- Διαφήμιση -

Λίγα λόγια για την περιοχή της Πετρούπολης

Η Ιστορία του ονόματος

Υπάρ­χουν δύο θεω­ρί­ες για την ετυ­μο­λο­γία της ονο­μα­σί­ας της Πετρού­πο­λης. Σύμ­φω­να με την πρώ­τη η πόλη έχει πάρει το όνο­μά της από την πέτρα («πόλη της πέτρας») καθώς το υπέ­δα­φος είναι πετρώ­δες και στο παρελ­θόν λει­τουρ­γού­σαν στην περιο­χή αρκε­τά λατο­μεία (ντα­μά­ρια).

Η επι­κρα­τέ­στε­ρη, όμως, θεω­ρία είναι ότι ονο­μά­στη­κε έτσι προς τιμήν του Πέτρου Α. Γιάν­να­ρου, ιδρυ­τή της αθη­ναϊ­κής εφη­με­ρί­δας «Εσπε­ρι­νή». Στις αρχές της δεκα­ε­τί­ας του ’30, όταν εκδό­της της «Εσπε­ρι­νής» είχε ανα­λά­βει ο γιος του, Αλέ­ξαν­δρος Γιάν­να­ρος, μέσω της εφη­με­ρί­δας δίνο­νταν κου­πό­νια για την από­κτη­ση οικο­πέ­δων στην περιο­χή που είναι σήμε­ρα η κεντρι­κή και η άνω Πετρούπολη.

Παλαιό­τε­ρα η Πετρού­πο­λη απο­τε­λεί­το από δασι­κές, αγρο­τι­κές και κτη­νο­τρο­φι­κές εκτά­σεις. Η αστι­κή εξέ­λι­ξη της περιο­χής αντι­κα­τέ­στη­σε τις αγρο­το­κτη­νο­τρο­φι­κές εκτά­σεις τις αρχές της δεκα­ε­τί­ας του 1950 και συνε­χί­στη­κε μέχρι τα τέλη της δεκα­ε­τί­ας του 1990. Ξεκι­νά­ει από τα 114 μέτρα υψό­με­τρο και τα τελευ­ταία σπί­τια είναι περί­που στα 215–225 μέτρα.

Σήμε­ρα το ανα­το­λι­κό και κεντρι­κό κομ­μά­τι του δήμου είναι πιο αστι­κο­ποι­η­μέ­νο. Το βρα­χώ­δες τοπίο του Ποι­κί­λου όρους με λίγους θάμνους και χαμη­λά δέντρα βρί­σκε­ται στα δυτι­κά και στα βόρεια. Η εξό­ρυ­ξη ήταν συνη­θι­σμέ­νη στο δυτι­κό τμή­μα από τη δεκα­ε­τία του 1960 μέχρι μερι­κές δεκα­ε­τί­ες αργό­τε­ρα. Ένα από τα εγκα­τα­λε­λειμ­μέ­να ορυ­χεία που βρί­σκε­ται περί­που 1 χμ. βορειο­δυ­τι­κά μετα­τρά­πη­κε σε πάρ­κο, και μερι­κά ακό­μα έγι­ναν αθλη­τι­κές εγκαταστάσεις.

Το Φεστι­βάλ Πέτρας πραγ­μα­το­ποιεί­ται κάθε χρό­νο στο παλιό λατο­μείο «Αίμος»(260μέτρα), που μετα­τρά­πη­κε στο Θέα­τρο Πέτρας στις αρχές της δεκα­ε­τί­ας του ’80. Το βου­νό (Ποι­κί­λο όρος (442μέτρα) ή Ζαχα­ρί­τσα βρί­σκε­ται κατά μήκος όλου του δήμου στη βορειο­δυ­τι­κή πλευ­ρά του και η κορυ­φή του βρί­σκε­ται βόρεια. Οι κεντρι­κοί δρό­μοι του δήμου έχουν κατεύ­θυν­ση από τα νοτιο­δυ­τι­κά στα βορειο­α­να­το­λι­κά και από τα νοτιο­α­να­το­λι­κά στα βορειο­δυ­τι­κά. Συνο­ρέ­υ­ει με το Δήμο Ιλί­ου, Δήμο Περι­στε­ρί­ου, Δήμο Αγί­ων Αναρ­γύ­ρων-Καμα­τε­ρού και με τον Δήμο Φυλής (πίσω από το ποίκοιλο).

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Πηγή el.wikipedia.org
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων