- Διαφήμιση -

Ο κορονοϊός κλείνει σχολεία κατά… περίσταση! Ποια δεν θα λειτουργήσουν αύριο

Κλειστά σχολεία αύριο φέρνει ο κορονοϊός. Δείτε όλη τη λίστα με τα σχολεία που δεν θα ανοίξουν τη Δευτέρα (09.03.2020) αλλά και όσα θα μείνουν κλειστά μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Ανά­με­σα στα νέα μέτρα που ανα­κοί­νω­σε η κυβέρ­νη­ση λόγω της αύξη­σης των κρου­σμά­των του κορο­νοϊ­ού είναι να στα­μα­τή­σουν για δυο εβδο­μά­δες οι σχο­λι­κές εκδρο­μές ακό­μη μέσα στη χώρα (σ.σ. οι εκδρο­μές στο εξω­τε­ρι­κό έχουν ανα­στα­λεί επ’ αόρι­στον) και να υπάρ­ξει κλεί­σι­μο των σχο­λεί­ων ανά περί­πτω­ση και όταν συν­δέ­ο­νται με επι­βε­βαιω­μέ­να κρούσματα.

Ποια σχολεία θα είναι κλειστά αύριο

Δήμος Αγί­ων Αναρ­γύ­ρων – Καματερού

Στο πλαί­σιο των προ­λη­πτι­κών μέτρων όλα τα σχο­λεία του Δήμου και οι βρε­φο­νη­πια­κοί σταθ­μοί θα παρα­μεί­νουν κλει­στά τη Δευ­τέ­ρα 9 Μαρτίου.

Ανα­στέλ­λο­νται ακό­μα όλα τα προ­γράμ­μα­τα και οι δρά­σεις της Διεύ­θυν­σης Πολι­τι­σμού και Αθλη­τι­σμού και των ΚΑΠΗ έως και την Παρα­σκευή 13 Μαρτίου.

Επι­πλέ­ον πρό­σθε­το μέτρο είναι ο επα­νε­φο­δια­σμός των σχο­λεί­ων με αντι­ση­πτι­κά και απολυμαντικά.

Δήμος Νέας Ιωνίας

Η Δήμαρ­χος Νέας Ιωνί­ας, Δέσποι­να Θωμα­ΐ­δου, στο πλαί­σιο της προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νης απο­λύ­μαν­σης των σχο­λι­κών μονά­δων ως μέτρο πρό­λη­ψης και περιο­ρι­σμού του κορο­νοϊ­ού απο­φά­σι­σε το κλεί­σι­μο σχο­λεί­ων στη Νέα Ιωνία.

Tην Δευ­τέ­ρα 9/3/2020, το κλεί­σι­μο των σχο­λεί­ων της Πρω­το­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης (Νηπια­γω­γεία και Δημο­τι­κά), του Εσπε­ρι­νού ΕΠΑΛ και των 2ου και 7ου Παι­δι­κών Σταθ­μών για μία ημέρα.

Την Τρί­τη 10/3/2020, το κλεί­σι­μο των σχο­λεί­ων της Δευ­τε­ρο­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης (Γυμνά­σια και Λύκεια), του 1ου ΕΠΑΛ , ΣΕΚ και των 1ου, 3ου και 5ου Παι­δι­κών Σταθ­μών του Δήμου Νέας Ιωνί­ας για μία ημέρα.

Τα παρα­πά­νω σχο­λεία θα κλεί­σουν λόγω απο­λύ­μαν­σης των χώρων τους, στα πλαί­σια μέτρων πρό­λη­ψης για την απο­φυ­γή του COVID-19 (κορο­νοϊ­ού).

Τις αντί­στοι­χες μέρες δεν θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν απο­γευ­μα­τι­νές δρα­στη­ριό­τη­τες σε χώρους των σχο­λεί­ων από συλλόγους

Δήμος Νέας Μάκρης

Την ανα­στο­λή λει­τουρ­γί­ας των σχο­λι­κών μονά­δων, Ειδι­κό Δημο­τι­κό Σχο­λείο Νέας Μάκρης, Παμ­μα­κά­ρι­στος και Ειδι­κό Νηπια­γω­γείο Νέας Μάκρης, Παμ­μα­κά­ρι­στος μέχρι και την Δευ­τέ­ρα 9 Μαρ­τί­ου για προ­λη­πτι­κούς λόγους έχει ανα­κοι­νώ­σει ο δήμαρ­χος Μαρα­θώ­να, Στέρ­γιος Τσίρκας.

Τα σχο­λεία κλεί­νουν για προ­λη­πτι­κούς λόγους καθώς μεγά­λος αριθ­μός μαθη­τών απου­σιά­ζει εξαι­τί­ας ιογε­νών λοι­μώ­ξε­ων και για την προ­στα­σία του υπό­λοι­που μαθη­τι­κού πληθυσμού.

Δήμος Χαλ­κι­δέ­ων

Κλει­στά θα παρα­μεί­νουν αύριο Δευ­τέ­ρα, την Τρί­τη και την Τετάρ­τη όλα τα σχο­λεία νηπια­γω­γεία, δημο­τι­κά, γυμνά­σια λύκεια και παι­δι­κοί σταθ­μοί στο δήμο Χαλ­κι­δέ­ων, για προ­λη­πτι­κούς λόγους και για να γίνουν απολυμάνσεις.

Δήμου Βέλου Βόχας – Νομός Κορινθίας

Ανα­στο­λή λει­τουρ­γί­ας όλων των νηπια­γω­γεί­ων και δημο­τι­κών σχο­λεί­ων του Δήμου Βέλου Βόχας, την Δευ­τέ­ρα 9 Μαρ­τί­ου 2020, για απο­λύ­μαν­ση των σχο­λεί­ων λόγω πρό­λη­ψης εξά­πλω­σης ιογε­νών λοιμώξεων.

Την Τρί­τη 10 Μαρ­τί­ου 2020 τα σχο­λεία θα λει­τουρ­γή­σουν κανονικά.

Ποια σχολεία είναι κλειστά έως το τέλος της εβδομάδας

4ο ΓΕΛ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

11ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

14ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ

Μέχρι τις 11 Μαρ­τί­ου θα είναι κλει­στά τα σχολεία

1ο ΕΠΑΛ Επανωμής

8ου ΕΚ Επανωμής

Κλει­στά μέχρι τις 17 Μαρ­τί­ου θα είναι τα σχολεία

5ο ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

3ο ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

 

Πηγή www.newsit.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων