Τις επό­με­νες ημέ­ρες ανα­μέ­νε­ται να κατα­τε­θεί στη Βου­λή η τρο­πο­λο­γία η οποία θα επι­τρέ­πει και για φέτος την πλη­ρω­μή των τελών κυκλο­φο­ρί­ας με τον μήνα.

Το μέτρο δεν θα έχει ουσια­στι­κές δια­φο­ρές σε σχέ­ση με τον τρό­πο που εφαρ­μό­στη­κε τα προη­γού­με­να δυο χρόνια.

Δηλα­δή οι φορο­λο­γού­με­νοι δεν θα πλη­ρώ­νουν το σύνο­λο των ετή­σιων τελών κυκλο­φο­ρί­ας για να λάβουν τις πινα­κί­δες κυκλο­φο­ρί­ας αλλά μόνο για μερι­κούς μήνες, με προ­σαύ­ξη­ση σε σχέ­ση με τον πραγ­μα­τι­κό χρό­νο χρή­σης του ΙΧ.

Έτσι:

  • όσοι θέλουν να πάρουν τις πινα­κί­δες κυκλο­φο­ρί­ας για έναν μήνα θα πλη­ρώ­νουν τα τέλη κυκλο­φο­ρί­ας τέλη κυκλο­φο­ρί­ας που αντι­στοι­χούν σε δυο μήνες, δηλα­δή τα 2/12 των ετή­σιων τελών κυκλο­φο­ρί­ας που ανα­λο­γούν στο όχη­μά τους
  • όσοι θέλουν να λάβουν τις πινα­κί­δες κυκλο­φο­ρί­ας του οχή­μα­τός τους για τρεις μήνες θα πλη­ρώ­νουν τα τέλη που ανα­λο­γούν σε 4 μήνες, δηλα­δή τα 4/12 των ετή­σιων τελών κυκλοφορίας
  • όσοι θέλουν θα λάβουν τις πινα­κί­δες για το υπό­λοι­πο του έτους θα πλη­ρώ­νουν τέλη για τους υπο­λει­πό­με­νους μήνες προ­σαυ­ξη­μέ­να κατά δυο μήνες

Η άρση της ακι­νη­σί­ας γίνε­ται κατό­πιν εγγρά­φου αιτή­μα­τος του κατό­χου του οχή­μα­τος, το οποίο τηρεί­ται στο αρχείο της Δ.Ο.Υ. Για τον υπο­λο­γι­σμό του ποσού των τελών κυκλο­φο­ρί­ας, ο μήνας που γίνε­ται η άρση της ακι­νη­σί­ας λογί­ζε­ται ως ολό­κλη­ρος μήνας, ανε­ξάρ­τη­τα από την ημε­ρο­μη­νία της άρσης εάν δηλα­δή αυτή γίνε­ται στην αρχή ή στο τέλος του μήνα.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι πέρυ­σι, η σχε­τι­κή τρο­πο­λο­γία κατα­τέ­θη­κε στη Βου­λή τον Μάιο. Φέτος, εξε­τά­ζε­ται να έρθει νωρί­τε­ρα για να προ­λά­βει η αγο­ρά και την έξο­δο του Πάσχα.