- Διαφήμιση -

Πατούλης γιοκ!

Τέρ­μα στην πολι­τι­κή δια­δρο­μή του Πατού­λη στην Περι­φέ­ρεια Αττι­κής έθε­σε ο Πρω­θυ­πουρ­γός με πρό­σχη­μα τους χορούς του Περι­φε­ρειάρ­χη. Ο Χαρ­δα­λιάς απο­δέ­χτη­κε την πρό­τα­ση υπο­ψη­φιό­τη­τας για την περι­φέ­ρεια Αττι­κής στη­ρι­ζό­με­νος από την Νέα Δημο­κρα­τία. Ο Πατού­λης απο­δέ­χθη­κε τα γεγο­νό­τα. Ποιο είναι το παρα­σκή­νιο αυτών των γεγο­νό­των θα απο­κα­λυ­φθεί εν ευθέ­τω χρόνω.

Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων