- Διαφήμιση -

Ιατρικές εξετάσεις-Τι αλλάζει για τους ασφαλισμένους, πόση συμμετοχή θα πληρώνουν

Ολα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ασφαλισμένοι για τις διαγνωστικές εξετάσεις που θα κάνουν

Μεγά­λες αλλα­γές που αφο­ρούν χιλιά­δες ασφα­λι­σμέ­νους, έρχο­νται από σήμε­ρα. Αφο­ρούν στο σύστη­μα ηλε­κτρο­νι­κής συντα­γο­γρά­φη­σης της ΗΔΙΚΑ και στις δια­γνω­στι­κές εξε­τά­σεις, όπως προ­βλέ­πο­νται στο άρθρο 6 του νέου Ενιαί­ου Κανο­νι­σμού Παρο­χών Υγεί­ας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ.

Συγκε­κρι­μέ­να, από σήμε­ρα Τετάρ­τη 10 Απρι­λί­ου αρχί­ζει η μηδε­νι­κή συμ­με­το­χή σε δια­γνω­στι­κές εξε­τά­σεις για μια σει­ρά ασθενειών.

Με βάση τις ρυθ­μί­σεις του νέου Κανο­νι­σμού Παρο­χών του ΕΟΠΥΥ οι εξε­τά­σεις πρέ­πει να εκτελούνται:

Α. τρεις εβδο­μά­δες από την ημε­ρο­μη­νία έκδο­σής τους όταν εκτε­λού­νται σε ιδιώ­τες συμ­βε­βλη­μέ­νους παρό­χους (ιδιω­τι­κά εργα­στή­ρια και δια­γνω­στι­κά κέντρα)

Β. οκτώ εβδο­μά­δες από την ημε­ρο­μη­νία έκδο­σής τους όταν εκτε­λού­νται σε δημό­σιες δομές (Νοσο­κο­μεία, Κέντρα Υγεί­ας, Πολυια­τρεία κ.λ.π.)

Οι χρό­νοι αυτοί πάντως αλλά και το ίδιο το σύστη­μα για τις δια­γνω­στι­κές εξε­τά­σεις ανα­μέ­νε­ται να αλλά­ξει έως το τέλος του χρό­νου, του­λά­χι­στον σύμ­φω­να με τις δια­βε­βαιώ­σεις του υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας που υπό­σχε­ται όλα να γίνο­νται άμε­σα ψηφια­κά. Δια­βά­στε ΕΔΩ όλο το ρεπορ­τάζ: «Τέλος οι τυπω­μέ­νες δια­γνω­στι­κές εξε­τά­σεις και συντα­γές φαρ­μά­κων! Τι ετοιμάζεται»

Μέχρι τότε όμως αλλά­ζουν άμε­σα οι συμ­με­το­χές για τους ασθενείς.

Το ποσοστό συμμετοχής των ασφαλισμένων

Α. 15% επί της εκά­στο­τε τιμής απο­ζη­μί­ω­σης όταν τα παρα­πεμ­πτι­κά εκτε­λού­νται σε ιδιώ­τες συμ­βε­βλη­μέ­νους παρόχους

Β. 5% επί της εκά­στο­τε τιμής απο­ζη­μί­ω­σης για τους ασφα­λι­σμέ­νους που λαμ­βά­νουν επί­δο­μα ΕΚΑΣ όταν τα παρα­πεμ­πτι­κά εκτε­λού­νται σε ιδιώ­τες συμ­βε­βλη­μέ­νους παρόχους

Μηδε­νι­κή συμ­με­το­χή σε δια­γνω­στι­κές εξετάσεις

Υπάρ­χουν και οι ασθε­νείς που πλέ­ον δεν θα κατα­βάλ­λουν καμία συμ­με­το­χή για δια­γνω­στι­κές εξετάσεις.

Ειδι­κό­τε­ρα προβλέπεται:

– 0% για τους ασφα­λι­σμέ­νους που τα παρα­πεμ­πτι­κά τους εκτε­λού­νται σε ιδιώ­τες συμ­βε­βλη­μέ­νους παρό­χους αλλά πάσχουν από Μεσο­γεια­κή Αναι­μία, Δρε­πα­νο­κυτ­τα­ρι­κή νόσο, χρό­νια νεφρι­κή ανε­πάρ­κεια τελι­κού στα­δί­ου και είναι σε θερα­πεία υπο­κα­τά­στα­σης της νεφρι­κής λει­τουρ­γί­ας ή περι­το­ναϊ­κή κάθαρ­ση ή έχουν διε­νερ­γή­σει μεταμόσχευση.

– τα παρα­πεμ­πτι­κά τους εκτε­λού­νται σε ιδιώ­τες συμ­βε­βλη­μέ­νους παρό­χους αλλά έχουν πιστο­ποι­η­μέ­νη ανα­πη­ρία για οποια­δή­πο­τε πάθη­ση 80% και άνω από ΚΕΠΑ.

– τα παρα­πεμ­πτι­κά τους εκτε­λού­νται σε δημό­σιες δομές

Επί­σης μηδε­νι­κή συμ­με­το­χή θα ισχύ­σει από την Τετάρ­τη για τους ασφα­λι­σμέ­νους που τα παρα­πεμ­πτι­κά τους εκτε­λού­νται σε ιδιώ­τες συμ­βε­βλη­μέ­νους παρό­χους και πάσχουν από κυστι­κή ίνω­ση και σακ­χα­ρώ­δη δια­βή­τη τύπου 1.

– τα παρα­πεμ­πτι­κά τους εκτε­λού­νται σε ιδιώ­τες συμ­βε­βλη­μέ­νους παρό­χους αλλά είναι ακρω­τη­ρια­σμέ­νοι που λαμ­βά­νουν το εξω­ι­δρυ­μα­τι­κό επί­δο­μα με ποσο­στό ανα­πη­ρί­ας 67% και άνω.

– τα παρα­πεμ­πτι­κά τους εκτε­λού­νται σε δημό­σιες δομές παρο­χής υπη­ρε­σιών πρω­το­βάθ­μιας φρο­ντί­δας υγεί­ας του ΕΣΥ καθώς και των πανε­πι­στη­μια­κών και στρα­τιω­τι­κών νοσοκομείων.

 

Πηγή www.tanea.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων