- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Κυψέλη: Σύντομη ιστορική αναδρομή

Ιστορία

Η περιο­χή της Κυψέ­λης οριο­θε­τή­θη­κε δια­φο­ρε­τι­κά από την σημε­ρι­νή έννοια το 1908, έπει­τα από μελέ­τη του νομο­μη­χα­νι­κού Αθα­νά­σιου Γεωργιάδη.

Η ανά­πτυ­ξη της περιο­χής ως καθα­ρά αστι­κής ξεκί­νη­σε την δεκα­ε­τία του 1930 με την κατα­σκευή μονο­κα­τοι­κιών αλλά και των πρώ­των σύγ­χρο­νων πολυ­κα­τοι­κιών στην Αθή­να, ταυ­τό­χρο­να με την περιο­χή του Κολω­να­κί­ου, με επιρ­ρο­ές της επο­χής όπως το Μπά­ου­χα­ους και η Αρ Ντε­κό. Σύντο­μα η Κυψέ­λη έγι­νε μία από τις αρι­στο­κρα­τι­κό­τε­ρες περιο­χές της Αθή­νας. Αυτό έδω­σε την ώθη­ση τις επό­με­νες δεκα­ε­τί­ες του 1950 και του 1960, οπό­τε και η Κυψέ­λη ήταν στην ακμή της, στην κατα­σκευή πολυ­κα­τοι­κιών οι οποί­ες απευ­θύ­νο­νταν στην αστι­κή τάξη. Επί­σης, το γεγο­νός αυτό ευνο­ή­θη­κε από την ύπαρ­ξη του Πεδί­ου του Άρε­ως ως πνεύ­μο­να πρα­σί­νου όπως επί­σης και από την δεν­δρό­φυ­τη της οδού Φωκί­ω­νος Νέγρη, η οποία αρχί­ζει από την οδό Πατη­σί­ων και κατα­λή­γει στην Πλα­τεία Κυψέλης.

Οι πολυ­κα­τοι­κί­ες της Κυψέ­λης του 1950 και 1960 κατοι­κού­νταν από την αστι­κή τάξη και θεω­ρού­νταν προ­νο­μιού­χες κατοι­κί­ες. Γι’ αυτό τα δια­με­ρί­σμα­τα είναι ευρύ­χω­ρα και παρέ­χουν πολ­λές ανέ­σεις. Ακό­μη, τα κατα­στή­μα­τα που πολ­λές φορές βρί­σκο­νταν ισο­γεί­ως των οδών βοή­θη­σαν στην εμπο­ρι­κή ανά­πτυ­ξη της Κυψέ­λης. Εμπο­ρι­κά κέντρα απο­τέ­λε­σαν η πλα­τεία Κυψέ­λης, η οδός Πατη­σί­ων, η οδός Κυψέ­λης, η Φωκί­ω­νος Νέγρη και η πλα­τεία Αμερικής.

Παρ’ όλα αυτά η Κυψέ­λη άρχι­σε να υπο­βαθ­μί­ζε­ται από την δεκα­ε­τία του 1980, καθώς η Αθή­να είχε ήδη επε­κτα­θεί υπερ­βο­λι­κά και το — έντο­νο τότε — νέφος ρύπαν­σης έγι­νε κίνη­τρο για την εγκα­τά­λει­ψη των κεντρι­κών περιο­χών, από όσους είχαν την οικο­νο­μι­κή δυνα­τό­τη­τα, και την εγκα­τά­στα­ση στα προ­ά­στια. Ακο­λού­θως μειώ­θη­καν και οι αξί­ες των δια­με­ρι­σμά­των αν και υψη­λά δια­με­ρί­σμα­τα επί της Φωκί­ω­νος Νέγρη μπο­ρούν να πωλη­θούν σημα­ντι­κά ακρι­βό­τε­ρα σε σχέ­ση με την υπό­λοι­πη συνοι­κία. Αρκε­τές περιο­χές έχουν παρα­μεί­νει εμπο­ρι­κές, όπως η πλα­τεία Κυψέ­λης και η οδός Φωκί­ω­νος Νέγρη.

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Πηγή el.wikipedia.org
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων