- Διαφήμιση -

Τραγωδία στον Νέο Κόσμο: Τι αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν για το παιδάκι

Η μητέρα έχασε ακαριαία τη ζωή της από την πτώση, ενώ το τετράχρονο κοριτσάκι μεταφέρθηκε χωρίς σφυγμό στο νοσοκομείο Παίδων και έγιναν προσπάθειες ανάνηψης από τους γιατρούς, χωρίς δυστυχώς επιτυχία

Αδια­νό­η­τη είναι η τρα­γω­δία που σημειώ­θη­κε στον Νέο Κόσμο όταν μητέ­ρα έρι­ξε το παι­δά­κι της από το μπαλ­κό­νι του 5ου ορό­φου πολυ­κα­τοι­κί­ας στην οποία διέ­με­ναν και στη συνέ­χεια έπε­σε και η ίδια, με απο­τέ­λε­σμα να βρουν τρα­γι­κό θάνα­το. Συγκλο­νι­στι­κές είναι οι μαρ­τυ­ρί­ες των γειτόνων.

Η μητέ­ρα έχα­σε ακα­ριαία τη ζωή της από την πτώ­ση, ενώ το τετρά­χρο­νο κορι­τσά­κι μετα­φέρ­θη­κε χωρίς σφυγ­μό στο νοσο­κο­μείο Παί­δων και έγι­ναν προ­σπά­θειες ανά­νη­ψης από τους για­τρούς, χωρίς δυστυ­χώς επιτυχία.

«Κορί­τσι ηλι­κί­ας 4,5 ετών δια­κο­μί­στη­κε με το ΕΚΑΒ στα ΤΕΠ του Γ.Ν.Π.Α «Π. & Α. Κυρια­κού» στις 17:00, δια­σω­λη­νω­μέ­νο από το πλή­ρω­μα του ΕΚΑΒ, άσφυγ­μο με κόρες σε μυδρί­α­ση υπό καρ­διο­α­να­πνευ­στι­κή αναζωογόνηση.

Εγι­νε προ­χω­ρη­μέ­νη καρ­διο­α­να­πνευ­στι­κή ανα­ζω­ο­γό­νη­ση χωρίς απο­τέ­λε­σμα. Δηλω­θεί­σα ώρα θανά­του 17:40».

 

Πηγή www.tanea.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων