- Διαφήμιση -

Λίγα λόγια για τα Πατήσια

Τα Πατή­σια είναι περιο­χή της Αθή­νας. Εκτεί­νο­νται από 3,5 ως 5 περί­που χιλιό­με­τρα βόρεια του ιστο­ρι­κού κέντρου. Υπά­γο­νται απευ­θεί­ας στον Δήμο Αθη­ναί­ων, του οποί­ου κατέ­χουν το βόρειο άκρο. Παλαιό­τε­ρα, τα Πατή­σια ήταν εξο­χι­κή περιο­χή εκτός των ορί­ων της πρω­τεύ­ου­σας και τόπος μικρών εκδρο­μών για τους Αθη­ναί­ους του 19ου αιώ­να. Χαρα­κτη­ρι­στι­κά, στην απο­γρα­φή του 1879 είχαν 847 μόνι­μους κατοίκους.

Σήμε­ρα τα Πατή­σια είναι ιδιαί­τε­ρα πυκνο­κα­τοι­κη­μέ­νη περιο­χή, ανα­πό­σπα­στο τμή­μα του κεντρι­κού αστι­κού συγκρο­τή­μα­τος της Αθή­νας. Η περιο­χή δια­κρί­νε­ται σε Άνω Πατή­σια και Κάτω Πατή­σια, όπως φαί­νε­ται και από τα ονό­μα­τα των εκεί σταθ­μών του ηλε­κτρι­κού στην γραμ­μή 1 του Μετρό της Αθή­νας. Τα Πατή­σια έδω­σαν το όνο­μά τους σε μία από τις μεγά­λες οδι­κές αρτη­ρί­ες της Αθή­νας, την οδό Πατη­σί­ων (επί­ση­μα ονο­μά­ζε­ται 28ης Οκτω­βρί­ου από την δια­σταύ­ρω­ση με την οδό Πανε­πι­στη­μί­ου μέχρι τη δια­σταύ­ρω­ση με την οδό Αγί­ου Μελετίου).

Ετυμολογία ονόματος

Υπάρ­χουν διά­φο­ρες εκδο­χές για την προ­έ­λευ­ση του ονό­μα­τος Πατήσια:

Κατά τον Κώστα Μπί­ρη, το όνο­μα προ­έρ­χε­ται από τον επιρ­ρη­μα­τι­κό τύπο Βατή­σι του ονό­μα­τος του αρχαί­ου ελλη­νι­κού δήμου Βατής.

Κατά τον Δημή­τριο Καμπού­ρο­γλου, το όνο­μα οφεί­λε­ται σε έναν Τούρ­κο αξιω­μα­τού­χο της Οθω­μα­νι­κής επο­χής ονό­μα­τι Πατίς-Αγά.

Σύμ­φω­να με τη λαϊ­κή εκδο­χή, αν κάποιος ρωτού­σε στο κέντρο πώς θα πάει στην περιο­χή, του έδει­χναν που είναι & του έλε­γαν “πάτα ίσια”, απ’ όπου & το όνομα.

Η περιο­χή ονο­μα­ζό­ταν παλιά και Παρα­δεί­σια, από το παράδεισος.

Άνω Πατήσια

Η περιο­χή αυτή είναι κυρί­ως τα «Πατή­σια» των παλαιών Αθη­ναί­ων. Το τέρ­μα της οδού Πατη­σί­ων, η «Αλυ­σί­δα», όπου και ο σημε­ρι­νός σταθ­μός Άνω Πατη­σί­ων ήταν επί­κε­ντρο εορ­τα­σμού της Πρω­το­μα­γιάς, με πολ­λές εξορ­μή­σεις των Αθη­ναί­ων εκεί­νη την επο­χή του έτους.

Η περιο­χή ορί­ζε­ται στα βόρεια από την Ριζού­πο­λη, βορειο­α­να­το­λι­κά και ανα­το­λι­κά από τον συνοι­κι­σμό Κυπριά­δου και το Γαλά­τσι, νοτιο­α­να­το­λι­κά και νότια από την Κυψέ­λη και τα Κάτω Πατή­σια, και δυτι­κά από τον ποτα­μό Κηφι­σό. Βορειο­δυ­τι­κά εκτεί­νο­νται οι Δήμοι Νέας Χαλ­κη­δό­νας και Νέα Φιλα­δέλ­φεια, με όριο τον χεί­μαρ­ρο Ποδο­νί­φτη, αρι­στε­ρό παρα­πό­τα­μο του Κηφισού.

Κάτω Πατήσια

Τα Κάτω Πατή­σια έχουν ως κύριο οδι­κό άξο­να την οδό Αχαρ­νών αντί της Πατη­σί­ων. Στην Αχαρ­νών βρί­σκε­ται και ο ομώ­νυ­μος σταθ­μός Κάτω Πατη­σί­ων. Ορί­ζο­νται στα βόρεια-βορειο­α­να­το­λι­κά από τα Άνω Πατή­σια, στα ανα­το­λι­κά από την Κυψέ­λη, νότια από τον Άγιο Νικό­λαο, νοτιο­δυ­τι­κά από τα Θυμα­ρά­κια και τα Σεπό­λια, δυτι­κά από τον ποτα­μό Κηφι­σό και την τοπο­θε­σία «Τρεις Γέφυ­ρες», όπου η Εθνι­κή Οδός Αθη­νών-Λαμί­ας περ­νά πάνω από τον Κηφι­σό και τις σιδη­ρο­δρο­μι­κές γραμ­μές Αθη­νών-Πελο­πον­νή­σου (κλει­στές) και Αθη­νών-Θεσ­σα­λο­νί­κης, σε ένα αξιό­λο­γο για την επο­χή του τεχνι­κό έργο. Είναι γενι­κώς πιο πυκνο­κα­τοι­κη­μέ­νη περιο­χή σε σχέ­ση με τα Άνω Πατήσια.

Η εκκλη­σία του Αγί­ου Δημη­τρί­ου Όπλων πήρε το προ­σω­νύ­μιό της επει­δή μόνο εδώ ο Άγιος Δημή­τριος εικο­νί­ζε­ται ένο­πλος. Γι’ αυτό και η στε­νή της περιο­χή ονο­μά­στη­κε «Όπλα» ή «Στα όπλα». Σύμ­φω­να με άλλη εκδο­χή, κατά τη διάρ­κεια του Αγώ­να του 1821 μια ομά­δα αγω­νι­στών που είχε κατα­λύ­σει στο ναό για τη νύχτα, ξύπνη­σε ξαφ­νι­κά από μία φωνή: «Στα όπλα!». Σηκώ­θη­καν και μόλις πρό­λα­βαν να απο­κρού­σουν μία τουρ­κι­κή επί­θε­ση. Αργό­τε­ρα, όταν ρωτή­θη­καν μετα­ξύ τους, βρέ­θη­κε ότι όλοι κοι­μό­ντου­σαν την ώρα που είχε ακου­στεί η φωνή. Απέ­δω­σαν λοι­πόν τη φωνή σε θαύ­μα του Αγί­ου Δημητρίου.

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Πηγή el.wikipedia.org
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων