- Διαφήμιση -

Παράνομη χωματερή δίπλα σε σχολεία και κατοικίες έστησε η διοίκηση Κασιμάτη , στα πρώην λατομεία Κορυδαλλού

Άκρως επικίνδυνη ακόμη και για τη δημόσια υγεία των πολιτών του Κορυδαλλού

Άκρως επι­κίν­δυ­νη ακό­μη και για τη δημό­σια υγεία των πολι­τών του Κορυ­δαλ­λού αλλά και την ασφά­λεια τους , απο­δει­κνύ­ε­ται  ότι είναι η διοί­κη­ση  του πρώ­ην ΠΑΣΟΚ , πρώ­ην ΔΗΜΑΡ και όψι­μα ΣΥΡΙΖΑ, δημάρ­χου Σταύ­ρου Κασι­μά­τη , όπως γρά­φει η εφη­με­ρί­δα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ .

Σύμ­φω­να με  δημο­σί­ευ­μα της εφη­με­ρί­δας , η  διοί­κη­ση Κασι­μά­τη , «κατα­πα­τώ­ντας  και παρα­βαί­νο­ντας κατά­φω­ρα κάθε νόμο και κάθε και κάθε οδη­γία ασφα­λεί­ας στο θέμα αυτό ,  έχει μετα­τρέ­ψει περιο­χή των πρώ­ην λατο­μεί­ων σε …απέ­ρα­ντη χωματερή» .

Η εφη­με­ρί­δα καταγ­γέλ­λει , δημο­σιεύ­ο­ντας και σχε­τι­κές φωτο­γρα­φί­ες , ότι σε από­στα­ση ελα­χί­στων μέτρων από το  ΕΠΑΛ όπου φοι­τούν 700 μαθη­τές και εργά­ζο­νται 300 καθη­γη­τές , σε μόλις 100 μέτρα το πολύ από την οδό Καρα­ο­λή & Δημη­τρί­ου  και τις πολυ­κα­τοι­κί­ες της περιο­χής  καθώς και ακρι­βώς  δίπλα στην περί­φρα­ξη του γκα­ράζ του δήμου , η διοί­κη­ση Κασι­μά­τη έχει δημιουρ­γή­σει  τη χωματερή.

Ήδη, ανα­φέ­ρει ,  έχουν συσ­σω­ρευ­θεί τόνοι στε­ρε­ών απο­βλή­των  ενώ καθη­με­ρι­νά με νέες ποσό­τη­τες που ρίχνο­νται αυξά­νο­νται γεωμετρικά .

Η φημε­ρί­δα καταγ­γέλ­λει ότι οι κίν­δυ­νοι από την εγκλη­μα­τι­κή αυτή ανευ­θυ­νό­τη­τα της διοί­κη­σης Κασι­μά­τη είναι τεράστιοι :

-Ανά πάσα στιγ­μή μπο­ρεί να υπάρ­ξει ανά­φλε­ξη  και λόγω του δύσβα­του της περιο­χής και τη γειτ­νί­α­ση της τόσο με το ΕΠΑΛ όσο και το με το γκα­ράζ , όπου υπάρ­χουν εύφλε­κτα υλι­κά , να  λάβει πρω­το­φα­νείς διαστάσεις .

– Η συσ­σώ­ρευ­ση όλων αυτών των τόνων απο­βλή­των στην παρά­νο­μη αυτή χωμα­τε­ρή , θέτει σε άμε­σο κίν­δυ­νο τη δημό­σια υγεία των  δεκά­δων εκα­το­ντά­δων μαθη­τών του ΕΠΑΛ , των δεκά­δων εργα­ζο­μέ­νων στο γκα­ράζ και των χιλιά­δων κατοί­κων της περιοχής .

Τα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ  τονί­ζουν ότι « απο­κλει­στι­κά υπεύ­θυ­νοι για την εγκλη­μα­τι­κή κυριο­λε­κτι­κά αυτή ενέρ­γεια είναι τόσο ο ίδιος ο απερ­χό­με­νος δήμαρ­χος Σ. Κασι­μά­της , όσο επί­σης και :

–  Ο αρμό­διος εντε­ταλ­μέ­νος Δημο­τι­κός Σύμ­βου­λος και ΚΑΘ’  ΥΛΗΝ υπεύ­θυ­νος για θέμα­τα καθα­ριό­τη­τας , Δημή­τρης Χρι­στο­φο­ρί­δης, με εντο­λή του οποί­ου προ­φα­νέ­στα­τα γίνε­ται αυτό .Διό­τι αν δεν το « γνω­ρί­ζει» τότε ασκεί ελλι­πέ­στα­τα την αρμο­διό­τη­τα που κατέ­χει και είναι ακα­τάλ­λη­λος για τη θέση αυτή. Και

–   Ο αρμό­διος εντε­ταλ­μέ­νος Δημο­τι­κός Σύμ­βου­λος για θέμα­τα περι­βάλ­λο­ντος , Γρη­γό­ρης Γουρ­δο­μι­χά­λης . Ο οποί­ος μάλι­στα είναι και πρό­ε­δρος του  Δια­δη­μο­τι­κού Συν­δέ­σμου  ΠΕΣΥΔΑΠ. Κι ενώ καταγ­γέλ­λει τι συμ­βαί­νει σ΄άλλες περιο­χές  για τον Κορυ­δαλ­λό και ιδιαί­τε­ρα στην περί­πτω­ση αυτή , επι­δει­κνύ­ει μια « τύφλωση».

Επί­σης καταγ­γέλ­λει ότι για την κατά­στα­ση αυτή «παρά­νο­μα και προ­κλη­τι­κά  κρα­τούν ΕΡΜΗΤΙΚΑ κλει­στά τα μάτια τους» , το δασαρ­χείο και η υγειο­νο­μι­κή υπη­ρε­σία της Περι­φέ­ρειας Αττικής .

Και διε­ρω­τά­ται η εφη­με­ρί­δα , « τώρα που το απο­κα­λύ­πτου­με και το κοι­νο­ποιού­με , θα εκτε­λέ­σουν το καθή­κον τους , επι­βάλ­λο­ντας όσα ορί­ζει ο νόμος και δρο­μο­λο­γώ­ντας όλες εκεί­νες τις δια­δι­κα­σί­ες για κατα­λο­γι­σμούς των παρα­νο­μιών αυτών στους « υπεύθυνους»;

Ο εισαγ­γε­λέ­ας θα παρέμ­βει  σ΄αυτή την τόσο σκα­στή περί­πτω­ση  εγκλη­μα­τι­κής ενέρ­γειας σε βάρος του κοι­νω­νι­κού συνό­λου και της δημό­σιας υγεί­ας ;» , κατα­λή­γει ανα­φέ­ρο­ντας το σχε­τι­κό δημοσίευμα

 

Πηγή http://korydallosnews.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων