Φυλακές Κορυδαλλού : Βρέθηκαν μαχαίρια, ρόπαλα και κινητά

Τα ευρήματα της Αστυνομίας στις φυλακές Κορυδαλλού.

Νέα έρευ­να πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε χθες το από­γευ­μα σε θαλά­μους της Ε’ πτέ­ρυ­γας και κοι­νό­χρη­στους χώρους.

Οι άνδρες της Ομά­δας Αντι­με­τώ­πι­σης Έκνο­μων Ενερ­γειών της Εξω­τε­ρι­κής Φρου­ράς του Κατα­στή­μα­τος Κρά­τη­σης Κορυ­δαλ­λού ερεύ­νη­σαν όλα τα κελιά, προ­κει­μέ­νου να απο­μα­κρύ­νουν αντι­κεί­με­να που μπο­ρούν να χρη­σι­μο­ποι­η­θούν σε περι­πτώ­σεις βίας.

Ειδι­κό­τε­ρα, κατά τη διάρ­κεια της έρευ­νας βρέ­θη­καν και κατα­σχέ­θη­καν:

■ Επτά κινη­τά τηλέ­φω­να,

■ 13 φορ­τι­στές

■ έξι handsfree,

■ 15 αυτο­σχέ­δια ρόπα­λα,

■ 11 αυτο­σχέ­δια μαχαί­ρια και

■ συσκευα­σία κάν­να­βης μικτού βάρους (18,2) γραμ­μα­ρί­ων.

Άμε­σα ενη­με­ρω­θή­καν οι αστυ­νο­μι­κές και δικα­στι­κές Αρχές καθώς και ο Εισαγ­γε­λέ­ας Επό­πτης, ενώ διε­νερ­γεί­ται προ­α­νά­κρι­ση τη Διεύ­θυν­ση Ασφά­λειας Αττι­κής.

 

Πηγή www.in.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων