- Διαφήμιση -

Δεκάχρονος επιτέθηκε στη θεία του προσπαθώντας να την πνίξει μέσα στο νοσοκομείο

Το περιστατικό συνέβη στο Παίδων Αγία Σοφία με το μικρό αγόρι να βρίσκεται σε κατάσταση αμόκ

Μπρο­στά σε ένα πολύ βίαιο περι­στα­τι­κό βρέ­θη­καν νοση­λευ­τές και για­τροί πριν από λίγες ημέ­ρες στο Νοσο­κο­μείο Παί­δων «Αγία Σοφία», με πρω­τα­γω­νι­στή ένα αγο­ρά­κι 10 ετών, το οποίο ανή­κει στα λεγό­με­να «εγκα­τα­λε­λειμ­μέ­να παι­διά» του ιδρύματος.

Όπως μετα­δό­θη­κε στο κεντρι­κό δελ­τίο ειδή­σε­ων του Ant1, το μικρό παι­δί επι­τέ­θη­κε σε κατά­στα­ση αμόκ στη θεία του και προ­σπά­θη­σε να την πνίξει.

«Πήρε τη σπά­του­λα από το τρα­πε­ζά­κι των τρα­πε­ζο­κό­μων, άρχι­σε να κυνη­γά­ει το Ιατρι­κό και Νοση­λευ­τι­κό Προ­σω­πι­κό. Αμέ­σως μετά έσπα­σε τζα­μα­ρί­ες, πέτα­γε ότι έβρι­σκε μπρο­στά του και το έσπα­γε και το από­γευ­μα της ίδιας μέρας τον επι­σκέ­φθη­κε η θεία του, την έρι­χνε κάτω, την χτύ­πη­σε πάρα πολύ και από τον λαι­μό προ­σπά­θη­σε να την πνί­ξει. Εάν δεν ήταν μια νοση­λεύ­τρια εκεί κοντά θα είχα­με θρη­νή­σει θύμα­τα», ανέ­φε­ρε στο δελ­τίο ο κ. Μιχά­λης Γιαν­νά­κος, Πρό­ε­δρος της ΠΟΕΔΗΝ.

Στο μετα­ξύ, σήμε­ρα Παρα­σκευή, η ΠΟΕΔΗΝ εξέ­δω­σε ανα­κοί­νω­ση όπου ανα­φέ­ρε­ται στο θέμα της φιλο­ξε­νί­ας με εισαγ­γε­λι­κή εντο­λή εγκα­τα­λε­λειμ­μέ­νων παι­διών στα παι­δια­τρι­κά Νοσο­κο­μεία, χωρίς να υπάρ­χει πρό­βλη­μα υγεί­ας. «Δημιουρ­γεί­ται μεί­ζον ζήτη­μα στη λει­τουρ­γία των παι­δια­τρι­κών Νοσο­κο­μεί­ων. Η κατά­στα­ση πολ­λές φορές είναι ανε­ξέ­λεγ­κτη από επει­σό­δια που δημιουρ­γούν τα παι­διά χωρίς φυσι­κά να φταί­νε», τονί­ζει η ΠΟΕΔΗΝ.

 

Πηγή www.news.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων