- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Επίθεση του Ρουβικώνα στο Leroy Merlin στο Μαρούσι

ΑΘΗΝΑ. Εισβολή στο κατάστημα Leroy Merlin στην λεωφόρο Κηφισίας 73 στο Μαρούσι πραγματοποίησε γύρω στις 06.00 σήμερα το πρωί η συλλογικότητα Ρουβίκωνας.

Μέλη της συλ­λο­γι­κό­τη­τας έσπα­σαν με βαριο­πού­λες τα τζά­μια, προ­ξέ­νη­σαν φθο­ρές στα ταμεία και πέτα­ξαν μπο­γιές στο εσω­τε­ρι­κό του κατα­στή­μα­τος και στη συνέ­χεια αποχώρησαν.

Λίγο αργό­τε­ρα ο Ρου­βί­κω­νας έκα­νε ανάρ­τη­ση σε ιστο­σε­λί­δα του αντιε­ξου­σια­στι­κού χώρου, όπου περι­λαμ­βά­νε­ται και βίντεο απο την επί­θε­ση, στην οποία ανα­λύ­ει τους λόγους της συγκε­κρι­μέ­νης «παρέμ­βα­σης».

Όπως ανα­φέ­ρε­ται στο κεί­με­νο, κίνη­τρο της ενέρ­γειας ήταν «η κατα­πά­τη­ση των δικαιω­μά­των των εργα­ζο­μέ­νων απο την επι­χεί­ρη­ση και κυρί­ως το γεγο­νός ότι κάλε­σε τους εργα­ζό­με­νους να υπο­γρά­ψουν συμ­βά­σεις 9ωρης εργασίας».

Κανει επί­σης λόγο η ανα­κοί­νω­ση «για συν­θή­κες τρο­μο­κρα­τί­ας των εργα­ζο­μέ­νων απο τις πολυ­ε­θνι­κές και προ­σπά­θεια της συγκε­κρι­μέ­νης επι­χεί­ρη­σης να νομι­μο­ποι­ή­σει αδή­λω­τες υπε­ρω­ρί­ες των εργα­ζο­μέ­νων που δια­πί­στω­σε το ΣΕΠΕ».

 

Πηγή www.ekirikas.com

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων