- Διαφήμιση -

Αθήνα- Αποζημίωση — μαμούθ για το θάνατο φοιτητή από αδέσποτη σφαίρα πολεμικού όπλου

Δεκαεννιά χρόνια μετά το θάνατο φοιτητή από αδέσποτη σφαίρα πολεμικού όπλου, το Ελληνικό Δημόσιο καλείται να καταβάλει αποζημίωση μαζί με τους νόμιμους τόκους, περισσότερα από 800.000 ευρώ, στους γονείς και τα αδέρφια του άτυχου νεαρού.

Ειδι­κό­τε­ρα, το Συμ­βού­λιο της Επι­κρα­τεί­ας με από­φα­ση του επι­κύ­ρω­σε την από­φα­ση του Διοι­κη­τι­κού Εφε­τεί­ου της Αθή­νας, με την οποία είχε επι­δι­κά­σει στα δύο αδέρ­φια και τους γονείς του 22χρονου φοι­τη­τή των ΤΕΙ, 800.000 ευρώ ως χρη­μα­τι­κή ικα­νο­ποί­η­ση για την ψυχι­κή οδύ­νη που υπέ­στη­σαν από τον απροσ­δό­κη­το θάνα­το του.

Το Α΄ Τμή­μα του ΣτΕ απέρ­ρι­ψε τη σχε­τι­κή αίτη­ση του Ελλη­νι­κού Δημο­σί­ου που ζητού­σε να αναι­ρε­θεί η από­φα­ση του Διοι­κη­τι­κού Εφε­τεί­ου Αθηνών.

Το τρα­γι­κό γεγο­νός της απώ­λειας του άτυ­χου φοι­τη­τή συνέ­βη ένα βρά­δυ του Ιου­λί­ου του 2000 όταν επέ­στρε­φε με τη vespa του από την Ελευ­σί­να στο σπί­τι του στη Νίκαια, και δέχθη­κε μια αδέ­σπο­τη σφαί­ρα πολε­μι­κού όπλου, έξω από το στρα­τό­πε­δο Στε­φα­νά­κη, στη λεω­φό­ρο Σχι­στού στο Σκαραμαγκά.

Το ιστορικό

Σύμ­φω­να με την δικα­στι­κή από­φα­ση η σφαί­ρα που βρή­κε θανά­σι­μα τον φοι­τη­τή, ήταν από το όπλο 33χρόνου επι­λο­χία πυρο­βο­λι­κού της 180 Μοί­ρας Κατευ­θυ­νο­μέ­νων Βλη­μά­των ο οποί­ος εκτε­λού­σε εκεί­νη τη νύκτα καθή­κο­ντα αξιω­μα­τι­κού υπη­ρε­σί­ας στρατοπέδου.

Δύο ώρες περί­που μετά τα μεσά­νυ­κτα της 24ης προς τη 25η Ιου­λί­ου 2000 ο επι­λο­χί­ας πυρο­βο­λι­κού Γ.Δ. ήταν αξιω­μα­τι­κός υπη­ρε­σί­αςστρα­το­πέ­δου και ο λοχί­ας Γ.Κ. εκτε­λού­σε καθή­κο­ντα αρχι­φύ­λα­κα φρου­ράς στρα­το­πέ­δου και περιπόλου.

Κάποια στιγ­μή, ο σκο­πός της κεντρι­κής πύλης του στρα­το­πέ­δου, 45 λεπτά μετά τα μεσά­νυ­κτα ειδο­ποί­η­σε τον αξιω­μα­τι­κό υπη­ρε­σί­ας ότι από την βορειο­δυ­τι­κή πλευ­ρά του στρα­το­πέ­δου ακου­στή­καν σφυ­ρίγ­μα­τα.

Ενη­με­ρώ­θη­κε ο αρχι­φύ­λα­κας και αμέ­σως πήγε στην σκο­πιά από την όποια είχαν ακου­στεί τα σφυ­ρίγ­μα­τα. Δεν δια­πι­στώ­θη­κε κάτι το ύπο­πτο και ενη­μέ­ρω­σε τον αξιω­μα­τι­κό υπηρεσίας.

Ωστό­σο, ο αξιω­μα­τι­κός υπη­ρε­σί­ας πήρε το όπλο του (τύπου G3-A3), τοπο­θέ­τη­σε γεμι­στή­ρα 18 φυσιγ­γί­ων, από τα οποία τα δύο πρώ­τα ήταν αβο­λί­δω­τα και μαζί με τον Γ.Λ. κατευ­θυν­θή­καν προς την πλευ­ρά του στρα­το­πέ­δου που είχαν ακου­στεί τα σφυρίγματα.

Και οι δύο άνδρες δεν είδαν κάτι ύπο­πτο. Όμως, στις 2,10΄ ο Γ.Δ. και ενώ δεν είχε υπο­πέ­σει στην αντί­λη­ψή τους κάτι το ύπο­πτοκατευ­θύν­θη­κε προς το συρ­μα­τό­πλεγ­μα του στρα­το­πέ­δου που βρί­σκε­ται παράλ­λη­λα προς την Νέα Λεω­φό­ρο Σχι­στού. Εκεί φώνα­ξε δύο φορές «Αλτ τις ει», χωρίς όμως να λάβει απάντηση.

Αμέ­σως, όπλι­σε το G3-A3 και πάτη­σε τη σκαν­δά­λη για να πυρο­δο­τη­θούν τα δύο αβο­λί­δω­τα φυσίγ­για, αλλά το όπλο παρου­σί­α­σε και τις δύο φορές. Τότε ζήτη­σε το όπλο του λοχία το οποίο και αυτό ήταν όμοιο με το δικό του και επει­δή δεν πυρο­δο­τή­θη­καν τα δυο πρώ­τα αβο­λί­δω­τα φυσίγ­για, κρα­τώ­ντας το όπλο προς την κατεύ­θυν­ση του δρό­μου, ενώ άρχι­σε να φωνά­ζει δυνα­τά αν υπάρ­χει κάποιος έξω από το στρατόπεδο.

Δεν έλα­βε καμία απά­ντη­ση και παρ΄ όλα αυτά άρχι­σε να πυρο­βο­λεί και πάλι προς το δρό­μο. Μόλις στα­μά­τη­σε να πυρο­βο­λεί, ακού­στη­κε από την πλευ­ρά της Λεω­φό­ρου Σχι­στού δυνα­τή κραυ­γή πόνου, η οποία ήταν από τον 22χρονο φοι­τη­τή οινο­λο­γί­ας του ΤΕΙ ο οποί­ος εκεί­νη την στιγ­μή περ­νού­σε με την vespa του για να πάει σπί­τι του.

Όταν ο φοι­τη­τής ήταν σε από­στα­ση 170 μέτρων από το στρα­τό­πε­δο δέχθη­κε τα πυρά που του αφαί­ρε­σαν τη ζωή.

Από το Ανα­θε­ω­ρη­τι­κό Δικα­στή­ριο ο επι­λο­χί­ας Γ.Δ. κατα­δι­κά­στη­κε σε κάθειρ­ξη 13 ετών για ανθρω­πο­κτο­νία από πρό­θε­ση με ενδε­χό­με­νο δόλο σε ήρε­μη ψυχι­κή κατά­στα­ση και για οπλο­χρη­σία. Μετά την κατα­δί­κη του υπο­βι­βά­στη­κε σε οπλί­τη και απολύθηκε.

Οι γονείς και τα δύο αδέλ­φια του φοι­τη­τή προ­σέ­φυ­γαν στην Ελλη­νι­κή Δικαιο­σύ­νη όπου και δικαιώθηκαν.

 

Πηγή www.newsbomb.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων