- Διαφήμιση -

Η ΠΟΕΔΗΝ δε συμφωνεί με την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού

Προαναγγέλει κινητοποιήσεις και προσφυγή στα δικαστήρια

Η ΠΟΕΔΗΝ θεω­ρεί «αιτία πολέ­μου είναι η εφαρ­μο­γή αυτού του νόμου» και καλεί την Τρί­τη, 27 Ιου­λί­ου, σε συγκέ­ντρω­ση συν­δι­κα­λι­στι­κών στε­λε­χών έξω από το Υπουρ­γείο Υγεί­ας, κατά­θε­ση προ­σφυ­γής σε κάθε αρμό­διο Δικα­στή­ριο, κλι­μά­κω­ση των κινη­το­ποι­ή­σε­ων τον Αύγου­στο με πανελ­λα­δι­κή κινη­το­ποί­η­ση στο πλαί­σιο στά­σης εργα­σί­ας στις 26 Αυγούστου.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων