- Διαφήμιση -

Πέθανε ο Βασίλης Κόκκινος ‑Ηταν πρόεδρος του Αρείου Πάγου στο Ειδικό Δικαστήριο του «βρώμικου ’89»

Πέθανε σε ηλικία 90 ετών ο Βασίλης Κόκκινος, πρόεδρος του Αρείου Πάγου από το 1990 έως το 1996.

Η κηδεία του θα γίνει την Πέμ­πτη στον Άγιο Διονύσιο.

Ο Βασί­λης Κόκ­κι­νος είχε δια­τε­λέ­σει πρό­ε­δρος του Αρεί­ου Πάγου στην περί­ο­δο του ειδι­κού δικα­στη­ρί­ου όπου είχε παρα­πεμ­φθεί ο Ανδρέ­ας Παπαν­δρέ­ου και είχε ψηφί­σει υπέρ της ενο­χής του και για τις τρεις κατη­γο­ρί­ες που αντι­με­τώ­πι­ζε, τελι­κά όμως ο Παπαν­δρέ­ου αθω­ώ­θη­κε και για τις τρεις (για την μία με ψήφους 7–6). Ο Κόκ­κι­νος μάλι­στα ήταν αυτός που συνέ­τα­ξε το σκε­πτι­κό της μειο­ψη­φί­ας, που ζητού­σε κατα­δί­κη του τέως πρω­θυ­πουρ­γού. Το σκε­πτι­κό της πλειο­ψη­φί­ας, με το οποίο ο Ανδρέ­ας Παπαν­δρέ­ου αθω­ώ­θη­κε, συνέ­τα­ξαν οι αρε­ο­πα­γί­τες Πρό­δρο­μος Αση­μιά­δης και Βασί­λειος Λαμπρίδης.

Ο Βασί­λης Κόκ­κι­νος προ­ε­δρεύ­ει του Ειδι­κού Δικαστηρίου

 

Ο Βασί­λης Κόκ­κι­νος είχε γεν­νη­θεί το 1929 στην Ατα­λά­ντη. Σπού­δα­σε στη Νομι­κή Σχο­λή του Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών και εισήλ­θε στον δικα­στι­κό κλά­δο το 1956 με δια­γω­νι­σμό. Προη­γου­μέ­νως, υπη­ρέ­τη­σε τη θητεία του στη Διεύ­θυν­ση Ναυ­τι­κής Δικαιο­σύ­νης του Γενι­κού Επι­τε­λεί­ου Ναυ­τι­κού από τον Οκτώ­βριο του 1952 ως τον Ιανουά­ριο του 1956.

Προ­ή­χθη το 1969 στο βαθ­μό του προ­έ­δρου Πρω­το­δι­κών, το 1973 στον βαθ­μό του εφέ­τη, και το 1979 στο βαθ­μό του αρε­ο­πα­γί­τη. Η προ­α­γω­γή του από εφέ­τη σε αρε­ο­πα­γί­τη έγι­νε κατ’ από­λυ­τη εκλο­γή, δηλα­δή χωρίς να περά­σει πρώ­τα από το βαθ­μό του προ­έ­δρου Εφε­τών. Από το 1977 ως το 1979, ως εφέ­της, διε­τέ­λε­σε προϊ­στά­με­νος του Πρω­το­δι­κεί­ου Αθηνών.

Παράλ­λη­λα με τα δικα­στι­κά του καθή­κο­ντα, από τον Ιού­λιο του 1974 ως τον Μάιο του 1975 διε­τέ­λε­σε δήμαρ­χος της πόλης του Ναυ­πλί­ου, διο­ρι­σμέ­νος από την κυβέρ­νη­ση εθνι­κής ενό­τη­τας, μετά την πτώ­ση της χού­ντας το καλο­καί­ρι του 1974 και μέχρι τη διε­ξα­γω­γή των πρώ­των ελεύ­θε­ρων δημο­τι­κών εκλο­γών τον Απρί­λιο του 1975.

Τον Ιού­λιο του 1990, το Υπουρ­γι­κό Συμ­βού­λιο της κυβέρ­νη­σης Μητσο­τά­κη, επέ­λε­ξε τον Κόκ­κι­νο ως πρό­ε­δρο του Αρεί­ου Πάγου, παρα­κάμ­πτο­ντας όλους τους αντι­προ­έ­δρους και πολ­λούς αρε­ο­πα­γί­τες της επε­τη­ρί­δας, κίνη­ση που χαρα­κτη­ρί­στη­κε ατυ­χής και αντι­δε­ο­ντο­λο­γι­κή. Ο Κόκ­κι­νος παρέ­μει­νε πρό­ε­δρος του Αρεί­ου Πάγου ως το 1996, ενώ ήταν και πρό­ε­δρος του Ειδι­κού Δικα­στη­ρί­ου κατά την εκδί­κα­ση της υπό­θε­σης της Τρά­πε­ζας Κρή­της το 1991.

Στους στε­νό­τε­ρους συνερ­γά­τες του ως προ­έ­δρου του Αρεί­ου Πάγου συγκα­τα­λε­γό­ταν ο αντι­πρό­ε­δρος (και προϊ­στά­με­νος Επι­θε­ώ­ρη­σης) Σωκρά­της Σωκρα­τεί­δης, γνω­στός για τις δια­μά­χες του με τον Ανδρέα Παπαν­δρέ­ου ήδη από την δεκα­ε­τία του 1960 και την υπό­θε­ση ΑΣΠΙΔΑ.

Πηγή www.iefimerida.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων