νε να συντο­νί­σουν καλύ­τε­ρα την δια­δι­κα­σία δια­κο­πής της κυκλο­φο­ρί­ας στην Λ. Μαρα­θώ­νος, αφού και με τους ανα­λο­γι­κούς ασυρ­μά­τους είχαν δια­κε­κομ­μέ­νεςκακές λήψεις και δια­βι­βά­σεις. Η συγκε­κρι­μέ­νη εται­ρεία, σύμ­φω­να με αστυ­νο­μι­κές πηγές, στις αρχές 2017, είχε προ­βεί σε δοκι­μές του συστή­μα­τος, στο Μάτι, την Ραφή­να, Νέα Μάκρη, Μαρα­θώ­να, Νέο Βου­τζά και Καλ­λι­τε­χνού­πο­λη (50 συνο­λι­κά), όπου δια­πί­στω­νε ότι οι νέοι ασύρ­μα­τοι είχαν καλό έως απο­δε­κτό σήμα, όχι όμως και οι παλιοί.

Ενδει­κτι­κή είναι η εικό­να στις εγκα­τα­στά­σεις σταθ­μών βάσης εκπο­μπής σημά­των επι­κοι­νω­νί­ας, του ψηφια­κού και ανα­λο­γι­κού συστή­μα­τος, της Ελλη­νι­κής Αστυ­νο­μί­ας, σε ένα δια­μορ­φω­μέ­νο «δωμα­τιά­κι» εγκα­τα­λε­λειμ­μέ­νου κτι­ρί­ου στον Υμητ­τό. Κάποιους χώρους τους χρη­σι­μο­ποιούν κλέ­φτες μοτο­συ­κλε­τών για την διά­λυ­ση των δικύ­κλων. Σε αυτό είναι τοπο­θε­τη­μέ­νο το επι­κοι­νω­νια­κό κέντρο της Ελλη­νι­κής Αστυ­νο­μί­αςμε τον ανα­λο­γι­κό και ψηφια­κό σταθ­μό βάσης εκπο­μπής. Ο σταθ­μός αυτός παρου­σί­α­ζε προ­βλη­μα­τι­κές εκπο­μπές σήμα­τος, αρχι­κά εξαι­τί­ας κλο­πώνκαλω­δί­ων από κυκλώ­μα­τα πώλη­σης χαλ­κού, και στα­μά­τη­σε ορι­στι­κά τον Μάιο του 2018 λόγω… κεραυ­νού! Η βλά­βη απο­κα­τα­στά­θη­κε τρεις ημέ­ρες μετά την τρα­γω­δία στο Μάτι, με πρω­το­βου­λία της εται­ρεί­ας, εκτι­μώ­ντας την ανα­γκαιό­τη­τα αξιό­πι­στων επικοινωνιών.

 

Πηγή www.newsit.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων