- Διαφήμιση -

Άγιος Δημήτριος: Aπό 4 έως 22 Μαρτίου oι αιτήσεις για τη δημοτική κατασκήνωση

Το Σάββατο 15 Ιουνίου 2019 ανοίγει τις πόρτες της φέτος, για 9η συνεχόμενη χρονιά, η Δημοτική μας Κατασκήνωση στη Ραφήνα.

Οι αιτή­σεις συμ­με­το­χής και τα λοι­πά δικαιο­λο­γη­τι­κά θα γίνο­νται δεκτά από 4 έως 22 Μαρ­τί­ου και ώρες 8:00 έως 16:00, στον 1ο όρο­φο του Κέντρου Δημιουρ­γι­κής Απα­σχό­λη­σης (ΚΔΑΠ), Αγ. Κων­στα­ντί­νου & Ελέ­νης και Πανα­γο­πού­λου 2.

Η κατα­σκή­νω­ση του Δήμου δέχε­ται παι­διά ηλι­κί­ας 6 έως 14 ετών. Οι μικροί μας φίλοι και φίλες θα έχουν και πάλι την ευκαι­ρία να περά­σουν 12 ημέ­ρες στον φιλό­ξε­νο και άρτια εξο­πλι­σμέ­νο κατα­σκη­νω­τι­κό χώρο της Ραφή­νας, όπου με το θεα­τρι­κό παι­χνί­δι, τη μου­σι­κή, το χορό, τα εικα­στι­κά, τις διά­φο­ρες αθλη­τι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες, τις περι­βαλ­λο­ντι­κές δρά­σεις και την καθη­με­ρι­νή επα­φή με τη θάλασ­σα θα ψυχα­γω­γη­θούν δημιουρ­γι­κά και ευχάριστα.

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ 2019

1η • Σάβ­βα­το 15 Ιου­νί­ου έως Τετάρ­τη 26 Ιουνίου
2η • Σάβ­βα­το 29 Ιου­νί­ου έως Τετάρ­τη 10 Ιουλίου
3η • Σάβ­βα­το 17 Ιου­λί­ου έως Τετάρ­τη 24 Ιουλίου
4η • Σάβ­βα­το 27 Ιου­λί­ου έως Τετάρ­τη 07 Αυγούστου
5η • Σάβ­βα­το 10 Αυγού­στου έως Τετάρ­τη 21 Αυγούστου
6η • Σάβ­βα­το 24 Αυγού­στου έως Τετάρ­τη 04 Σεπτεμβρίου

Πηγή notia.gr

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων