- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος Κεντρικού Τομέα Αθηνών

Με τον συν­δυα­σμόΑΤΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ” του Γιάν­νη Σγουρού

Ο Τρύ­φω­νας Ι. Κωστό­που­λος γεν­νή­θη­κε στη Μεγα­λό­πο­λη Αρκα­δί­ας. Τελεί­ω­σε το δημο­τι­κό και το γυμνά­σιο στη Μεθώνη-Μεσσηνίας.
Είναι Καθη­γη­τής και Πρό­ε­δρος του Τμή­μα­τος Κοι­νω­νιο­λο­γί­ας του Παντεί­ου Πανε­πι­στη­μί­ου (2022–2024).
Τα έτη 1993–2007 δίδα­ξε ως Επί­κου­ρος Καθη­γη­τής στο Πανε­πι­στή­μιο Μακεδονίας.
Έχει ακα­δη­μαϊ­κές δια­κρί­σεις ως Αντι­πρό­ε­δρος Τμή­μα­τος Κοι­νω­νιο­λο­γί­ας Παντεί­ου Πανε­πι­στη­μί­ου (2020–2022).
Μέλος της Συγκλή­του του Πανε­πι­στη­μί­ου Μακε­δο­νί­ας, τα ακα­δη­μαϊ­κά έτη  1993–94 και 1996–1997.
Μέλος της Συγκλή­του του Παντεί­ου Πανε­πι­στη­μί­ου, τα ακα­δη­μαϊ­κά έτη 2008–2010.
Η πολι­τι­κή δρά­ση του δρά­ση έντο­νη ως μέλος της ΚΝΕ και του ΚΚΕ (1979–2013).
Υπο­ψή­φιος Βου­λευ­τής στον Νομό Μεσ­ση­νί­ας με το ΚΚΕ (2000).
Υπο­ψή­φιος δήμαρ­χος Πανο­ρά­μα­τος-Θεσ­σα­λο­νί­κης με τη «Δημο­τι­κή Αγω­νι­στι­κή Συσπεί­ρω­ση)  (2002).
Υπο­ψή­φιος περι­φε­ρεια­κός σύμ­βου­λος με τη «Δύνα­μη Ζωής-Ρένα Δού­ρου» (2014) καθώς και συν­δι­κα­λι­στι­κή δρά­ση ως Αντι­πρό­ε­δρος του Συλ­λό­γου Μελών ΔΕΠ του Πανε­πι­στη­μί­ου Μακε­δο­νί­ας 1996–2002 και ταμί­ας του Συλ­λό­γου Μελών ΔΕΠ του Πανε­πι­στη­μί­ου Μακε­δο­νί­ας 2002–2004.

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων