- Διαφήμιση -

ΝΕΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στο πλαί­σιο υλο­ποί­η­σης της από­φα­σης του Διοι­κη­τι­κού μας Συμ­βου­λί­ου  για συνά­ντη­ση με όλους τους Δήμους του Δυτι­κού Τομέα Αθη­νών, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε την Τετάρ­τη  20/02/2019  στο Δημαρ­χείο του Δήμου Αγ. Αναρ­γύ­ρων — Καμα­τε­ρού, συνά­ντη­ση με τον Δήμαρ­χο κ.  Σαρά­ντη Νικό­λαο με την παρου­σία του Προ­έ­δρου του Συλ­λό­γου μας κ. Δρο­σά­κη Εμμα­νου­ήλ , και του Γραμ­μα­τέα κ. Χρι­στο­θα­νό­που­λου Δημη­τρί­ου και του κ. Καρε­λιώ­τη Αθα­νά­σιου προ­έ­δρου Ένω­σης Γονέ­ων του Δήμου Αγ. Αναρ­γύ­ρων — Καματερού.

Εκ μέρους μας παρου­σιά­σα­με στον Δήμαρ­χο τις δρά­σεις μας για τα προ­βλή­μα­τα που αντι­με­τω­πί­ζει η τρί­τε­κνη οικο­γέ­νεια και ζητή­σα­με τη συμ­βο­λή του Δήμου στην προ­σπά­θειά μας να έρθου­με  πιο  κοντά με τις τρί­τε­κνες οικο­γέ­νειες του Δήμου  Αγ. Αναρ­γύ­ρων — Καμα­τε­ρού  καθώς και την ενί­σχυ­ση των παρο­χών του Δήμου προς τις τρί­τε­κνες οικογένειες.

Η συνά­ντη­ση πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε σε πολύ θετι­κό κλί­μα . Υπο­σχέ­θη­κε να βοη­θή­σει, με τις υπη­ρε­σί­ες του Δήμου, τις όποιες δρά­σεις του συλ­λό­γου μας και σαν αρχή της καλής συνερ­γα­σί­ας ο  Δήμαρ­χος κ. Σαρά­ντης  παρα­χώ­ρη­σε στο σύλ­λο­γο μας, γρα­φείο στο ισό­γειο του Δημαρ­χεί­ου στο γρα­φείο του Αντι­δη­μάρ­χου κ. Ρέπ­πα Ιωάν­νη . Ευχα­ρι­στού­με ιδιαί­τε­ρα  τον προ­έ­δρου Ένω­σης Γονέ­ων του Δήμου Αγ. Αναρ­γύ­ρων — Καμα­τε­ρού κ. Καρε­λιώ­τη την πολύ­τι­μη βοή­θειά του .

Το γρα­φείο θα λει­τουρ­γεί κάθε Τρί­τη από 18.00–20.00 στο Δημαρ­χείο  Διεύ­θυν­ση: Λεω­φό­ρος Δημο­κρα­τί­ας 61, Άγιοι Ανάρ­γυ­ροι και θα εξυ­πη­ρε­τεί τους τρί­τε­κνους , πρω­τί­στως των  Δήμων Αγ. Αναρ­γύ­ρων — Καμα­τε­ρού αλλά και οποιο­δή­πο­τε άλλον τρί­τε­κνο θέλει να εξυ­πη­ρε­τη­θεί από όμο­ρους Δήμους .

Το τηλέ­φω­νο επι­κοι­νω­νί­ας του γρα­φεί­ου είναι 6982025349 .

ΤΟ Δ.Σ

 

Πηγή agioianargyroikamateropress.blogspot.com

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων