- Διαφήμιση -

Ζωή Δίπλα Στο Κύμα Στην Ανάβυσσο, “Η Παραθαλάσσια Ομορφιά”

Οι προϊ­στο­ρι­κοί οικι­σμοί στον Άγιο Νικό­λαο και στο νησά­κι Αρτσι­ντά απο­τε­λούν τις πρώ­τες ενδεί­ξεις για την ύπαρ­ξη ανθρώ­πι­νης δρα­στη­ριό­τη­τας στην Ανά­βυσ­σο. Στην αρχαιό­τη­τα η Ανά­βυσ­σος ονο­μα­ζό­ταν Ανά­φλυ­στος, ίσως από το όνο­μα του Ανά­φλυ­στου, γιού του Τροι­ζή­νος, που μετοί­κη­σε από την Αργο­λί­δα στην Αττική…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων