Ποιοι δρόμοι κλείνουν στην Αττική την Κυριακή λόγω αγώνα δρόμου

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το Χαϊδάρι μέχρι την Καισαριανή

Κυκλο­φο­ρια­κές ρυθ­μί­σεις σε περιο­χές των Δήμων Χαϊ­δα­ρί­ου, Αιγά­λεω, Αθη­ναί­ων και Και­σα­ρια­νής θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν την Κυρια­κή 13 Οκτω­βρί­ου, λόγω διε­ξα­γω­γής Λαϊ­κού Αγώ­να Δρό­μου με την επω­νυ­μία «Αθή­να Ελεύ­θε­ρη».

Συγκε­κρι­μέ­να θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί:

- Προ­σω­ρι­νή και στα­δια­κή δια­κο­πή της κυκλο­φο­ρί­ας των οχη­μά­των από τις 8:00 το πρωί έως τις 12:00 το μεση­μέ­ρι κατά μήκος του οδι­κού δικτύ­ου της δια­δρο­μής του εν λόγω Αγώ­να:

Φλου­τζή, Αγω­νι­στών Στρα­το­πέ­δου Χαϊ­δα­ρί­ου, Ιερά Οδός, Πει­ραιώς, Ερμού, Ασω­μά­των, Απο­στό­λου Παύ­λου, Διο­νυ­σί­ου Αρε­ο­πα­γί­του, Λεωφ. Βασ. Σοφί­ας, Λεωφ. Βασ. Όλγας, Λεωφ. Βασ. Κων­στα­ντί­νου, Λεωφ. Βασ. Αλε­ξάν­δρου, Γρη­γο­ρί­ου Θεο­λό­γου, Λεωφ. Εθνι­κής Αντι­στά­σε­ως, Πανιω­νί­ου, Πέλο­πος, Σκο­πευ­τή­ριο Και­σα­ρια­νής.

- Απα­γό­ρευ­ση στά­σης και στάθ­μευ­σης των οχη­μά­των από τις 6:00 το πρωί έως τη 1:00 το μεση­μέ­ρι στο εξής οδι­κό δίκτυο του Δήμου Και­σα­ρια­νής:

  • Πανιω­νί­ου, στα τμή­μα αυτής μετα­ξύ της Λ. Εθνι­κής Αντι­στά­σε­ως και της οδού Πέλο­πος.
  • Εθνι­κής Αντί­στα­σης , στο τμή­μα αυτής μετα­ξύ των οδών Λυδί­ας και Ανα­ξα­γό­ρα
  • Πέλο­πος, στο τμή­μα αυτής μετα­ξύ των οδών Πανιω­νί­ου και Ξυπέ­της.

Από την Τρο­χαία παρα­κα­λού­νται οι οδη­γοί των οχη­μά­των, για την ασφα­λέ­στε­ρη διε­ξα­γω­γή του αγώ­να και την απο­τρο­πή πρό­κλη­σης πρό­σθε­των κυκλο­φο­ρια­κών προ­βλη­μά­των, να είναι ιδιαί­τε­ρα προ­σε­κτι­κοί κατά την κίνη­σή τους στις παρα­πά­νω οδούς και λεω­φό­ρους και να ακο­λου­θούν τις υπο­δεί­ξεις των τρο­χο­νό­μων, που θα βρί­σκο­νται κατά μήκος αυτής.

 

Πηγή www.news.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων