- Διαφήμιση -

Αυτό το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα, επιβάλλεται να φτύνεις το κρασί

Στις περισσότερες κοινωνικές περιστάσεις το να φτύσετε το κρασί που μόλις σας σέρβιραν θα θεωρούταν το λιγότερο προσβλητικό. Υπάρχει, όμως, και μια περίσταση όπου το να αποβάλετε το κρασί δια του στόματος, είναι ανάμεσα στους κανόνες του «οικοδεσπότη».

Μιλά­με για το Οινό­ρα­μα, τη μεγα­λύ­τε­ρη έκθε­ση ελλη­νι­κού κρα­σιού στον κόσμο που διορ­γα­νώ­νε­ται στην Αθή­να τα τελευ­ταία 25 χρό­νια. Φέτος η έκθε­ση γίνε­ται στο Ζάπ­πειο Μέγα­ρο και πάνω από 10.000 επι­σκέ­πτες, επαγ­γελ­μα­τί­ες του κρα­σιού και πιστοί οινό­φι­λοι, θα βρε­θούν εκεί για να δοκι­μά­σουν περισ­σό­τε­ρες από 2.000 ετι­κέ­τες κρα­σιών και απο­σταγ­μά­των. Όπως μπο­ρεί να συμπε­ρά­νει κανείς, μονα­δι­κός τρό­πος για να δια­τη­ρη­θεί η νηφα­λιό­τη­τα σε μια έκθε­ση όπου κατα­να­λώ­νο­νται χιλιά­δες λίτρα κρα­σιού, είναι η χρή­ση …πτυ­ε­λο­δο­χεί­ων. Σύμ­φω­να, λοι­πόν, με το savoir-vivre των cognoscenti του οίνου και το savoir-faire του …φτυ­σί­μα­τος, όπως αυτό παρου­σιά­ζε­ται στον κατά­λο­γο της έκθε­σης, «προ­σέ­χου­με να μην κατα­βρέ­ξου­με τον διπλα­νό, αν και τα ατυ­χή­μα­τα είναι δια­δε­δο­μέ­να» και «δεν μονο­πω­λού­με το πτυ­ε­λο­δο­χείο» αφή­νο­ντας χώρο σε όλους να το χρησιμοποιούν.

Ανά­με­σα στους υπό­λοι­πους «κανό­νες» της έκθε­σης συμπε­ρι­λαμ­βά­νο­νται και άλλες παρο­τρύν­σεις, όπως να «αφή­νου­με χώρο» και σε άλλους να δοκι­μά­σουν κρα­σιά στο σταντ του εκθέ­τη και να μην «που­λά­με μού­ρη» ρωτώ­ντας τους οινο­πα­ρα­γω­γούς απί­θα­νες ερω­τή­σεις με στό­χο να μας «ακού­σει η ομήγυρη».

Τέλος, οι διορ­γα­νω­τές συμ­βου­λεύ­ουν να μην απλώ­νου­με το χέρι μας με το άδειο ποτή­ρι σαν ο οινο­ποιός να ήταν σερ­βι­τό­ρος και να μην θέτου­με στον παρα­γω­γό ερω­τή­σεις όπως «τι καλό έχει να δοκι­μά­σου­με», που τους προ­κα­λούν αποπληξία .

Οινό­ρα­μα, η έκθε­ση των wine lovers…

Οινό­ρα­μα 2019
2–3‑4 Μαρτίου
Ζάπ­πειο Μέγαρο
10:00 – 19:00
Γενι­κή είσο­δος: 12€ (περι­λαμ­βά­νει κατά­λο­γο, ποτή­ρι και επε­τεια­κό pin)

 

Πηγή www.iefimerida.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων