- Διαφήμιση -

Στην Αττική τα υψηλότερα εισοδήματα, σε Δ. Ελλάδα και Ιόνιο τα χαμηλότερα

Στην Αττική βρίσκονται όπως είναι φυσικό οι περισσότεροι φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν δηλώσει στην εφορία και το υψηλότερο εισόδημα.

Του Προ­κό­πη Χατζηνικολάου

Και αυτό τα στοι­χείο όμως είναι λογι­κό καθό­τι στην Αττι­κή εντο­πί­ζο­νται οι περισ­σό­τε­ροι μισθω­τοί που δεν μπο­ρούν να απο­κρύ­ψουν εισο­δή­μα­τα. Στους φτω­χό­τε­ρους Έλλη­νες είναι οι κάτοι­κοι των Ιονί­ων νήσων και οι κάτοι­κοι της Δυτι­κής Ελλά­δας. Σύμ­φω­να με τα στοι­χεία της ανε­ξάρ­τη­της Αρχής Δημο­σί­ων Εσό­δων οι περισ­σό­τε­ροι συντα­ξιού­χοι κατοι­κούν στην Αττι­κή και στην Κεντρι­κή Μακε­δο­νία. Το εντυ­πω­σια­κό στοι­χείο που προ­κύ­πτει από την επε­ξερ­γα­σία των δηλώ­σε­ων ότι στις 9 από τις 13 περι­φέ­ρειες της Ελλά­δας οι περισ­σό­τε­ροι είναι συντα­ξιού­χοι. Ειδικότερα:

-Στην Αττι­κή οι 2.359.900 φορο­λο­γού­με­νοι δήλω­σαν κατά μέσο όρο εισό­δη­μα ύψους 14.075 και πλή­ρω­σαν μέσο φόρο ύψους 1.901 ευρώ. ΟΙ μισθω­τοί ανέρ­χο­νται σε 935.955, ενώ οι συντα­ξιού­χοι σε 804.755. Στην Αττι­κή κατοι­κούν και οι περισ­σό­τε­ροι εισο­δη­μα­τί­ες και συγκε­κρι­μέ­να ανέρ­χο­νται σε 377.110 και το εισό­δη­μα που δήλω­σαν ανήλ­θε στα 2,7 δις. ευρώ.

Περισ­σό­τε­ρες περιφέρειες

 

Πλη­ρο­φο­ρί­ες απο την πηγή www.liberal.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων