- Διαφήμιση -

Μίνα Γκάγκα: 30 κέντρα Υγείας της Αττικής για παιδικές ιώσεις

Έναν κατά­λο­γο με συνο­λι­κά 30 κέντρα Υγεί­ας της Αττι­κής δημο­σιο­ποί­η­σε η ανα­πλη­ρώ­τρια Υπουρ­γός Υγεί­ας, Μίνα Γκά­γκα, με ανάρ­τη­σή της στο Facebook.

Ωστό­σο απευ­θύ­νει έκκλη­ση για την προ­σπά­θεια απο­συμ­φό­ρη­σης των νοσο­κο­μεί­ων, ειδι­κά όταν τα περι­στα­τι­κά δεν χρή­ζουν νοση­λεί­ας. Η κυρία Γκά­γκα προ­τρέ­πει λοι­πόν τους γονείς «Όταν το παι­δί έχει ήπια…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων