- Διαφήμιση -

Μήνυμα του Δημάρχου Σαρωνικού, κ. Γιώργου Σωφρόνη με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα ενάντια στην Κακοποίηση των Παιδιών

Με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα ενάντια στην Κακοποίηση των Παιδιών

Με αφορ­μή τη σημε­ρι­νή Παγκό­σμια Ημέ­ρα ενά­ντια στην Κακο­ποί­η­ση των Παι­διών, ο Δήμαρ­χος Σαρω­νι­κού, κ. Γιώρ­γος Σωφρό­νης, έκα­νε την ακό­λου­θη δήλω­ση:

«Η 19η Νοεμ­βρί­ου έχει καθιε­ρω­θεί ως Παγκό­σμια Ημέ­ρα ενά­ντια στην Κακο­ποί­η­ση των Παι­διών, προ­κει­μέ­νου να δοθεί έμφα­ση στο γεγο­νός ότι όλο και περισ­σό­τε­ρα παι­διά σήμε­ρα είναι θύμα­τα βίας – σωμα­τι­κής, συναι­σθη­μα­τι­κής, σεξουα­λι­κής ή ψυχο­λο­γι­κής – ή παρα­μέ­λη­σης από τους ενή­λι­κες, συχνά ακό­μα και από τους γονείς τους.

Εκτι­μά­ται ότι σήμε­ρα, σε όλο τον κόσμο, περί­που 500 εκα­τομ­μύ­ρια έως και 1,5 δισε­κα­τομ­μύ­ριο παι­διά υφί­στα­νται κακο­ποί­η­ση κάθε χρό­νο, ενώ του­λά­χι­στον 275 εκα­τομ­μύ­ρια παι­διά βιώ­νουν τη βία μέσα στα ίδια τους τα σπίτια.

Στην Ελλά­δα καθη­με­ρι­νά σχε­δόν βλέ­πουν το φως της δημο­σιό­τη­τας ιστο­ρί­ες κακο­ποί­η­σης παι­διών. Ιστο­ρί­ες που συγκλο­νί­ζουν, ιδί­ως όταν συνει­δη­το­ποιού­με ότι συμ­βαί­νουν στη διπλα­νή μας πόρ­τα. Κι ότι τις περισ­σό­τε­ρες φορές οι θύτες δεν είναι άγνω­στοι, αλλά μέλη της οικο­γέ­νειας, ή άτο­μα που τα παι­διά γνω­ρί­ζουν στο ευρύ­τε­ρο περι­βάλ­λον τους. 

Οι ιστο­ρί­ες αυτές είναι, δυστυ­χώς, μόνο η κορυ­φή του παγό­βου­νου. Το πρό­βλη­μα είναι πολύ μεγα­λύ­τε­ρο, καθώς είναι ελά­χι­στα τα περι­στα­τι­κά που καταγ­γέλ­λο­νται στις αρμό­διες υπηρεσίες.

Η παι­δι­κή κακο­ποί­η­ση ευδο­κι­μεί στη σιω­πή, στη συγκά­λυ­ψη, στην υπο­κρι­σία, στην αδια­φο­ρία. Γι’ αυτό δεν αρκεί η συγκί­νη­ση και η αγα­νά­κτη­σή μας. Πρέ­πει να αλλά­ξου­με ουσια­στι­κά τον τρό­πο που ως κοι­νω­νία αντι­με­τω­πί­ζου­με και δια­χει­ρι­ζό­μα­στε το φαινόμενο.

Ένα παι­δί που βιώ­νει τον πόνο και το φόβο της κακο­ποί­η­σης, συνή­θως δεν θα ζητή­σει τη βοή­θειά μας. Αυτό όμως δεν σημαί­νει ότι δεν τη χρειά­ζε­ται. Όσο κλεί­νου­με τα μάτια, τόσα περισ­σό­τε­ρα περι­στα­τι­κά βίας θα τραυ­μα­τί­ζουν ανε­πα­νόρ­θω­τα τις παι­δι­κές ψυχές. 

Ας ενη­με­ρω­θού­με σωστά, ας μάθου­με στα παι­διά μας να προ­στα­τεύ­ουν τον εαυ­τό τους, ας επι­κοι­νω­νή­σου­με αμέ­σως με τους αρμό­διους φορείς, αν υπο­ψια­στού­με ότι κάποιο παι­δί βιώ­νει κακο­ποί­η­ση ή παρα­μέ­λη­ση στο περι­βάλ­λον του.

Η άσκη­ση βίας ενά­ντια σε οποιο­δή­πο­τε παι­δί, δεν είναι ιδιω­τι­κή υπό­θε­ση. Είναι υπό­θε­ση και ευθύ­νη όλων μας. Είναι χρέ­ος όλων μας,  να μιλή­σου­με, να δρά­σου­με, να κάνου­με τον κόσμο πιο ασφα­λή για τα παιδιά.»

 

Πηγή forkeratea.com

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων