- Διαφήμιση -

Εξαρθρώθηκε σπείρα που «χτυπούσε» σπίτια σε 13 περιοχές της Αττικής ‑Με δομή διεθνών εγκληματικών ομάδων

Η Ελληνική Αστυνομία εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση διεθνικού χαρακτήρα, τα μέλη της οποίας ενέχονταν σε μεγάλο αριθμό διαρρήξεων και κλοπών από οικίες σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Το κύριο χαρα­κτη­ρι­στι­κό του εγκλη­μα­τι­κού αυτού δικτύ­ου ήταν η δόμη­σή του, στο πλαί­σιο των Διε­θνι­κών Εγκλη­μα­τι­κών Ομά­δων και Οργα­νώ­σε­ων του Ευρα­σια­τι­κού Οργα­νω­μέ­νου Εγκλή­μα­τος, ανά­με­σα στις οποί­ες εξέ­χου­σα θέση έχουν οι «VOR V ZAKONE» ή «Thieves in Law».

Για τον εντο­πι­σμό και τη σύλ­λη­ψη των μελών της οργά­νω­σης σχε­διά­στη­κε και πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στις 13 Μαρ­τί­ου 2019, στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή του κέντρου των Αθη­νών, μεγά­λη αστυ­νο­μι­κή επι­χεί­ρη­ση, την οποία, λόγω του διε­θνι­κού χαρα­κτή­ρα της οργά­νω­σης και της συμ­με­το­χής σε αυτή υψη­λό­βαθ­μου στε­λέ­χους της γεωρ­για­νής μαφί­ας, συνέ­δρα­με το κινη­τό Γρα­φείο της EUROPOL.

Κατά τη διάρ­κεια της επι­χεί­ρη­σης συνε­λή­φθη­σαν τέσ­σε­ρις (4) αλλο­δα­ποί, τρεις (3) άνδρες και μία (1) γυναί­κα, μέλη της Οργά­νω­σης, ενώ ταυ­το­ποι­ή­θη­καν και ανα­ζη­τού­νται δύο (2) επι­πλέ­ον μέλη της σπείρας.

Βρέ­θη­καν και κατα­σχέ­θη­καν, μετα­ξύ άλλων, πλή­θος κοσμη­μά­των και ηλε­κτρο­νι­κών συσκευών, περί­στρο­φα, πιστό­λια, φυσίγ­για, αλε­ξί­σφαι­ρο γιλέ­κο, κου­κού­λα full face και πλή­θος διαρ­ρη­κτι­κών εργαλείων.

Πού «χτυ­πού­σαν»

Βασι­κό χαρα­κτη­ρι­στι­κό της εγκλη­μα­τι­κής ομά­δας ήταν η δια­σπο­ρά της δρά­σης της σε δια­φο­ρές περιο­χές της Αττι­κής, καθώς εξι­χνιά­στη­καν διαρ­ρή­ξεις οικιών σε Αθή­να, Πετρά­λω­να, Νέο Κόσμο, Ταύ­ρο, Καλ­λι­θέα, Πετρού­πο­λη, Πατή­σια, Νέα Σμύρ­νη, Περι­στέ­ρι, Βύρω­να, Παγκρά­τι, Σεπό­λια και Χαλάνδρι.

Από τη μέχρι στιγ­μής έρευ­να εξι­χνιά­σθη­καν είκο­σι οκτώ (28) περι­πτώ­σεις, με τη λεία να υπερ­βαί­νει τις δια­κό­σιες χιλιά­δες (200.000) ευρώ.

Σε βάρος των συλ­λη­φθέ­ντων σχη­μα­τί­σθη­κε κακουρ­γη­μα­τι­κού χαρα­κτή­ρα δικο­γρα­φία, για τα κατά περί­πτω­ση αδι­κή­μα­τα της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης, του νόμου για την «Πρό­λη­ψη και κατα­στο­λή της νομι­μο­ποί­η­σης εσό­δων από εγκλη­μα­τι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες και της χρη­μα­το­δό­τη­σης της τρο­μο­κρα­τί­ας και άλλες δια­τά­ξεις», του νόμου περί όπλων και του νόμου περί αλλοδαπών.

Ο τρό­πος δράσης

Από τη διε­νερ­γη­θεί­σα έρευ­να και τη συν­δυα­στι­κή αξιο­λό­γη­ση και αξιο­ποί­η­ση των συλ­λε­χθέ­ντων στοι­χεί­ων (ευρή­μα­τα, κατα­σχέ­σεις, φυσι­κή επι­τή­ρη­ση, profiling, τεχνη­τές μέθο­δοι κ.λπ.) δια­κρι­βώ­θη­κε πλή­ρως ο τρό­πος δρά­σης της εγκλη­μα­τι­κής ομά­δας καθώς και τα ιδιαί­τε­ρα χαρα­κτη­ρι­στι­κά που τη δια­κρί­νουν και συγκεκριμένα:

 • συνερ­γα­σία μετα­ξύ περισ­σο­τέ­ρων των τριών προσώπων,
 • δια­κρι­τούς ρόλους και κατα­με­ρι­σμό καθηκόντων,
 • αυστη­ρή πει­θαρ­χία και διαρ­κή έλεγχο,
 • σημα­ντι­κή χρο­νι­κή διάρ­κεια δρά­σης, με καθη­με­ρι­νή εγκλη­μα­τι­κή δραστηριότητα,
 • επι­δί­ω­ξη διά­πρα­ξης κακουρ­γη­μά­των, με στό­χο τη μεγι­στο­ποί­η­ση του οικο­νο­μι­κού και περιου­σια­κού οφέλους,
 • νομι­μο­ποί­η­ση εσό­δων από παρά­νο­μες δραστηριότητες,
 • διε­θνή δράση.

Πιο συγκε­κρι­μέ­να, η εν λόγω οργά­νω­ση ήταν δομη­μέ­νη στο πλαί­σιο των Διε­θνι­κών Εγκλη­μα­τι­κών Ομά­δων και Οργα­νώ­σε­ων του Ευρα­σια­τι­κού Οργα­νω­μέ­νου Εγκλή­μα­τος, ανά­με­σα στις οποί­ες εξέ­χου­σα θέση κρα­τούν οι «κλέ­φτες στο νόμο» («VOR V ZAKONE» ή «Thieves In Law»). Οι φέρο­ντες τον τίτλο «VOR V ZAKONE» απο­τε­λούν τους καθο­δη­γη­τές των οργα­νώ­σε­ων και εμπνέ­ουν τον σεβα­σμό του συνό­λου των μελών της ομά­δας. Κύριο χαρα­κτη­ρι­στι­κό των οργα­νώ­σε­ων αυτού του τύπου, απο­τε­λεί η πίστη και η αφο­σί­ω­ση στην «ομά­δα», η οποία δια­σφα­λί­ζε­ται από το γεγο­νός ότι τα μέλη της έχουν κοι­νή εθνι­κή και οικο­γε­νεια­κή βάση.

Ο «Vor V Zakone»

Στην συγκε­κρι­μέ­νη εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση, ο 38χρονος συλ­λη­φθείς, κατεί­χε τον τίτλο «VOR V ZAKONE» ή «Thief — in — Law», επι­δει­κνύ­ο­ντας έντο­νη και σημα­ντι­κή διε­θνή δρα­στη­ριό­τη­τα, ενώ παράλ­λη­λα απο­τε­λεί υψη­λό­βαθ­μο στέ­λε­χος της Μαφί­ας. Ο ίδιος είχε τον από­λυ­το έλεγ­χο της οργά­νω­σης και από αυτόν λαμ­βά­νο­νταν όλες οι σημα­ντι­κές απο­φά­σεις, σχε­τι­κά με την δρά­ση της ομά­δας, τη διά­πρα­ξη των διαρ­ρή­ξε­ων, τους στό­χους, τα αφαι­ρε­θέ­ντα αντι­κεί­με­να και την περαι­τέ­ρω διά­θε­ση τους. Συγκε­κρι­μέ­να, κατεύ­θυ­νε τα υπό­λοι­πα μέλη της ομά­δας και μετά από κάθε διάρ­ρη­ξη, του παρα­δι­δό­ταν μέρος του χρη­μα­τι­κού ποσού που οι φυσι­κοί αυτουρ­γοί των διαρ­ρή­ξε­ων αποκόμιζαν.

Μετά τον «VOR», ακο­λου­θού­σε ο «επι­χει­ρη­σια­κός αρχη­γός» της οργά­νω­σης που ήταν ο 40χρονος συλ­λη­φθείς, ο οποί­ος είχε ανα­λά­βει σε μεγά­λο βαθ­μό την ευθύ­νη για τις ενέρ­γειες των μελών κατά την διάρ­κεια των διαρ­ρή­ξε­ων. Ο συγκε­κρι­μέ­νος είχε δημιουρ­γή­σει με την σει­ρά του ένα «αυστη­ρό προ­φίλ», ώστε να ασκεί τον πλή­ρη έλεγ­χο στα υπό­λοι­πα μέλη και να ελέγ­χει την δια­δι­κα­σία αφαί­ρε­σης των αντι­κει­μέ­νων από τις οικί­ες στις οποί­ες εισέρ­χο­νταν. Επί­σης, είχε ανα­λά­βει την επι­κοι­νω­νία με τον αρχη­γό «VOR» της οργά­νω­σης και ήταν επί της ουσί­ας το «δεξί του χέρι». Παράλ­λη­λα, ήταν και ο οικο­νο­μι­κός δια­χει­ρι­στής της οργά­νω­σης, ανα­λαμ­βά­νο­ντας την κατα­νο­μή των κερ­δών από τις αξιό­ποι­νες πρά­ξεις μετα­ξύ των μελών, αλλά και την εξα­σφά­λι­ση του ποσο­στού από κάθε αξιό­ποι­νη πρά­ξη, που ανα­λο­γού­σε στον αρχηγό.

Συνε­χής επικοινωνία

Κατά τη διάρ­κεια των διαρ­ρή­ξε­ων, ο 40χρονος και 41χρονος συλ­λη­φθέ­ντες βρί­σκο­νταν εντός των οικιών, ερευ­νού­σαν τους χώρους και αφαι­ρού­σαν αντι­κεί­με­να. Ένας εξ αυτών, βρι­σκό­ταν σε συνε­χή τηλε­φω­νι­κή επι­κοι­νω­νία με τους τσι­λια­δό­ρους, προ­κει­μέ­νου να έχει άμε­ση ενη­μέ­ρω­ση αν πλη­σιά­σει κάποιος από τους ενοί­κους της πολυ­κα­τοι­κί­ας ή αστυ­νο­μι­κοί. Οι κλο­πές δια­πράτ­το­νταν πάντα, με την παρου­σία του επι­χει­ρη­σια­κού αρχηγού.

Τα υπό­λοι­πα μέλη της οργά­νω­σης ήταν εγκλη­μα­τί­ες επι­πέ­δου δρό­μου και ενερ­γού­σαν με δια­κρι­τούς ρόλους (φυσι­κοί αυτουρ­γοί, τσι­λια­δό­ροι, κατο­πτεύ­ο­ντες). Ο επι­χει­ρη­σια­κός αρχη­γός της ομά­δας συμπε­ρι­λάμ­βα­νε την 32χρονη συλ­λη­φθεί­σα στις κλο­πές, υπο­λο­γί­ζο­ντας στην ικα­νό­τη­τά της, ως τσι­λια­δό­ρου περι­με­τρι­κά των πολυ­κα­τοι­κιών — στό­χων, χωρίς να κινεί υπο­ψί­ες, αλλά και να απο­κρύ­πτει πάνω της τα διαρ­ρη­κτι­κά εργα­λεία τα οποία μετέ­φε­ρε από και προς τα σημεία των διαρ­ρή­ξε­ων. Ήταν αυτή που επι­κοι­νω­νού­σε καθ’ όλη τη διάρ­κεια της διά­πρα­ξης των διαρ­ρή­ξε­ων με τους φυσι­κούς αυτουρ­γούς αυτών, ώστε να προ­λά­βει να τους ειδο­ποι­ή­σει σε περί­πτω­ση που θα προ­σεγ­γί­σει κάποιος στην πολυκατοικία.

Στις διαρ­ρή­ξεις, τα μέλη της οργά­νω­σης χρη­σι­μο­ποιού­σαν πάντα συγκε­κρι­μέ­νη μεθο­δο­λο­γία. Προ­κει­μέ­νου να εντο­πί­σουν τους στό­χους τους, μετέ­βαι­ναν στην επι­λεγ­μέ­νη περιο­χή πρω­ι­νές ώρες, σε ημέ­ρες κατά τις οποί­ες λει­τουρ­γού­σε λαϊ­κή αγο­ρά και επο­μέ­νως οι ένοι­κοι απου­σί­α­ζαν από τις οικί­ες τους.

Πήγαι­ναν στην περιο­χή με Ι.Χ.Ε. αυτο­κί­νη­τα, τα οποία ήταν κατα­χω­ρη­μέ­να είτε στα στοι­χεία τους, είτε στα στοι­χεία έτε­ρων ομο­ε­θνών τους και τα στάθ­μευαν πάντα πλη­σί­ον της οικί­ας στό­χου, ώστε να είναι σε θέση να δια­φύ­γουν άμε­σα μετά την διάρ­ρη­ξη. Σε ειδι­κά δια­μορ­φω­μέ­νες κρυ­ψώ­νες εντός των αυτο­κι­νή­των, απέ­κρυ­πταν τα διαρ­ρη­κτι­κά εργα­λεία και τα κλο­πι­μαία, έτσι ώστε να καθι­στούν δυσχε­ρή τον εντο­πι­σμό τους από τις αστυ­νο­μι­κές αρχές, σε περί­πτω­ση αστυ­νο­μι­κού ελέγχου.

Μοί­ρα­ζαν… δια­φη­μι­στι­κά φυλλάδια

Χρη­σι­μο­ποιώ­ντας διά­φο­ρα τεχνά­σμα­τα (για παρά­δειγ­μα μοί­ρα­σμα δια­φη­μι­στι­κών φυλ­λα­δί­ων, καρ­τών περι­ποί­η­σης νυχιών κ.λπ.), απο­κτού­σαν πρό­σβα­ση στην κεντρι­κή είσο­δο των πολυ­κα­τοι­κιών. Στη συνέ­χεια και αφού πρώ­τα βεβαιώ­νο­νταν ότι οι ένοι­κοι απου­σιά­ζουν από το δια­μέ­ρι­σμα, παρα­βί­α­ζαν τον ομφα­λό της κλει­δα­ριάς, τις περισ­σό­τε­ρες φορές χωρίς να αφή­νουν ίχνη και εισέρ­χο­νταν σε αυτό. Κατεί­χαν ιδιαί­τε­ρη τεχνο­γνω­σία και εξει­δί­κευ­ση σχε­τι­κά με τις κλει­δα­ριές ασφα­λεί­ας συγκε­κρι­μέ­νου τύπου και χρη­σι­μο­ποιού­σαν κλει­διά πασπαρ­τού, σπρέι και διά­φο­ρα άλλα αυτο­σχέ­δια διαρ­ρη­κτι­κά εργα­λεία, προ­κει­μέ­νου να τις παραβιάσουν.

Η συγκε­κρι­μέ­νη ομά­δα είχε ως λεία από την εγκλη­μα­τι­κή της δρα­στη­ριό­τη­τα κυρί­ως χρή­μα­τα, κοσμή­μα­τα, αση­μι­κά και ρολό­για, ενώ αφαι­ρού­σαν και ηλε­κτρο­νι­κές συσκευ­ές, φορη­τούς ηλε­κτρο­νι­κούς υπο­λο­γι­στές καθώς και κινη­τά τηλέ­φω­να. Τα αντι­κεί­με­να που αφαι­ρού­σαν από τις οικί­ες, τα πωλού­σαν σχε­δόν αμέ­σως σε ενε­χυ­ρο­δα­νει­στή­ριο της Αθή­νας, απο­κο­μί­ζο­ντας μεγά­λα οικο­νο­μι­κά οφέ­λη. Επί­σης σε ορι­σμέ­νες περι­πτώ­σεις, μετέ­φε­ραν τα κλο­πι­μαία και εκτός χώρας και πιο συγκε­κρι­μέ­να στη χώρα κατα­γω­γής τους, όπου εκεί είχαν την δυνα­τό­τη­τα να πετύ­χουν το μεγα­λύ­τε­ρο για αυτούς δυνα­τό οικο­νο­μι­κό όφελος.

Σε ενε­χυ­ρο­δα­νει­στή­ρια

Στο πλαί­σιο της οικο­νο­μι­κής έρευ­νας και ανά­λυ­σης που διε­νερ­γή­θη­κε, προ­έ­κυ­ψε ότι η εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση επε­δί­ω­κε και διέ­πρατ­τε συστη­μα­τι­κά τη νομι­μο­ποί­η­ση των εσό­δων που απο­κό­μι­ζε από την εγκλη­μα­τι­κή της δρα­στη­ριό­τη­τα. Τα μέλη της ήταν άερ­γοι, δεν είχαν κανέ­να νόμι­μο εισό­δη­μα και μονα­δι­κή πηγή εσό­δων τους απο­τε­λού­σαν οι εγκλη­μα­τι­κές τους δρα­στη­ριό­τη­τες. Συναλ­λάσ­σο­νταν κυρί­ως με μετρη­τά, απο­φεύ­γο­ντας να χρη­σι­μο­ποι­ή­σουν τον χρη­μα­το­πι­στω­τι­κό τομέα, ώστε να είναι αδύ­να­τος ο εντο­πι­σμός των οικο­νο­μι­κών τους «ιχνών». Επί­σης, επε­ξερ­γά­ζο­νταν διά­φο­ρες τεχνι­κές, ώστε να απο­κρύ­πτουν από τις φορο­λο­γι­κές Αρχές της Χώρας την προ­έ­λευ­ση της περιου­σί­ας τους.

Πιο συγκε­κρι­μέ­να, προ­έ­βαι­ναν συστη­μα­τι­κά στην μετα­τρο­πή των προ­ϊ­ό­ντων που απο­κό­μι­ζαν (χρή­μα­τα, κοσμή­μα­τα κ.λπ.) από τις διαρ­ρή­ξεις, προ­σκο­μί­ζο­ντάς τα και ανταλ­λάσ­σο­ντάς τα σε ενε­χυ­ρο­δα­νει­στή­ρια του κέντρου των Αθη­νών. Στη συνέ­χεια, μοι­ρά­ζο­νταν τα χρή­μα­τα που εισέ­πρατ­ταν, δια­τη­ρώ­ντας παράλ­λη­λα ένα ποσό για το «ταμείο» της οργάνωσης.

Μέρος των κλο­πι­μαί­ων και των εσό­δων τους που απο­κό­μι­ζαν από την εγκλη­μα­τι­κή τους δρα­στη­ριό­τη­τα, τα έστελ­ναν σε συγ­γε­νι­κά και φιλι­κά τους πρό­σω­πα στο εξω­τε­ρι­κό, με σκο­πό την από­κρυ­ψη της παρά­νο­μης προ­έ­λευ­σης τους, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας εται­ρί­ες μετα­φο­ράς χρημάτων.

Τα μέλη της οργά­νω­σης, μέχρι και τη σύλ­λη­ψή τους, είχαν καθη­με­ρι­νή επα­φή μετα­ξύ τους, είτε δια ζώσης είτε τηλε­φω­νι­κά, προ­βαί­νο­ντας παράλ­λη­λα στο σχε­δια­σμό και υλο­ποί­η­ση των αξιό­ποι­νων πρά­ξε­ων καθώς και στη δια­νο­μή των κερ­δών. Σημείο συνά­ντη­σης της ομά­δας απο­τε­λού­σαν κατα­στή­μα­τα και εστια­τό­ρια στο κέντρο των Αθη­νών, όπου σύχνα­ζαν απο­κλει­στι­κά και μόνο ομο­ε­θνείς τους. Τα κατα­στή­μα­τα αυτά ήταν δύσκο­λο να τα προ­σεγ­γί­σουν οι Αστυ­νο­μι­κές Αρχές, χωρίς αυτό να γίνει αντι­λη­πτό από τους δρά­στες ή από έτε­ρους συνερ­γούς τους, προ­σφέ­ρο­ντας με αυτό τον τρό­πο την ασφά­λεια που τα μέλη της οργά­νω­σης επιζητούσαν.

Επέμ­βα­ση για δακτυ­λι­κά αποτυπώματα!

Σε όλα τα στά­δια των δρα­στη­ριο­τή­των τους, λάμ­βα­ναν ιδιαί­τε­ρα μέτρα προ­φύ­λα­ξης, ενώ για τις μετα­ξύ τους επι­κοι­νω­νί­ες χρη­σι­μο­ποιού­σαν κινη­τά τηλέ­φω­να και κάρ­τες SIM, κατα­χω­ρη­μέ­νες σε ονό­μα­τα ανύ­παρ­κτων αλλο­δα­πών, ελα­χι­στο­ποιώ­ντας με αυτόν τον τρό­πο κάθε κίν­δυ­νο απο­κά­λυ­ψης, εντο­πι­σμού και σύλ­λη­ψής τους.

Ενδει­κτι­κό του επαγ­γελ­μα­τι­σμού της ομά­δας είναι το γεγο­νός ότι τα μέλη της οργά­νω­σης, για να πετύ­χουν τον σκο­πό τους, σχε­δί­α­ζαν να προ­βούν μέχρι και σε πλα­στι­κές επεμ­βά­σεις στα δάχτυ­λά τους, με σκο­πό να αλλοιώ­σουν τα δακτυ­λι­κά τους απο­τυ­πώ­μα­τα για να είναι σε θέση να απο­προ­σα­να­το­λί­σουν τις Αρχές σε περί­πτω­ση σύλ­λη­ψής τους, «απο­κρύ­πτο­ντας» με αυτόν τον τρό­πο το εγκλη­μα­τι­κό τους παρελθόν.

Και εικο­νι­κοί γάμοι

Παράλ­λη­λα, προ­έ­βαι­ναν σε εικο­νι­κούς γάμους με Έλλη­νες ή Ευρω­παί­ους υπη­κό­ους, προ­κει­μέ­νου να απο­κτή­σουν την νόμι­μη δια­μο­νή στην ελλη­νι­κή επι­κρά­τεια ή στο έδα­φος Schengen , καθώς και τα προ­νό­μια που αυτή συνεπάγεται.

Στην κατο­χή τους και σε έρευ­νες που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν σε οικί­ες και Ι.Χ.Ε. αυτο­κι­νή­των των συλ­λη­φθέ­ντων, βρέ­θη­καν και κατα­σχέ­θη­καν μετα­ξύ άλλων:

 • τέσ­σε­ρα (4) Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα,
 • το χρη­μα­τι­κό ποσό των 9.602,50 ευρώ,
 • πλή­θος πιστω­τι­κών καρτών,
 • μετάλ­λιο με το έμβλη­μα των «VOR»,
 • 38άρι περί­στρο­φο,
 • περί­στρο­φο 357 MAGNUM ,
 • πιστό­λι μάρ­κας GLOCK 9 mm ,
 • πιστό­λι μάρ­κας WALTER 9μμ, τ o o ποίο είχε αφαι­ρε­θεί από οικία αστυ­νο­μι­κού το 2013,
 • αλε­ξί­σφαι­ρο γιλέκο,
 • κου­κού­λα full-face ,
 • γεμι­στή­ρες και θήκες όπλων,
 • πλή­θος φυσιγ­γί­ων δια­φό­ρων διαμετρημάτων,
 • πλή­θος διαρ­ρη­κτι­κών εργαλείων,
 • πλή­θος κλει­διών θυρών ασφαλείας,
 • εργα­λεία κατα­σκευ­ής κλειδιών,
 • πλή­θος καρ­τών SIM και κινη­τών τηλεφώνων,
 • πλή­θος κοσμη­μά­των και ηλε­κτρο­νι­κών συσκευών,
 • πλή­θος δερ­μά­τι­νων ειδών επώ­νυ­μων εταιρειών,
 • κάρ­τες καζί­νο και μετα­φο­ράς χρημάτων,
 • απο­δει­κτι­κά εμβα­σμά­των στο εξω­τε­ρι­κό και
 • απο­δει­κτι­κά συναλ­λα­γών με ενεχυροδανειστήρια.

Στο σύνο­λό τους οι συλ­λη­φθέ­ντες, έχουν απα­σχο­λή­σει στο παρελ­θόν τις διω­κτι­κές Αρχές για συνα­φή αδικήματα.

Οι συλ­λη­φθέ­ντες με την σε βάρος τους σχη­μα­τι­σθεί­σα δικο­γρα­φία οδη­γή­θη­καν στον Εισαγ­γε­λέα Πρω­το­δι­κών Αθη­νών, ο οποί­ος τους παρέ­πεμ­ψε στον τακτι­κό ανα­κρι­τή Αθηνών.

Πηγή www.iefimerida.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων