- Διαφήμιση -

Προσήλι: Μια ξεχασμένη γοητευτική παραλία στο Πόρτο Γερμενό

Το Πόρ­το Γερ­με­νό ( Γερ­με­νός μέχρι το 1940 και με την επί­ση­μη ονο­μα­σία Αιγό­σθε­να) είναι οικι­σμός της δημο­τι­κής κοι­νό­τη­τας και δημο­τι­κής ενό­τη­τας (τέως δήμου) Βιλί­ων του δήμου Μάν­δρας — Ειδυλ­λί­ας, της περι­φε­ρεια­κής ενό­τη­τας Δυτι­κής Αττι­κής, στην περι­φέ­ρεια Αττι­κής, σύμ­φω­να με το πρό­γραμ­μα Καλ­λι­κρά­της.  Απέ­χει 65 χιλιό­με­τρα από το κέντρο της Αθή­νας, περί­που 1,5 ώρα με το αυτοκίνητο.

Η παρα­λία Προ­σή­λι που βρί­σκε­ται εκεί είναι μια ιδα­νι­κή επι­λο­γή για μια βόλ­τα για μπά­νιο το Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο. Προ­στα­τευ­μέ­νη από τους ανέ­μους,  με λεπτά βότσα­λα στο για­λό ανά­κα­τα με άμμο  και σκιά από αρμυρίκια

Οι άλλοι λόγοι, είναι η άφθο­νη σκιά που προ­κύ­πτει από τα αρμυ­ρί­κια, το λεπτό βότσα­λο που είναι ανά­κα­το με άμμο αλλά και η προ­στα­σία από τους ανέ­μους. Φρο­ντί­στε να στε σχε­τι­κά νωρίς εκεί.  Τα καθά­ρια δρο­σε­ρά νερά της προ­σφέ­ρο­νται για να βου­τιές στη θάλασσα.

Το Προ­σή­λι είναι ένας όμορ­φος προ­ο­ρι­σμός για οικο­γέ­νειες, όπως και για τους επι­σκέ­πτες που θέλουν να περά­σουν αρκε­τή ώρα στο νερό.

Στην επι­στρο­φή σας μπο­ρεί­τε να κάνε­τε μια στά­ση για φαγη­τό στα Βίλια ( έχουν υπέ­ρο­χες ταβέρ­νες) και στη συνέ­χεια εκμέκ παγω­τό με καφέ στο παρα­κεί­με­νο ζαχαροπλαστείο

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων