- Διαφήμιση -

Συνέντευξη με τη Μαρία Λύρα, υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλο στον Δυτικό Τομέα Αθηνών

i‑loveathns.gr: κυρία Λύρα είστε υπο­ψή­φια Περι­φε­ρεια­κή Σύμ­βου­λος του Δυτι­κού Τομέα Αθη­νών με το συν­δυα­σμό του Γιάν­νη Σγου­ρού «ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Είστε μια νέα υπο­ψή­φια. Τι σας ώθη­σε να ασχο­λη­θεί­τε με τα κοινά;

Μαρία Λύρα: Το αίσθη­μα ευθύ­νης που με δια­κα­τέ­χει και η διά­θε­ση προ­σφο­ράς. Στην ουσία πάντα ασχο­λού­μουν με τα κοι­νά! Και στη Νομι­κή Αθη­νών όπου πήρα το πρώ­το μου πτυ­χίο αλλά και στη συνέ­χεια στις υπό­λοι­πες σπου­δές μου κι ενα­σχο­λή­σεις μου. Η ευθύ­νη, η προ­σφο­ρά, το ενδια­φέ­ρον για τους συναν­θρώ­πους μου ήταν έντο­νο στην οικο­γέ­νειά μου. Η μητέ­ρα μου εργά­ζε­ται ως στρα­τιω­τι­κός μετε­ω­ρο­λό­γος στην Πολε­μι­κή Αερο­πο­ρία και ο πατέ­ρας μου είναι αξιω­μα­τι­κός της Ελλη­νι­κής Αστυ­νο­μί­ας. Επί σει­ρά ετών έχει υπη­ρε­τή­σει σε όλους τους Προ­έ­δρους της Δημο­κρα­τί­ας όπου βρί­σκε­ται ακό­μα και σήμε­ρα. Ισχυ­ρές οικο­γε­νεια­κές αξί­ες καθό­ρι­σαν τις επι­λο­γές μου και κατευ­θύ­νουν και σήμε­ρα τις δρά­σεις μου.

i‑loveathns.gr: Τι πιστεύ­ε­τε ότι πρέ­πει να γίνει ή να αλλά­ξει στην Περι­φέ­ρεια Αττι­κής και ειδι­κό­τε­ρα στον Δυτι­κό Τομέα Αθή­νας όπου ζητά­τε την ψήφο των συμπο­λι­τών σας;

Μαρία Λύρα: Πρέ­πει να αλλά­ξουν πολ­λά ενι­σχύ­ο­ντας ταυ­τό­χρο­να τις αρμο­διό­τη­τες και τα χρη­μα­το­δο­τι­κά εργα­λεία της Περι­φέ­ρειας έτσι ώστε να είναι απο­τε­λε­σμα­τι­κή στις δρά­σεις της και να ωφε­λού­νται οι πολί­τες. Ειδι­κό­τε­ρα στη Δυτι­κή Αθή­να πρέ­πει να ενι­σχυ­θούν άμε­σα οι υπο­δο­μές της, να θωρα­κι­σθεί ένα­ντι των εντει­νό­με­νων περι­βαλ­λο­ντι­κών κρί­σε­ων και να ανα­βαθ­μι­σθεί το επί­πε­δο ζωής των πολι­τών. Ταυ­τό­χρο­να χρειά­ζε­ται να ενθαρ­ρυν­θεί η κοι­νω­νι­κή συμ­με­το­χή, η κοι­νω­νι­κή επι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τα και να ανα­πτυ­χθούν θεσμοί της κοι­νω­νι­κής οικονομίας.

i‑loveathns.gr: Ποια η γνώ­μη σας για τις  ανι­σό­τη­τες και τις απο­κλί­σεις εντός της Περιφέρειας;

Μαρία Λύρα:  Πρέ­πει να αμβλυν­θούν και οι πόροι να κατευ­θύ­νο­νται προς όλους τους Τομείς δίκαια κι ανά­λο­γα με τις ανά­γκες της κάθε περιοχής.

i‑loveathens.gr: Ποια είναι τα θέμα­τα στα οποία εσείς δίνε­τε προ­τε­ραιό­τη­τα για την επό­με­νη μέρα;

Μαρία Λύρα: Η ασφά­λεια και τα δικαιώ­μα­τα των πολι­τών, η βελ­τί­ω­ση της ποιό­τη­τας των υπη­ρε­σιών υγεί­ας και παι­δεί­ας, η ακρί­βεια, το υψη­λό ενερ­γεια­κό κόστος, η οικο­νο­μι­κή δυσπρα­γία που σπρώ­χνει τους πολί­τες στα όρια τους. Οι κοι­νω­νι­κές δομές πρέ­πει να ανα­πτυ­χθούν περαι­τέ­ρω και να ενι­σχυ­θούν από τους δήμους. Οι υπο­δο­μές στους αθλη­τι­κούς χώρους, στους χώρους ανα­ψυ­χής πρέ­πει να αναβαθμισθούν.

i‑loveathens.gr: Ποια πρέ­πει να είναι η σχέ­ση της Περι­φέ­ρειας με τις νέες τεχνολογίες;

Μαρία Λύρα: Αναμ­φι­σβή­τη­τα θετι­κή. Ακο­λου­θώ­ντας τα παρα­δείγ­μα­τα άλλων χωρών οι δήμοι μας πρέ­πει να γίνουν «πιο έξυ­πνοι» κατα­πο­λε­μώ­ντας ταυ­τό­χρο­να τον ψηφια­κό αναλ­φα­βη­τι­σμό και ενι­σχύ­ο­ντας τις ψηφια­κές δεξιότητες

i‑loveathens.gr: κυρία Λύρα σας ευχό­μα­στε καλή επιτυχία.

Μαρία Λύρα :Σας ευχα­ρι­στώ

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων