- Διαφήμιση -

Κυριακάτικες δράσεις καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων στα Πατήσια

Κώστας Μπακογιάννης: Να ανακτήσει η Αθήνα το χρώμα της στην εικόνα και την καθημερινότητά της

Στα Πατή­σια, σε δρό­μους της 5ης Δημο­τι­κής Κοι­νό­τη­τας στους οποί­ους η κυκλο­φο­ρια­κή επι­βά­ρυν­ση τις εργά­σι­μες μέρες είναι μεγά­λη, επι­κέ­ντρω­σε σήμε­ρα τις καθιε­ρω­μέ­νες πλέ­ον κυρια­κά­τι­κες δρά­σεις καθα­ριό­τη­τας ο Δήμος Αθη­ναί­ων.

Οι εργα­ζό­με­νοι στην Διεύ­θυν­ση Καθα­ριό­τη­τας-Ανα­κύ­κλω­σης μαζί με πέντε σάρω­θρα, πέντε πλυ­στι­κά πεπιε­σμέ­νου νερού και μία υδρο­φό­ρα «σάρω­σαν» μια σει­ρά από πυκνο­κα­τοι­κη­μέ­νους δρό­μους τους οποί­ους σκού­πι­σαν, καθά­ρι­σαν κι έπλυ­ναν παρα­δί­δο­ντας τους καθα­ρούς σε κατοί­κους και επι­σκέ­πτες της περιοχής.

Οι Κυρια­κά­τι­κες παρεμ­βά­σεις καθα­ριό­τη­τας που ξεκί­νη­σαν τον Ιανουά­ριο, έχουν πραγ­μα­το­ποι­η­θεί ως τώρα στην 1η Κοι­νό­τη­τα (Εξάρ­χεια-Κολω­νά­κι), στην 3η Κοι­νό­τη­τα (Μετα­ξουρ­γείο, Βοτα­νι­κός, Πετρά­λω­να), στην 6η Κοι­νό­τη­τα (Κυψέ­λη) στην 7η Δημο­τι­κή Κοι­νό­τη­τα (Γου­δή, Αμπε­λό­κη­ποι) και τις προη­γού­με­νες δυο εβδο­μά­δες στην 2η Δημο­τι­κή Κοινότητα.

Οι δρό­μοι που σαρώ­θη­καν σήμε­ρα στα Πατή­σια ήταν οι εξής:

-Νικο­πό­λε­ως (από Πατη­σί­ων έως Αχαρνών)
‑Σερί­φου (από Πατη­σί­ων έως Αχαρνών)
‑Σίφ­νου (από Πατη­σί­ων έως Αχαρνών)
‑Προ­μη­θέ­ως (από Πατη­σί­ων έως Αχαρνών)
‑Σκιά­θου (από Πατη­σί­ων έως Αχαρνών)
‑Ευγ. Καρα­βία (από Πατη­σί­ων έως Αχαρνών)
‑Αιλια­νού (από Νικο­πό­λε­ως έως Καραβία)
‑Αγ. Λου­κά (από Σκιά­θου έως Καραβία)
‑Κορ­θί­ου (από Νικο­πό­λε­ως έως Σίφνου)
‑Δού­σμα­νη (από Νικο­πό­λε­ως έως Σερίφου)
‑Αγ.Παρασκευλης(από Νικο­πό­λε­ως έως Καραβία)

«Συνε­χί­ζου­με τις μεγά­λες επι­χει­ρή­σεις καθα­ριό­τη­τας, απο­δει­κνύ­ο­ντας ότι ο Δήμος των Αθη­ναί­ων έχει μετα­τρα­πεί σε έναν αει­κί­νη­το μηχα­νι­σμό παρέμ­βα­σης. Από­λυ­τος συντο­νι­σμός των υπη­ρε­σιών για να αλλά­ξει η εικό­να και η ουσία στις γει­το­νιές μας. Χωρίς θεω­ρία, χωρίς πολ­λά λόγια. Με στό­χο και απο­τέ­λε­σμα. Στην πόλη που ανα­κτά το χρώ­μα της μέρα με τη μέρα» επι­ση­μαί­νει σε δήλω­ση του ο δήμαρ­χος Αθη­ναί­ων Κώστας Μπα­κο­γιάν­νης.

Κάθε Κυρια­κή μία μεγά­λη επι­χεί­ρη­ση καθα­ριό­τη­τας. Κάθε εβδο­μά­δα πιο κοντά στον στό­χο. Να ανα­κτή­σει η Αθή­να το χρώ­μα της στην εικό­να και την καθη­με­ρι­νό­τη­τά της. Σήμε­ρα καθα­ρί­ζου­με στα Πατήσια.

Δημο­σιεύ­τη­κε από Κώστας Μπα­κο­γιάν­νης — Kostas Bakoyannis στις Κυρια­κή, 8 Μαρ­τί­ου 2020

 

Πηγή www.newsbeast.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων