- Διαφήμιση -

Απειλεί ο Κουφοντίνας μετά το βέτο των δικαστών στις άδειές του

Δήλωση-προειδοποίηση για νέους αγώνες απέναντι στην κρατική τρομοκρατία, εξέδωσε ο Δ. Κουφοντίνας, επιτιθέμενος κατά των δικαστών που αρνήθηκαν να του χορηγήσουν νέες άδειες

ε δήλω­ση του που κοι­νο­ποι­ή­θη­κε το βρά­δυ της Τετάρ­της, λίγες ώρες μετά το βέτο που έθε­σαν οι δικα­στές στη χορή­γη­ση νέων αδειών προς το πρό­σω­πό του,  ο Δημή­τρη Κου­φο­ντί­νας επι­τέ­θη­κε στα μέλη του δικα­στι­κού συμ­βου­λί­ου επι­κρί­νο­ντας τον τρό­πο άσκη­σης των καθη­κό­ντων τους και κατη­γο­ρώ­ντας τους για δια­τε­ταγ­μέ­νη υπη­ρε­σία. Εκα­νε μάλι­στα λόγο για κρα­τι­κή τρο­μο­κρα­τία, προει­δο­ποιώ­ντας πως όσο αυτή υπάρ­χει, «τόσο θα υπάρ­χουν άνθρω­ποι που θα ξανα­πιά­νουν το κόκ­κι­νο νήμα των αγώ­νων που δια­περ­νά μια ιστο­ρία αντί­στα­σης αιώνων»

Το σκε­πτι­κό ‑κόλα­φος  των δικαστών

Τα μέλη του δικα­στι­κού συμ­βου­λί­ου ερμη­νεύ­ο­ντας τις δια­τά­ξεις του σωφρο­νι­στι­κού κώδι­κα επι­ση­μαί­νουν πως κατά την κρί­ση τους, εφό­σον δεν προ­βλέ­πε­ται και δεν ρυθ­μί­ζε­ται «ως προς τη χορή­γη­ση αδεί­ας σε κατα­δι­κα­σμέ­νους σε πλεί­ο­νες της μίας ποι­νές ισο­βί­ου καθείρ­ξε­ως, δεν είναι επι­τρε­πτή, κατ’ άρθρο 55 παρ. 1 ΣΚ, η χορή­γη­ση τακτι­κής αδεί­ας στις περι­πτώ­σεις αυτές, διό­τι ο νομο­θέ­της θα το προ­έ­βλε­πε ρητά».

Και κατα­λή­γουν στο συμπέ­ρα­σμα ότι δεδο­μέ­νου πως ο Κου­φο­ντί­νας έχει κατα­δι­κα­στεί για την τέλε­ση κακουρ­γη­μά­των σε 11 φορές ισό­βια κάθειρ­ξη και σε πρό­σκαι­ρη κάθειρ­ξη 25 ετών,« ήτοι έχει κατα­δι­κα­στεί σε πλεί­ο­νες της μίας ποι­νής σε ισό­βια, δεν συντρέ­χει η τυπι­κή προ­ϋ­πό­θε­ση που θέτει η ως άνω διά­τα­ξη για το επι­τρε­πτό της χορή­γη­σης τακτι­κής άδειας, αφού όπως προ­ε­λέ­χθη, κατά την κρί­ση του παρό­ντος Συμ­βου­λί­ου, δεν είναι δυνα­τή η χορή­γη­ση τακτι­κής άδειας στην περί­πτω­ση που ο κρα­τού­με­νος έχει κατα­δι­κα­στεί σε πλεί­ο­νες της μίας ποι­νών ισό­βιας κάθειρξης».

Εξε­τά­ζο­ντας όμως και τις ουσια­στι­κές προ­ϋ­πο­θέ­σεις ανα­φέ­ρουν τα εξής στο σκε­πτι­κό τους οι δικα­στές: «… Από τις συν­θή­κες της ατο­μι­κής και κοι­νω­νι­κής κατά­στα­σής του, εκτι­μά­ται ότι υπάρ­χει κίν­δυ­νος, κατά τη διάρ­κεια της άδειας, να τελέ­σει νέα εγκλή­μα­τα, ενώ δεν συντρέ­χουν λόγοι που δικαιο­λο­γούν την προσ­δο­κία ότι δεν θα κάνει κακή χρή­ση αυτής (άδειας). Όπως προ­έ­κυ­ψε ο ανω­τέ­ρω κατά­δι­κος, κατά τη διάρ­κεια της κρά­τη­σής του, στις 24-10-2014 και στις 30–5‑2018, προ­έ­βη σε δηλώ­σεις που δημο­σιεύ­θη­καν στο διαδίκτυο.

» Ειδι­κό­τε­ρα, ο εν λόγω κατά­δι­κος στις 24-10-2014 απέ­στει­λε στα Μέσα Μαζι­κής Ενη­μέ­ρω­σης κεί­με­νο, όπου ανα­φε­ρό­με­νος στο κρά­τος και χαρα­κτη­ρί­ζο­ντας τον εαυ­τό του ως αντι­κα­θε­στω­τι­κό ανέ­φε­ρε «Τα σχέ­διά τους δεν θα περά­σουν. Να αντι­στα­θού­με στην κρα­τι­κή τρο­μο­κρα­τία», ενώ στις 30–5‑2018, απέ­στει­λε στα Μέσα Μαζι­κής Ενη­μέ­ρω­σης, άλλο κεί­με­νο στο οποίο, αφού περιέ­γρα­φε τον εαυ­τό του ως πολι­τι­κό κρα­τού­με­νο, ανέ­φε­ρε τα εξής: «Και επει­δή τίπο­τε και ποτέ δεν μας χαρί­στη­κε και αυτά που απο­κα­λού­νται δικαιώ­μα­τα δεν είναι παρά οι κατα­κτή­σεις μακρών και πολύ­χρο­νων αγώ­νων, η μόνη απά­ντη­ση που μπο­ρού­με να δώσου­με είναι να ξανα­πιά­σου­με, μέσα και έξω από τη φυλα­κή, το κόκ­κι­νο νήμα αυτών των αγώνων».

» Από τις παρα­πά­νω δηλώ­σεις δεν μπο­ρεί παρά να συνά­γε­ται αρνη­τι­κό συμπέ­ρα­σμα ως προς την πορεία του σωφρο­νι­σμού του συγκε­κρι­μέ­νου κατα­δί­κου. Οι δηλώ­σεις «να αντι­στα­θού­με στην κρα­τι­κή τρο­μο­κρα­τία» και «να ξανα­πιά­σου­με το κόκ­κι­νο νήμα αυτών των αγώ­νων», οι οποί­ες παρα­πέ­μπουν ευθέ­ως στη βία, όχι μόνο δεν απο­τε­λούν ένδει­ξη μίας πορεί­ας σωφρο­νι­σμού και σεβα­σμού της έννο­μης τάξης, αλλά αντι­θέ­τως κατα­δει­κνύ­ουν ένα πρό­σω­πο, που εμπρά­κτως και στα­θε­ρά απο­τάσ­σε­ται την έννο­μη τάξη.

» Οι δηλώ­σεις αυτές δεν απο­τε­λούν απλά μία ιδε­ο­λο­γι­κή τοπο­θέ­τη­ση του εν λόγω κατα­δί­κου, ούτε μία αυθόρ­μη­τη αντί­δρα­σή του υπό ορι­σμέ­νες συν­θή­κες συναι­σθη­μα­τι­κής πίε­σης. Τού­το προ­κύ­πτει και από το γεγο­νός ότι την ίδια στά­ση τήρη­σε ο εν λόγω κατά­δι­κος και ενώ­πιον του παρό­ντος Συμβουλίου.

» Ειδι­κό­τε­ρα, ερω­τη­θείς ο τελευ­ταί­ος εάν σέβε­ται τους κανό­νες της έννο­μης τάξης με βάση τους οποί­ους οριο­θε­τεί­ται, προσ­διο­ρί­ζε­ται και λει­τουρ­γεί το κοι­νω­νι­κό σύνο­λο στο οποίο επι­διώ­κει να εντα­χθεί, έστω και για λίγο, με τη λήψη τακτι­κής αδεί­ας, απέ­φυ­γε συνει­δη­τά να απα­ντή­σει αρνη­τι­κά ή θετι­κά, ανα­φέ­ρο­ντας χαρα­κτη­ρι­στι­κά ότι η ιδε­ο­λο­γία του και οι πεποι­θή­σεις του είναι στα­θε­ρές και δεν θα τις αρνη­θεί, η ιδε­ο­λο­γία του συγκε­κρι­μέ­νη και στα­θε­ρή και ότι ο αγώ­νας του είναι πάντα ο ίδιος.

» Επί­σης, εξέ­θε­σε ότι κινεί­ται πάντα με σεβα­σμό στην ανθρώ­πι­νη αξιο­πρέ­πεια, εντού­τοις, όταν ρωτή­θη­κε εάν σέβε­ται το ίδιο και την ανθρώ­πι­νη ζωή, που απο­τε­λεί υπέρ­τα­το έννο­μο αγα­θό, απέ­φυ­γε ομοί­ως να απα­ντή­σει συγκε­κρι­μέ­να, επα­να­λαμ­βά­νο­ντας ότι σέβε­ται την ανθρώ­πι­νη αξιο­πρέ­πεια, και ότι βιώ­νει δρα­μα­τι­κά την αντι­νο­μία ανά­με­σα στις πρά­ξεις του και στον πόνο των συγ­γε­νών των θυμά­των του, που είναι και δικός του.

» Τα ανω­τέ­ρω δεν αναι­ρού­νται από το γεγο­νός ότι ο εν λόγω κατά­δι­κος έλα­βε μέχρι τώρα από τα αρμό­δια κάθε φορά Πει­θαρ­χι­κά Συμ­βού­λια των ΚΚ, στα οποία κρα­τή­θη­κε και εξα­κο­λου­θεί να κρα­τεί­ται, έξι τακτι­κές άδειες.

» Εξάλ­λου, το γεγο­νός ότι ο εν λόγω κατά­δι­κος, όπως προ­κύ­πτει από την από 18–2‑2019 εισή­γη­ση της κοι­νω­νι­κού λει­τουρ­γού του εν λόγω σωφρο­νι­στι­κού κατα­στή­μα­τος, επέ­δει­ξε καλή δια­γω­γή κατά τη διάρ­κεια της κρά­τη­σής του σ’ αυτό, ουδό­λως μπο­ρεί να συνη­γο­ρή­σει περί του αντι­θέ­του, καθώς, στην εισή­γη­ση αυτή, πέραν της ανα­φο­ράς ότι κατά τη διάρ­κεια της κρά­τη­σής του ασχο­λεί­ται με μετα­φρά­σεις κει­μέ­νων, από κανέ­να στοι­χείο δεν προ­κύ­πτει, ούτε διευ­κρι­νί­ζε­ται σε τι συνί­στα­ται η καλή αυτή δια­γω­γή, ενώ η προ­σαρ­μο­γή του στο καθη­με­ρι­νό πρό­γραμ­μα της φυλα­κής δεν αρκεί από μόνη της ώστε να δικαιο­λο­γή­σει την προσ­δο­κία της μη κακής χρή­σης της άδειας, καθώς εντάσ­σε­ται στην σκο­πι­μό­τη­τά του να κάνει χρή­ση του ευερ­γε­τή­μα­τος των τακτι­κών αδειών που του παρέ­χει ο νόμος και δεν έχει καμία σχέ­ση με το σωφρο­νι­σμό του, ο οποί­ος, όπως προ­ε­λέ­χθη, κατά την κρί­ση του Συμ­βου­λί­ου τού­του, ουδό­λως επιτεύχθηκε».

Η δήλω­ση του Κουφοντίνα
«Ένας εισαγ­γε­λέ­ας που άσκη­σε βέτο στη θετι­κή από­φα­ση του Συμ­βου­λί­ου της φυλα­κής για άδεια, χωρίς να μου κάνει καμία απο­λύ­τως ερώτηση.
 Που κατέ­βα­σε απλώς ένα σκο­νά­κι με παλιές δηλώ­σεις μου,  αλιευ­μέ­νες από το δια­δί­κτυο και έφυ­γε από την πίσω πόρ­τα δίχως να μου ανα­κοι­νώ­σει μια από­φα­ση που αδειά­ζει τους έξι δια­φο­ρε­τι­κούς εισαγ­γε­λείς  —  ανά­με­σά τους και τρεις συνα­δέλ­φους του  της εισαγ­γε­λί­ας του Βόλου και τον ίδιο τον προϊ­στά­με­νο της εισαγγελίας .
Και ένα Συμ­βού­λιο πλημ­με­λειο­δι­κών που, αντί­θε­τα,  μου απηύ­θυ­ναν άπει­ρες ερω­τή­σεις στο κλί­μα των γνω­στών τηλε-εισαγ­γε­λέ­ων, αλλά μόνο και μόνο για να βρουν να πια­στούν από κάποια απά­ντη­σή μου για να δικαιο­λο­γή­σουν μια ειλημ­μέ­νη απόφαση.
Αυτός ήταν ο κοι­νός παρο­νο­μα­στής εισαγ­γε­λέα – συμ­βου­λί­ου. Σαν τον Ιτα­λό δικα­στι­κό του μεσαί­ω­να Μπαρ­τό­λους που έβγα­ζε πρώ­τα την από­φα­ση και έπει­τα έψα­χνε (ή ανα­κά­λυ­πτε) κάποιο νόμο για να την στη­ρί­ξει. Η από­φα­ση που είχαν ήδη στα χέρια τους έλε­γε όχι στην άδεια του Κου­φο­ντί­να, έλε­γε ναι στο καθε­στώς εξαί­ρε­σης για τους πολι­τι­κούς κρα­τού­με­νους. Μια από­φα­ση που ανα­γνω­ρί­ζει τον πολι­τι­κό κρα­τού­με­νο και απο­κα­λύ­πτει έτσι τον πολι­τι­κό αντί­πα­λό του: Μια ταξι­κή μερο­λη­πτι­κά δικαιο­σύ­νη, μια δια­τε­ταγ­μέ­νη δικαιο­σύ­νη. (Όσο και αν αυτή η από­φα­ση είναι στο κλί­μα του ευρύ­τε­ρου κοι­νω­νι­κού εκφα­σι­σμού, της σκλή­ρυν­σης του δικαί­ου και πλήτ­τει τα δικαιώ­μα­τα όλων των κρατουμένων.)
Και που στη­ρί­χτη­καν; Σε παλιές δηλώ­σεις μου για την ανά­γκη αντί­στα­σης στην κρα­τι­κή τρο­μο­κρα­τία και για δικαιώ­μα­τα που ήταν στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα κατα­κτή­σεις αγώ­να. Αυτά τα λόγια όμως δεν είναι μόνο δικά μου. Τα λένε και τα κάνουν αλλη­λέγ­γυα πρά­ξη πολ­λοί πολ­λοί ακόμα.
Γι αυτό ας τους το πού­με άλλη μια φορά για να το κατα­λά­βου­νε. Όσο υπάρ­χει κρα­τι­κή τρο­μο­κρα­τία, τόσο θα υπάρ­χουν άνθρω­ποι που θα ξανα­πιά­νουν το κόκ­κι­νο νήμα των αγώ­νων που δια­περ­νά μια ιστο­ρία αντί­στα­σης αιώνων».

Το βέτο από τον εισαγγελέα

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται πως πριν τη σημε­ρι­νή από­φα­ση για απόρ­ρι­ψη της άδειας του Δ. Κου­φο­ντί­να, «βέτο» στη χορή­γη­σή της προ­έ­βα­λε ο εισαγ­γε­λέ­ας των φυλα­κών Βόλου, με απο­τέ­λε­σμα η υπό­θε­ση να οδη­γη­θεί, όπως προ­βλέ­πει ο νόμος, ενώ­πιον του αρμό­διου δικα­στι­κού συμβουλίου.

 

Πηγή www.tanea.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων