- Διαφήμιση -

ΟΑΣΑ: Δεν υπάρχει κίνδυνος για το επιβατικό κοινό και τους εργαζόμενους στα μέσα μεταφοράς

"Οι ανεύθυνες τοποθετήσεις κάποιων που υπαινίσσονται ότι πρέπει να κλείσουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, μόνο σύγχυση και αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης προκαλούν" επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η ΣΤΑΣΥ ΑΕ.

Τα μέτρα που απο­φα­σί­στη­καν, μετά από κοι­νή σύσκε­ψη στον ΟΑΣΑ, για την προ­στα­σία των εργα­ζο­μέ­νων της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, αλλά και επι­βα­τι­κού κοι­νού από τον κορο­νο­ϊό “εφαρ­μό­ζο­νται επι­στα­μέ­νως σε όλους τους χώρους, τους συρ­μούς και τους σταθ­μούς του δικτύ­ου των Στα­θε­ρών Συγκοι­νω­νιών” δηλώ­νει η ΣΤΑΣΥ ΑΕ.

Συγκε­κρι­μέ­να η ΣΤΑΣΥ ΑΕ, με αφορ­μή τις χθε­σι­νές θέσεις του Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων Λει­τουρ­γί­ας Μετρό Αθη­νών, για την απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα των μέτρων που έχουν ληφθεί στα μέσα μαζι­κής μετα­φο­ράς, οι οποί­ες και δημο­σιο­ποι­ή­θη­καν, διευ­κρι­νί­ζει πως “τα μέτρα αυτά απο­τε­λούν κανό­νες υγιει­νής στον εργα­σια­κό χώρο και προ­έρ­χο­νται από το υπουρ­γείο Υγεί­ας, είναι δε αντί­στοι­χα με αυτά που λαμ­βά­νο­νται σε όλα τα μετρό και τα συγκοι­νω­νια­κά μέσα της Ευρώπης”.

Επί­σης, η ΣΤΑΣΥ ΑΕ επι­ση­μαί­νει πως “οι ανεύ­θυ­νες τοπο­θε­τή­σεις κάποιων που υπαι­νίσ­σο­νται ότι πρέ­πει να κλεί­σουν τα Μέσα Μαζι­κής Μετα­φο­ράς μόνο σύγ­χυ­ση και απο­προ­σα­να­το­λι­σμό της κοι­νής γνώ­μης προ­κα­λούν, την ώρα που όλοι πρέ­πει να εστιά­ζου­με την προ­σο­χή μας στην προ­σω­πι­κή υγιει­νή όλων των εργα­ζο­μέ­νων και των επι­βα­τών των αστι­κών συγκοινωνιών”.

- όλοι οι σταθ­μοί του δικτύ­ου της ΣΤΑΣΥ ΑΕ καθα­ρί­ζο­νται επι­με­λώς από συνερ­γεία καθα­ρι­σμού, με ειδι­κά καθα­ρι­στι­κά και απο­λυ­μα­ντι­κά προϊόντα,

- δίνε­ται έμφα­ση για περισ­σό­τε­ρο επι­με­λη­μέ­νη καθα­ριό­τη­τα των σημεί­ων με τα οποία έρχο­νται σε επα­φή οι επι­βά­τες (κου­πα­στές, εκδο­τι­κά και ακυ­ρω­τι­κά μηχα­νή­μα­τα εισι­τη­ρί­ων κλπ.)

- οι συρ­μοί μετά το τέλος της βάρ­διας και την από­συρ­σή τους στα αμα­ξο­στά­σια καθα­ρί­ζο­νται και απο­λυ­μαί­νο­νται με τα προ­βλε­πό­με­να προ­ϊ­ό­ντα, ενώ επί­σης δίνε­ται μεγα­λύ­τε­ρη έμφα­ση στα σημεία στή­ρι­ξης των επι­βα­τών (χει­ρο­λα­βές, πόρ­τες, κάθε­τες μπά­ρες κλπ.)

Σε όλους τους σταθ­μούς των γραμ­μών 1,2 και 3, στα αμα­ξο­στά­σια καθώς και στα Κέντρα Ελέγ­χου και των τριών μέσων της ΣΤΑΣΥ ΑΕ έχουν ήδη απο­στα­λεί επαρ­κείς ποσό­τη­τες αντι­ση­πτι­κού υγρού και απο­λυ­μα­ντι­κών μέσων, προς χρή­ση των εργα­ζο­μέ­νων της ΣΤΑΣΥ ΑΕ.

Παράλ­λη­λα έχουν απο­στα­λεί σε όλους τους εργα­ζό­με­νους της εται­ρεί­ας, μέσω ηλε­κτρο­νι­κής αλλη­λο­γρα­φί­ας, ενη­με­ρω­τι­κά σημειώ­μα­τα των ιατρών εργα­σί­ας με οδη­γί­ες από το υπουρ­γείο Υγεί­ας για τα μέτρα πρό­λη­ψης του κορο­νο­ϊό. Σε όλες τις οθό­νες των συρ­μών και των σταθ­μών έχουν αναρ­τη­θεί οι αντί­στοι­χες οδη­γί­ες του υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας προς τους πολίτες.

 

Πηγή www.thetoc.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων