- Διαφήμιση -

Οριστικά τον Ιούνιο ανοίγει ο σταθμός μετρό «Αγία Βαρβάρα»

Τον Ιούνιο θα δοθούν στην κυκλοφορία οι τρεις πρώτοι σταθμοί της επέκτασης προς Πειραιά: στην Αγία Βαρβάρα, τον Κορυδαλλό και τη Νίκαια, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Αττικό Μετρό, καθηγητής Γιάννης Μυλόπουλος.

Το δίκτυο θα εξυ­πη­ρε­τεί χιλιά­δες επι­βά­τες των δυτι­κών συνοι­κιών του Πει­ραιά καθη­με­ρι­νά. Το υπό­λοι­πο τμή­μα της επέ­κτα­σης μέχρι το Δημο­τι­κό θέα­τρο Πει­ραιά θα παρα­δο­θεί περί­που σε δυο χρόνια.

Όπως ανέ­φε­ρε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρό­ε­δρος της Αττι­κό Μετρό καθη­γη­τής Γιάν­νης Μυλό­που­λος τον Ιού­νιο θα δοθούν στην κυκλο­φο­ρία οι τρεις πρώ­τοι σταθ­μοί, στην Αγία Βαρ­βά­ρα, τον Κορυ­δαλ­λό και τη Νίκαια μαζί με το δίκτυο που θα εξυ­πη­ρε­τούν χιλιά­δες επι­βά­τες των δυτι­κών συνοι­κιών του Πει­ραιά καθη­με­ρι­νά. Το υπό­λοι­πο τμή­μα της επέ­κτα­σης μέχρι το Δημο­τι­κό θέα­τρο Πει­ραιά θα παρα­δο­θεί περί­που σε δυο χρόνια.

Ο κ Μυλό­που­λος εκτι­μά ότι μέχρι το καλο­καί­ρι θα έχει ανα­κη­ρυ­χθεί ο ανά­δο­χος για το πρώ­το τμή­μα της γραμ­μής 4 του Μετρό από το Γαλά­τσι μέχρι το Γουδή.

Στις 28 Φεβρουα­ρί­ου λήγει η ημε­ρο­μη­νία για τις προ­σφο­ρές των τριών ομί­λων που έχουν προ­ε­πι­λε­γεί και αμέ­σως μετά θα ξεκι­νή­σει το έργο της Επι­τρο­πής Αξιο­λό­γη­σης. Αν δεν υπάρ­ξουν ενστά­σεις και προ­σφυ­γές ο ανά­δο­χος θα ανα­κη­ρυ­χθεί μέσα στο καλοκαίρι.

Όπως διευ­κρί­νι­σε ο πρό­ε­δρος της Αττι­κό Μετρό σε συνερ­γα­σία με τον Οργα­νι­σμό Ανά­πλα­σης του Ιστο­ρι­κού Κέντρου κατέ­λη­ξαν σε λύση για το θέμα του σταθ­μού στην πλα­τεία Εξαρ­χεί­ων. Απο­φα­σί­στη­κε να παρα­μεί­νει ο Σταθ­μός στην πλα­τεία αλλά οι είσο­δοι του να είναι στους γύρω δρό­μους για να μην χαλά­σει ο χαρα­κτή­ρας της πλα­τεί­ας. Μια από τις εισό­δους θα βρί­σκε­ται δίπλα στο Αρχαιο­λο­γι­κό Μου­σείο και για το λόγο αυτό ο Σταθ­μός θα έχει το όνο­μα «Εξάρ­χεια-Αρχαιο­λο­γι­κό Μουσείο».

Μέσα στην Άνοι­ξη υπο­λο­γί­ζε­ται ότι θα αρχί­σουν οι πρό­δρο­μες εργα­σί­ες (μετα­φο­ρά δικτύ­ων κλπ) για τις οποί­ες θα υπάρ­ξει χρη­μα­το­δό­τη­ση από την Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση όπως συμ­φώ­νη­σε την περα­σμέ­νη εβδο­μά­δα η Επί­τρο­πος Περι­φε­ρεια­κής Πολι­τι­κής Κορί­να Κρέ­τσου στη συνά­ντη­ση που είχε με τον υπουρ­γό Υπο­δο­μών Χρή­στο Σπίρ­τζη. Ανά­λο­γη χρη­μα­το­δό­τη­ση θα υπάρ­ξει και για την επέ­κτα­ση του Μετρό Θεσ­σα­λο­νί­κης προς τις δυτι­κές συνοι­κί­ες της πόλης.

Σχέ­δια για επέ­κτα­ση της γραμ­μής 4 στην Πετρούπολη

Ο κ Μυλό­που­λος ανέ­φε­ρε ότι το δεύ­τε­ρο τμή­μα της γραμ­μής 4 του Μετρό από το Γου­δή στο Μαρού­σι σχε­διά­ζε­ται να επε­κτα­θεί δυτι­κά και να φθά­σει στην Πετρούπολη.

Ανέ­φε­ρε επί­σης ότι άμε­σα η Αττι­κό Μετρό θα προ­κη­ρύ­ξει μελέ­τη από την οποία θα προ­κύ­ψει προς ποιες συνοι­κί­ες της πρω­τεύ­ου­σας είναι απα­ραί­τη­το να γίνουν επε­κτά­σεις του δικτύου.

 

Πηγή westnews.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων